اساسنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل اول

اصول عام

مادۀ اول : مبنی

این اساسنامه در پرتو احکام جزء (1) فقرۀ (2) مادۀ (35) قانون اساسی، در روشنائی برنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان بخاطر تنظیم حیات درون حزبی و به مقصد تعریف حقوق، وظایف وصلاحیت های اعضا و ارگان های حزبی وضع میگردد.

حزب ملی ترقی مردم افغانستان که منبعد در این سند بنام ” حزب ” یاد میشود ، سازمان سیاسی مستقل است و به جنبش ملی مترقی و دموکراتیک وطن ما تعلق دارد. پایه اجتماعی حزب را اقشار وسیع مردم اعم از روشن فکران، متخصصان و کارکنان دولتی و خصوصی، اقشار میانه حال روستائی و دهقانان، کارگران، پیشه وران، کوچیان، مالداران و متشبسین، علما و روحانیون وطن دوست و ترقی پسند تشکیل میدهند.

مادۀ دوم : اصول

زنده گی تشکیلاتی و سازمانی حزب بر اصول زیرین استوار است :

 1. دموکراسی گسترده درون حزبی. مبتنی بر این اصل، همه ارگان های سیاسی حزب از پائین تا بالا انتخابی اند، این انتخابات بر مبنای میکانیزم نامزدی آزاد اعضا و رای گیری سری، آزاد و مستقیم صورت میگیرند.
 2. وحدت مرامی. بنا بر این اصل، حزب ملی ترقی مردم افغانستان، حزب برنامه محور است. اعضای آن مکلف اند سیاست ها و تصامیم حزب خود را الی تصمیم جمعی مبنی بر تغیر آنها، اجرا کنند. عضویت در حزب امر فردی است، رهبری حزب امر جمعی است و مسئولیت در اجرا یا عدم اجرای وظایف امر فردی است. حزب توزیع صلاحیت و عدم تمرکز مسئولیت ها را تشویق میکند.

مادۀ سوم : نصاب جلسات و تصمیم گیری

 1. جلسات ارگان های حزبی با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصامیم به اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه اتخاذ میشود. مگر اینکه در این اساسنامه طور دیگری تصریح شده باشد.
 2. تصمیم در باره اخراج از عضویت حزب با اکثریت دو ثلث آرای اعضای حاضر در جلسه اتخاذ میگردد.
 3. اقلیت مخالف بطور جمعی وهر عضو بصورت انفرادی حق دارد طرح پیشنهادی خود را بمنظور تغیر یا تعدیل تصامیم اتخاذ شده در جلسه، به ارگان بالائی ارایه کند.
 4. هیچکس نمیتواند مانع به اجرا گذاشتن فیصله های جمعی گردد. فیصله های که مطابق احکام این اساسنامه اتخاذ میگردند، مرعی الاجرا میباشد. مگر اینکه مرجع بالاتر حزبی طور دیگری فیصله کند یا اینکه اقلیت مخالف در ادامه تلاش دموکراتیک و مشروع خود و در مطابقت با این اساسنامه، به کسب اکثریت بر علیه آن نایل گردد.

مادۀ چهارم : تساوی رای

 1. اعضای ارگان های حزبی بشمول رئیس هنگام بحث روی مسایل مطروحه در جلسه و اتخاذ تصمیم دارای حقوق مساوی و یکسان و دارای حق یک رای میباشند.
 2. جلسات ارگان های رهبری کننده، توسط رئیس و در صورت غیابت رئیس، توسط معاون رئیس پیشبرده میشوند.

فصل دوم

شرایط عضویت، حقوق

و مکلفیت های اعضأ

مادۀ پنجم : شرایط عضویت

عضویت در حزب داوطبانه میباشد. هر تبعه افغانستان که سن قانونی ( هجده سالگی ) را تکمیل و عضو کدام حزب سیاسی دیگر نباشد، مرام و اساسنامه حزب را قبول نموده، حق العضویت بپردازد و در یکی از واحد های اولیه یا جلسات ارگانهای حزبی فعالانه شرکت ورزد، عضویت حزب را کسب کرده میتواند.

