اطلاعیه دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

 

رفقای عزیز!
در جوامع مدرن، انسانها به اساس همسویی های اندیشه یی در ساختار های روشمند که دارای اصول و پرنسیپ های عام و ویژه بشری اند در ساختار واحد غرض تحقق اهداف تعیین شده تشکل می یابند.
بنا به درک و ضرورت وحدت ،نیرو های ملی،دموکراتیک و ترقی خواه تلاش همه جانبه ،صمیمانه و با گذشت های اصولی بعمل آمده که برایند آن وحدت سازمانی _ تشکیلاتی اعضای وحدت خواه حزب بود. از همه اعضا ، هوا داران و رفقای که در راه تحقق این آرمان بزرگ صمیمانه تلاش ورزیده اند جهان سپاس و امتنان .
لازم به یادهانی است که عده محدود با طرح ها و پیش فرض های خود محورانه و هژمونیک پروسه را به درازا کشانیده، عدم پابندی با تمام اصول پذیرفته شده که در پای آن امضا نیز گذاشته اند و در هر مرحله صرف برای رسیدن به یک هدف قرار گرفتن در راس، آنهم بدون رعایت اصول دموکراسی اسناد مندرج اساسی حزب از جمله مکانیزم پروسه ادغام تشکیلاتی وحدت حزب و اساسنامه حزب واحد متحد ملی ترقی مردم افغانستان،به کج راهه ها متوصل شده و سد ایجاد کرده و به ندانم کاری می پرداختند.
رهبری حزب با همه اسناد و مدارک دست داشته و مستند از پروسه و با رعایت کلیه اصول و موازین رفیقانه به تحکیم وحدت ادامه میدهد و از تمام اعضای پر افتخار حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان که بر مبنای اعلامیه مشترک ۶ جوز ای ۱۳۹۵ وحدت نموده ،صمیمانه تقاضا بعمل می آورد که با تمام صداقت بخاطر تحقق اهداف شریفانه حزب خویش در سازمان های مربوط فعالانه اشتراک ورزیده ،تدابیر لازم را غرض تدویر کنفرانسهای حزبی جهت انتخاب نماینده به کنگره حزب، اقدامات اصولی و حزبی نمایند.
قابل ذکر است که در مورد تخلفات و عدول از اصول و اساسات حزبی بعضی ها در آینده معلومات مفصل و همه جانبه تقدیم میگردد.

با احترام

پوهاندداکتر محمد داود را وش
رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

Comments are closed.