اعلاميه دارالانشاي

حزب ملی ترقی افغانستان

مؤرخ ۱۲ سرطان ۱۳۹۷

کابل – افغانستان

هموطنان عزيز!

 از مدتی به اينسو جنبش تحفظ پشتونها در آنسوی خط تحميلی ديورند با راه اندازی مظاهرات و پرلت های باشکوه صلح آميز در برابر سياست های ترورپرورانه نظاميان ماجراجوی پاکستانی و حلقات فاشيستی و جنګ طلب سراسر آن کشور را در هم پيچيد .

جنبش تحفظ پشتونها پرده از روی سياست های تروريستی پاکستان و زدوبندهای آی-اس-آی و ساير سازمانهای شيطانی پاکستان با ګروهای هراس افګن برداشت و ماهيت جنګ طلبانه و فاشيستی حلقات نظامی آن کشور را دليرانه افشاء ساخت . اين جنبش بزودی حمايت و پشتيبانی همه خلقهای تحت ستم نظاميان پاکستانی را از خود ساخت و هنګامه مبارزه عليه نسل کشی (جنوسايد) پشتونها ، در داخل پاکستان و سراسر جهان طنين انداخت .

جنبش تحفظ پشتونها تحت رهبری مدبرانه جوان رشيد و متعهد منظور پشتون پاکستان را بمثابه مؤلد تروريسم ، حامی و صادرکننده هراس افګنی به افغانستان و به حيث محرک جنګ ، ناامنی و تشنج در منطقه و محور شرارت و فتنه در سراسر جهان از آب درآورد .

حزب ملی ترقی افغانستان نسبت اينکه جنبش تحفظ پشتونها عامل اصلی کشتار افغانها باالخاصه پشتونهای اين و آنسوی خط تحميلی ديورند را نشانی ګرفته است ، با تمام امکانات و وسايل دست داشته حمايت ميکند . حزب ملی ترقی افغانستان در حاليکه جنبش تحفظ پشتونها را بمنزلت عامل نيرومند و بازدارنده فتنه جنګ و سياست های فاشيستی نظاميان پاکستانی پنداشته وجيبه ملی دولت و مردم افغانستان ميداند ، تا ازين جنبش با تمام نيرو حمايت نمايند .

مرګ بر نظاميان جنګ افروز پاکستان !

زنده و پیروز باد جنبش تحفظ پشتونها !

عبدالحی مالک

رئيس حزب ترقی ملی افغانستان

 

Comments are closed.