مادۀ ششم : پذیرش به حزب

 1. پذیریش به عضویت حزب بطور انفرادی از طریق واحد های اولیه و تصویب نهائی شورا های حزبی ولسوالی، ناحیوی، شهری ( بدون ناحیه ) و ولایتی ( بدون شورای شهری) به اکثریت آرای حاضرین جلسه صورت میگیرد.
 2. پذیرش جمعی به عضویت حزب از صلاحیت بیروی اجرائیه و وحدت با احزاب سیاسی از صلاحیت شورای مرکزی حزب میباشد.  استعفا و ترک عضویت حزب عین پروسۀ پذیرش به عضویت حزب را طی می نماید.

مادۀ هفتم : تساوی حقوق و مکلفیت ها

همه اعضای حزب صرف نظر از موقف حزبی خویش در برابر اساسنامۀ حزب دارای حقوق و مکلفیت های مساوی میباشند.

مادۀ هشتم : حقوق اعضاء

اعضای حزب دارای حقوق ذیل میباشند:

 1. ارایۀ پیشنهاد و ابراز نظر شفاهی و تحریری درمورد مسایل مطروحۀ سازمانی در جلسات و مطبوعات حزبی تا قبل از اتخاذ تصمیم در زمینه.
 2. کاندید نمودن خود و یا دیگران به مقامات حزبی.
 3. ابراز آزاد رای به نامزدان مورد نظر خویش به مقامات حزبی.
 4. دفاع از حقوق خویش در تمام جلسات و ارگانهای حزبی بشمول کنگره درصورت اتلاف حقوقش.
 5. انتقاد سازنده و مثمر از کار و فعالیت اعضا و ارگانهاحزبی.
 6. مستفید شدن از حمایت حزب در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
 7. نامزد شدن با حمایت حزب به کرسی های انتخابی در سطح کشور.
 8. حق آگاهی یافتن از فعالیت ها و تصامیم ارگان های بالاتر حزبی، حق مطلع شدن از اجراآت در رابطه به پیشنهادات و نظریات خود.
 9. انتخاب شدن بحیث رئیس حزب صرف برای دو دوره.

مادۀ نهم : وظایف اعضاء

اعضای حزب دارای وظایف آتی میباشند:

 1. رعایت و عملی نمودن اساسات دین مقدس اسلام، احترام به سایر ادیان، احکام قانون اساسی، قانون احزاب سیاسی وسایر قوانین نافذۀ کشور و احترام به رسوم و عنعنات پسندیده مردم در زنده گی روزمره.
 2. فعالیت متداوم و خستگی ناپذیر جهت نیل به اهداف مندرج مرام نامه و رعایت مطالبات اساسنامه حزب.
 3. تبلیغ و توضیح اهداف و سیاست حزب در میان اقشار مختلف مردم و نهاد های اجتماعی، صنفی و فرهنگی.
 4. جلب و جذب افراد به صفوف حزب بمنظور تقویت تشکیلاتی و سازمانی، گسترش ساحه تأثیر نفوذ، توسعه و تحکیم پایه های اجتماعی حزب.
 5. پرداخت بموقع حق العضویت و اعانه بخاطر تقویت بنیه مالی حزب، مساعد ساختن زمینه تشویق سایر اعضا و هوا خواهان حزب در این مورد.
 6. ارتقای سطح فهم و دانش سیاسی و مسلکی خویش از طریق مطالعه کتب و آثار علمی سیاسی و ادبی.
 7. مبارزه با فساد اداری، مواد مخدر و سایر مفاسد اخلاقی و اجتماعی.
 8. مقدم شمردن و ترجیح دادن به منافع ملی بر منافع شخصی، گروهی، قومی، سمتی، مذهبی، لسانی و نژادی و مبارزه علیه کلیه مظاهر و تمایلات انشعاب طلبی و سایر انحرافات.
 9. اطاعت از دساتیر و فیصله های جمعی شورا ها و ارگان های حزبی.
 10. مبارزه اصولی علیه کمبودی ها و نواقص در کار اعضا و ارگان های حزبی.

فصل سوم

ساختار تشکیلاتی

مادۀ دهم : ساختار تشکیلاتی

ساختار تشکیلاتی حزب قرار آتی است:

 1. کنگره،
 2. شورای مرکزی
 3. کنفرانس سرتاسری،
 4. بیروی اجرائیه،
 5. دارالانشاء،
 6. شورای محل ( ناحیه ، شهر ، ولسوالی و ولایت )،
 7. واحد اولیه.

مادۀ یازدهم : ایجاد واحد ها و شوراها

واحد اولیه، شورا های محل ( ناحیوی ، شهری و ولسوالی، به استثنای شورای شهر کابل ) به فیصلۀ شورا های ولایتی و شورا های ولایتی و معادل آن و شورای شهر کابل به فیصلۀ بیروی اجرائیه حزب ایجاد میگردند.

