اعلاميه دارالانشأ حزب ملی ترقی افغانستان

در مورد انتخابات آينده رياست جمهوري

کابل – افغانستان مؤرخ …….

در لحظات دشوار و سرنوشت ساز کنونی که جنگ نيابتی عليه افغانستان با قساوت و بی رحمی بی نظير جريان دارد و قوای مسلح قهرمان کشور به قيمت خونها و جانهای شيرين شان از تماميت ارضی ، حاکميت ملی و امنيت شهروندان کشور دفاع ميکند مبرميت امر وحدت و همبستگی ملی تمام اقشار و اصناف جامعه نسبت به هر وقت ديگر بيشتر احساس ميگردد.

تصمیم ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان مبنی برتمدید کارریس جمهور ازصلاحیت های فقی آن بوده که به منظوررفع خلای قدرت دولتی وجلوگیری ازتشدید بحران سیاسی، اجتماعی، وامنیتی کشور صادرگردیده است تا ملت افغانستان ازین ناحیه متضررنگردیده باشند۔ پروسه انتخابات مطابق قانون یک رقابت آزادوسالم کاندیدان پست منتخب دولتی است که براساس استعمال رای مردم شکل می گیرد وباکسب اکثریت اراء مشروعیت می یابد۔ هیچکدام کاندید حق ندارد درین پروسه نظم جامعه را برهم زده، ازطریق جبرواکراه ملت افغانستان را مورد آزارواذیت قرارداده ویا باسؤ استفاده ازصلاحیت های دولتی خویش به قدرت برسد۔ کمیسیون مستقل انتخابات قانونا“ مکلف است تاپروسه انتخابات رابطورشفاف وعادلانه مدیریت نماید وطبق تعامل قبلی انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی را همزمان اجراکند وبحران انتخاباتی را طولانی نسازد۔

دارالانشأ حزب  ملی ترقی افغانستان دراعتقاد به تامین صلح سراسری وحمایت ازپروسه انتخابات ،همه نيروهای سياسی افغان بالخاصه « شورای کانديدان انتخابات رياست جمهوري » را به رعایت ، ارزش های دموکراتیک ،مدنی وقانونی ، و انصراف از منافع شخصی و محدود گروهی در برابر منافع عليای کشور فرا ميخواند و تأکيد ميدارد که با در نظرداشت اوضاع سياسی –اجتماعی و امنیتی کشور منافع ملی افغانستان درنظرداشت ازبسترسازی جدید برای بروز خشونت هاجلوگیری نمایند ۔ ومن الله توفیق

عبدالحی مالک

رئيس حزب ملی ترقی افغانستان

 

Comments are closed.