اعلاميه حزب ترقی ملی افغانستان

مؤرخ ۲۸/۱۱/۲۰۱۸

کابل ــ افغانستان

ساطور جنگ چهل ساله به استخوان ملت افغان رسيده است . اين تراژيدی  لعنتی همه هستی های مادی و معنوی کشور ما را طعمه حريق ساخت و کشورهای همسايه بالخاصه پاکستان و ايران هنوز هم  برای رسيدن به اهداف شوم خويش از طريق مزدوران طالبی و جهادی خويش به اين جنگ دامن ميزنند .

تلاشهای جامعه جهانی به سرگردگی ايالات متحده امريکا عليه تروريسم و بنيادگرايي به علت از نظر انداختن پناهگاههای تروريستان ، مراکزتربيت و پرورش و منابع نيرومند بالقوه و بالفعل حمايت تروريستان در پاکستان به نتائج مطلوب خويش نيانجاميد . ترور در وجود طالب خلاصه گرديد ، در حاليکه پديده طالب حيثيت کف روی جريان نيرومند تروريسم پاکستان را دارد .

اکنون که برای اعاده صلح تلاشهای جهانی براه افتاده است ، ما از همه تلاشهای راستين درين راستا  خاصتا از تلاشها وفعاليت آقای خليلزاد حمايت می نمائيم و بمنظور مؤثريت اين تلاشها خواستار وضع تعزيرات اقتصادی و نظامی همه جانبه بر پاکستان وايران بمثابه حاميان تروريسم جهانی می باشيم . اين امر پاکستان و ايران را وادار خواهند کرد ، تا از حمايت طالبان و مداخله در امور افغانستان دست بردارند .

حزب ترقی ملی افغانستان در کنار سپاسگذاری نسبت حمايت دوامدار جامعه بين المللی از ملت افغان قاطبه هموطنان و نيروهای وطنپرست را فرا ميخواند تا باهم متحد شوند و بخاطر پیروزی صلح واقعی از شرايط و پيشنهادات رئيس جمهور افغانستان که در ژنيو مطرح ساخت حمايت و پشتيبانی نمايند .

ما صلحی را که بر پايه اين شرايط و پيشنهادات متکی نباشد ، آغاز جنگ خونين ديگر ميدانيم .

زنده باد صلح واقعی !

عبدالحی مالک

رئيس حزب ترقی ملی افغانستان

Comments are closed.