مادۀ دوازدهم :واحد اولیه

 1. واحد اولیه، حلقۀ اتصال و ارتباط حزب با مردم بوده و بر اساس محل زیست یا محل کار با تعداد (3 الی 15) عضو ایجاد میگردد. درصورت ازدیاد اعضا در یک محل چند واحد اولیه تشکیل شده میتواند.
 2. واحد اولیه، دارای رئیس و معاون میباشد که از جانب اعضا با رای گیری آزاد ،سری و مستقیم انتخاب میشوند. واحد اولیه در ساحۀ فعالیت خویش طبق دساتیر مقامات حزبی و مندرجات اساسنامه رهبری میشود.
 3. اعضای واحد اولیه، اهداف حزب را در میان مردم و کلکتیف مربوطه توضیح و تبلیغ نموده، جلب وجذب بهترین ها را به صفوف حزب مورد توجه دایمی قرار میدهند.
 4. واحد اولیه روابط و مناسبات نزدیک و دوستانه را با شخصیت های ملی و فرهنگی، تجاری و قومی ایجاد و تقویت می بخشد.
 5. در صورتیکه در یک محل چندین واحد اولیه وجود داشته باشند، کمیته کار متشکل از روئسا و معاونین واحد های اولیۀ مربوطه ایجاد میگردد.
 6. اعتبار از تدویر کنفرانس وحدت، برای ششماه درواحدهای اولیه، تمام اعضای هردوحزب همان محل یکجا برای سه الی ششماه جلسه نموده و جلسات طوردورانی رهبری میشوند، تاشناخت و معرفت لازم میان اعضا به وجود آید وتعداد واقعی حزبیها درهمان محل تثبیت گردد. بعد از آن، اعضای حزب درهمان سازمان میتوانند براساس توافق، انتخابات ویاطورتناسبی رهبری خود را برای مدت الی تدویر کنفرانس جهت انتخاب نمایندگان برای نخستین کنگره حزب تعیین کنند.

مادۀ سیزدهم : شوراهای محلی

 1. شورا های ناحیوی، شهری، ولسوالی و ولایتی مسئولیت رهبری واحد های اولیۀ مربوط را به عهده داشته و تعداد اعضای آنها با درنظر داشت تعداد اعضای حزب در همان محل از (3 الی 21 ) نفر تعیین و ازطرف اعضای منتخب شورا های محلی در کنفرانس های حزبی از طریق انتخابات آزاد ،سری و مستقیم انتخاب میشوند.
 2. شورا های ناحیوی شهری، ولسوالی و ولایتی بعد از انتخاب، در نخستین جلسات خود، رئیس و معاونین خویش را از طریق رای دهی آزاد، سری و مستقیم به اکثریت آرای اعضای حاضر انتخاب می نمایند.
 3. اعتبار از تدویر کنفرانس وحدت، شوراهای ناحیوی، شهری، ولسوالی و ولایتی با تعداد مساوی اعضا ایجادمیگردند. جلسات این شورا ها برای ششماه به طور دورانی رهبری میشوند. بعد از آن اعضای حزب در همان شورا میتوانند براساس توافق، انتخابات و یا طور تناسبی رهبری خود رابرای مدت الی تدویرکنفرانس جهت انتخاب نمایندگان برای نخستین کنگره حزب تعیین کنند.
 4. در صورتیکه تعداد اعضای شوراهای ناحیه، شهر، ولسوالی وولایت از 15 تن زیاد باشد، بیروی اجرائیه متشکل از 3-5 تن ایجاد میگردد.
 5. شورا های حزب در سطح کشور های دیگر معادل شورای ولایتی حزب میباشند.

فصل چهارم

ارگان های عالی حزب

مادۀ چهاردهم : ارگانهای عالی

ارگانهای عالی حزب عبارت اند از:

الف – کنگره،

ب- شورای مرکزی،

ج- کنفرانس سرتاسری،

د- بیروی اجرائیه،

هـ- دارالانشاء .

مادۀ پانزدهم :کنگره

کنگره عالیترین ارگان حزب است که هر سه سال یک مرتبه به اشتراک حد اقل دو ثلث نماینده گان منتخب کنفرانس های حزبی دایر میشود و تصامیم آن بر اساس اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ میگردد. کنگرۀ فوق العاده بر اساس تصمیم دو ثلث اعضای شورای مرکزی دعوت میگردد.

