اعلامیه شورای ولایتی هرات حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان – پیرامون چگونگی تدویر کنگره حزب

مورخ 11/3/1396
رفقای عزیز !
مردم رنجدیده افغانستان در شرایط سخت و پیچیده سیاسی، نظامی با فقر و بیکاری، تروریزم کور و تهاجم اجنبی ها دست و پنجه نرم می کنند، در چنین وضعیتی اتحاد و همبستگی کلیه نیروی های ملی مترقی و میهن پرست عمدتا حفظ و استمرار وحدت سازمانی، سیاسی، تشکیلاتی و همسوی فکری حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان به یک امر ضروری، تاریخی و اجتناب ناپذیر مبدل شده است.
اعضای شورای ولایتی هرات حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان با درک عمیق از شرایط کنونی کشور به برگزاری کنگره دموکراتیک برخواسته از آرا و افکار کلیه اعضای حزب مبتنی براعلامیه مشترک 6جوزای 1395حزب ملی ترقی مردم افغانستان و حزب متحد ملی افغانستان،اساسنامه و برنامه حزب و خطوط اساسی پالیسی پذیرفته شده آن بمثابه سنگ پایه اصول کلی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان حمایت و پشتبانی همه جانبه خویش را ابراز می نماید.
بعد از بحث و ابراز نظر به چگونگی تدویر کنگره اعلامیه ذیل را صادر نموده اند:
1_ زمانی میتواندپایه های سیاسی واجتماعی حزب درمیان توده های ملیونی کشوراستحکام ونقش تاثیرگذاری آن در جامعه ما فزونی یابد که کنگره حزب براصول وقاعده پذیرفته شده سازمانی واحکام مندرج اساسنامه حزب برگزار شود.
2_ عدم رعایت اصول دموکراسی درون سازمانی، آرا وافکار اعضای حزب وانتصاب، سازش، پیش فرض ها و پیش شرط ها در زمینه برگزاری کنگره، حزب را به بحران رو برو میسازد.
اهداف ما ساده و روشن است تطبیق احکام اساسنامه و تطبیق تعهدات است که محور اصلی کنگره واقعی را همین مولفه ها تشکیل میدهد.
3_ اعضای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان درهرات متحدانه مخالفت صریح شان را به امتیازطلبی، انتصاب درکنگره و عدم تطبیق اصول پذیرفته شده حزبی در زمینه برگزاری کنگره ابراز می نماید.
4_ از دارالانشاء کمیته مرکزی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان تقاضا به عمل می آید تا هرچه زودتر بدون در نظر داشت پیش شرط های منفی کنگره دایرشود .
عبدالروف نیک منش

رئیس شورای ولایتی

Comments are closed.