اعضای کنگره ازطریق انتخابات آزاد، سری و مستقیم در کنفرانس های ولایتی حزبی و معادل آن انتخاب میشوند. تعداد و نورم نماینده گی برای کنگره و طرزالعمل تدویر انتخابات در کنفرانس های حزبی ازطرف بیروی اجرائیه تصویب میگردد.

مادۀ شانزدهم: وظایف و صلاحیت های کنگره

کنگره دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:

 1. تصویب مرامنامه و اساسنامۀ حزب.
 2. استماع گزارش کار و فعالیت شورای مرکزی و اتخاذ تصمیم در زمینه.
 3. تعیین تعداد و انتخاب اعضای شورای مرکزی به اکثریت آرای اعضای حاضر درکنگره.
 4. تصویب و تغیر نام ، بیرق و نشان حزب.
 5. بررسی شکایات، انتقادات و پیشنهادات اعضا و ارگان های حزبی.

مادۀ هفدهم: شورای مرکزی

شورای مرکزی عالیترین ارگان حزب در فاصله میان دو کنگره بوده و هر سال یکبار جلسه می کند. جلسۀ فوق العادۀ شورای مرکزی به تصویب بیروی اجرائیه یا پیشنهاد دو ثلث اعضای شورای مرکزی دعوت میگردد.

نصاب جلسات شورای مرکزی با حضور اکثریت اعضا تکمیل و تصامیم آن بر اساس دو ثلث آرای اعضای حاضر اتخاذ میگردد.

مادۀ هجدهم: وظایف و صلاحیت های شورای مرکزی

شورای مرکزی دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:

 1. استماع گزارش کار وفعالیت بیروی اجرائیه و اتخاذ تصمیم در زمینه.
 2. تعیین تعداد و انتخاب اعضای بیروی اجرائیه، رئیس و معاونین حزب از میان اعضای شورای مرکزی به اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه.
 3. معرفی نامزد حزبی و یا حمایت از نامزد دیگری  در انتخابات ریاست جمهوری.
 4. اتخاذ تدابیر بخاطر تحقق فیصله های کنگره و تعیین جهات عمدۀ سیاست جاری حزب.
 5. ارتقای برجسته ترین کادرها و فعالین حزب به عضویت شورای مرکزی، در صورتیکه تعداد آنها از %20 اعضای شورای مرکزی منتخب کنگره تجاوز نه نماید. سبکدوشی آن عده اعضای شورای مرکزی که در جریان کار شایستگی و لیاقت کاری لازم را از خود تبارز نداده، به فیصله دو ثلث آرای اعضای حاضر در جلسه.
 6. ارایۀ گزارش کار و فعالیت شورای مرکزی به کنگره حزب .

مادۀ نزدهم: بیروی اجرائیه

بیروی اجرائیه ارگان عالی حزب در بین دو جلسه شورای مرکزی بوده و در حالات عادی در هر سه ماه یک مرتبه جلسه مینماید. نصاب جلسات بیروی اجرائیه با حضور اکثریت اعضاء تکمیل و تصمامیم آن بر اساس دو ثلث آرای اعضای حاضر اتخاذ میگردد. جلسۀ فوق العاده بر اساس فیصلۀ دارالانشاء یا تقاضای اکثریت اعضای بیروی اجرائیه دایر میگردد.

مادۀ بیستم: وظایف و صلاحیت های بیروی اجرائیه

بیروی اجرائیه دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:

 1. استماع گزارش کار وفعالیت د ارالانشاء و اتخاذ تصمیم در زمینه.
 2. تعین تعداد و انتخاب اعضای دارالانشاء از بین اعضای شورای مرکزی.
 3. تصویب طرزالعمل تدویر کنفرانس ها و انتخابات حزبی.
 4. توزیع کار ت های عضویت حزبی و یا تفویض صلاحیت به ارگان های حزبی در زمینه.
 5. تعیین موقف حزب در رابطه به انتخابات و سایر مسایل اهم ملی و بین المللی.
 6. معرفی نامزدان حزبی ویا حمایت از نامزدان دیگر در انتخابات ولسی جرگه.
 7. درصورت وحدت با احزاب دیگر توسعه شورای مرکزی وبیرواجرائیه الی %20 فیصد.
 8. بررسی مسایل مربوط به عواید و مصارف و نظارت از تطبیق طرزالعمل امور مالی حزب.
 9. تعمیل سایر صلاحیت ها جهت تحقق اهداف حزب و مصوبات کنگره و شورای مرکزی به استثنای صلاحیت های خاص شورای مرکزی.
 10. ارایه گزارش کار وفعالیت بیروی اجرائیه به جلسه شورای مرکزی.

مادۀ بیست و یکم: دارالانشاء

 1. دارالانشاء متشکل است از رئیس ، معاون و اعضای میباشد.
 2. دارالانشاء ارگان رهبری کنندۀ دایماً فعال حزب بوده که امور یومیه حزب را به پیش می برد و از طریق شعبات و کمیسیون های مرکزی و محلی، شوراهای حزبی را د ر جهت تحقق اهداف مندرج مرامنامه و مطالبات اساسنامۀ حزب رهبری می نماید.
 3. دارالانشاء در هر (15) روز و در صورت ضرورت بیشتر از آن جلسه می نماید.
 4. تمام فیصله های دارالانشاء به دو ثلث آرای اعضای حاضر جلسه صورت میگیرد.

مادۀ بیست و دوم: وظایف و صلاحیت های دارالانشاء

دارالانشاء دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:

 1. چگونگی تطبیق درست و به موقع تصامیم و فیصله های حزبی.
 2. رهبری اجراات شعبات، کمیسیون ها و شورا های حزبی در جهت کار سیاسی، تبلیغاتی و فرهنگی.
 3. رهبری کار شورا های حزبی در رابطه به پذیرش به صفوف حزب.
 4. تنظیم امور پرداخت حق العضویت و جمع آوری اعانه و تقویت بنیه مالی حزب.
 5. تأمین روابط با سایر احزاب، سازمان ها ی سیاسی و نهاد های جامعه مدنی و ارگان های حکومتی بمنظور تأمین شرایط مساعد کار برای سازمان های حزبی جهت عملی نمودن اهداف حزب.
 6. تأ مین روابط حسنه ومتقابلاً مفید با نهاد های بین المللی بمنظور معرفی حزب در سطح جهانی.
 7. استماع گزارشات کار و فعالیت شعبات و کمیسیون های مرکزی و شوراهای محلی حزب.
 8. صدور مصوبات و رهنمود ها جهت رفع نواقص کار.
 9. معرفی کادر ها به مقامات حزبی و ارگان های دولتی.
 10. رهبری شعبات و کمیسیون های مرکزی توسط برخی اعضای دارالانشاء.
 11. ایجاد و الغای شعبات و کمیسیون های مرکزی و محلی حزب بر اساس پیشنهاد شعبه تشکیلات وتصویب دارلانشاء.
 12. تصویب لوایح وظیفوی شعبات و کمیسیون های حزبی.
 13. تعین مسئولین و اعضای شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب.
 14. تقرر کادر ها به پست های حرفوی حزبی و معرفی نامزدان به ارگان های دولتی.
 15. تعمیل سایر صلاحیت ها غرض تحقق اهداف برنامه یی حزب به استثنای صلاحیت های اختصاصی بیروی اجرائیه.
 16. ارایۀ گزارش کار و فعالیت دارالانشاء به بیروی اجرائیه حزب.

مادۀ بیست و سوم : رئیس حزب

رئیس  حزب دارای وظایف آتی می باشد:

 1. ریاست اجلاس کنگره، کنفرانس سرتاسری، شورای مرکزی، بیروی اجرائیه و دارالانشاء،
 2. نمایندگی از رهبری حزب در همآهنگی و آگاهی قبلی دارالانشاء،
 3. تآمین همآهنگی در کار ارگانهای رهبری کنندۀ حزب،
 4. رهبری کلی امور شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب،
 5. رهبری مستقیم امور مالی حزب.

فصل پنجم

احکام متفرقه

مادۀ بیست و چهارم: حزب و انتخابات

 1. هرعضو حزب حق دارد با حمایت حزب بحیث نامزد در انتخابات ریاست جمهوری، ولسی جرگه، شورا های ولایتی، شورا های ولسوالی، شورا های قریه، مجالس شاروالی و شاروال ها شرکت نماید.
 2. اعضای حزب در انتخابات تعهد، تحصیل، تجربه، تخصص، لیاقت و شایستگی نامزدان را درنظر گرفته از آنها حمایت می نماید.
 3. نامزد حزب برای انتخابات ریاست جمهوری از جانب شورای مرکزی، نامزدان حزب برای انتخابات ولسی جرگه ازجانب بیروی اجرائیه در مشوره با شورا های ولایتی ، شورای شهر کابل و معادل آنها و برای انتخابات سایر مقامات و نهاد های انتخابی از جانب شورا های حزبی مربوط معرفی میشوند.

مادۀ بیست و پنجم : امور مالی

حزب از جهت مالی متکی است بر :

 1. حق العضویت اعضاء که نورم و طرز پرداخت آن توسط طرزالعمل جداگانه تنظیم میگردد،
 2. اعانه و کمک های مالی اعضا و هوا داران،
 3. عواید نشرات و مطبوعات،
 4. عواید تشبثات اقتصادی.

مادۀ بیست و ششم : تشبثات اقتصادی

حزب همزمان با فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میتواند به ایجاد موسسات تولیدی، تجارتی و اقتصادی مبادرت ورزد.

مادۀ بیست و هفتم: بیرق، نشان، مهر و ارگان نشراتی

حزب دارای بیرق، نشان، مهر و ارگان نشراتی مشخص خود میباشد. اتخاذ تصمیم در مورد ارگان نشراتی و ممیزات مهر، صلاحیت بیروی اجرائیه حزب است.

مادۀ بیست و هشتم: حزب و جامعۀ مدنی

حزب بمنظور پرورش سالم جوانان، زنان و سایر اقشار جامعه و آماده نمودن آنها برای پاسداری از حقوق قانونی شان به ایجاد شورا ها و اتحادیه های مربوطه مساعدت می نماید. حزب استقلال سازمانی ساختار های متعلق به جامعه مدنی را رعایت نموده، آنها را در امور مربوطه یاری و کمک میرساند.

مادۀ بیست و نهم: کنفرانس سرتاسری حزب

شورای مرکزی می تواند بخاطر تصمیم گیری در موارد خاص، کنفرانس سرتاسری حزب را دعوت نماید.

اشتراک کنندگان کنفرانس سرتاسری حزب را اعضای شورای مرکزی، روئسا و معاونین شورا های ولایتی و معادل آن و شورای شهر کابل تشکیل میدهد.

مادۀ سی ام: مکافات ومجازات

الف – اعضای حزب در صورت تبارز لیاقت و شایستگی در اجرای وظایف حزبی و مبارزۀ صادقانه و برجسته در جهت تحقق مندرجات مرامنامه و اساسنامۀ حزب، بر اساس پیشنهاد شوراهای مربوطه و تائید ارگان های رهبری حزب مورد تقدیر قرار میگیرند.

نوع و سطح تقدیر توسط طرزالعمل جداگانه از جانب بیروی اجرائیه حزب تعیین و مشخص میگردد.

ب- اعضای حزب نسبت عدم رعایت مطالبات اساسنامه و تخلف از اصول، موازین و دساتیر حزبی ذیلاً تأدیب و مجازات میشوند:

–         توصیه.

–         اخطار.

–         اخراج ازعضویت حزب.

چگونگی تأدیب و مجازات اعضای حزب توسط طرزالعمل جداگانه از جانب بیروی اجرائیه حزب تنظیم و مشخص میگردد.

مادۀ سی و یکم: دفاتر حزبی

مقر شورای مرکزی حزب در شهر کابل بوده و دفاتر و نماینده گی های حزبی آن در واحد های اداری و محلات ایجاد میگردند.

مادۀ سی و دوم :انحلال حزب

در صورت بروز اوضاع نا مساعد که تداوم کار حزب در جهت تحقق اهداف مرامی آن نا ممکن گردد، موضوع تعلیق قسمی یا کلی فعالیت ها، ختم کار یا انحلال حزب در جلسۀ فوق العادۀ شورای مرکزی تحت غور و بررسی قرار گرفته، تصمیم نهایی در زمینه به دو ثلث آرای اعضای حاضر در جلسه اتخاذ و موضوع طی اعلامیۀ رسمی به آگاهی اعضای حزب، سایر هموطنان و وزارت عدلیه رسانیده میشود.

 مادۀ سی و سوم: احکام انتقالی

حزب ملی ترقی مردم افغانستان الی تدویر اولین کنگره (که اعتبار از تدویر کنفرانس وحدت بعد از یک سال دایر می شود) بطور دورانی یعنی در ششماه اول از جانب رئیس یک حزب شامل پروسۀ وحدت و در ششماه دوم از جانب رئیس حزب دوم شامل پروسۀ وحدت رهبری میگردد. 

Leave a Reply