تبريکات و شادباشهای شورای اروپايي

تبريکات و شادباشهای
شورای اروپايي حزب ملی ترقی وطن
بمناسبت وحدت سازمانی وسياسی دو حزب سياسی مسؤل و رسالتمندکشور
( حزب ملی افغانستان و حزب ترقی وطن )
مؤرخ ۱۴ ميزان ۱۳۹۱

بتاريخ ۱۴ ميزان ۱۳۹۱ مصادف به ۵ اکتوبر ۲۰۱۲ با تدويرکنفرانس وحدت دوحزب سياسی کشور ، از ميان فضای تاريک و دودآلود جنگ خانمانسوز و ابرهای ضخيم و وخيم ظلمت قرون وسطايي ستاره تابناک آزادی و وارستگی در افق ارزوهای مردم رنجديده ما درخشندگی گرفت و با نور و روشنی خويش يخبندان های زمستان سياه نفاق و بی اعتمادی را شکستاند. دو حزب سياسی مسؤل و رسالتمند کشور ، حزب ترقی وطن و حزب ملی افغانستان با تدوير کنفرانس وحدت ، رسم منحوس نفاق و شقاق مستولی بر محيط روشنفکری کشور را نه گفت ، به سوی وحدت و همبستگی روی آورد و حزب بزرگ سياسی ( حزب ملی ترقی وطن ) را اساس گذاشت .
زهی ! هزار تحسين نثار وطنپرستان واقعی افغان ! آنهاييکه زنجيرهای پولادين اسارت خودی را با شجاعت و فراست شکستاندند، بر خودخواهی و جاه طلبی تاختند و بر تمايلات و خواهشات فرعونی که فضای سياسی و روشنفکری کشور را مکدر ساخته است ، فايق آمدند .
بار نخست در تاريخ سياسی کشور دو حزب سياسی بر بنياد اهداف مشترک وطنی حزب واحد، مستقل ، دموکراتيک و دگرگون ساز مربوط به اقشار وسيع جامعه را بوجود آورد و با اتحاد و همبستگی خلل ناپذير و وحدت انديشه وعمل در مسير آرمانهای مشترک ملی و انسانی بحرکت افتيد.
نمايندگان کنفرانس مبارزه در راه اتحاد و همبستگی کليه نيروهای ملی و مترقی ، ضد جنگ و تروريسم را بمثابه اصل عدول ناپذير در صدر وظايف حزب ملی ترقی وطن قرار داد.
شورای اروپايي حزب جديدالتأسيس ملی ترقی وطن ضمن تبريکات و شادباشهای صميمانه خويش به هيأت رهبری حزب ملی ترقی وطن ، جمله اعضای حزب ، جنبش روشنفکری کشور و کافه ملت افغان ، از همه احزاب سياسی ، حلقات روشنفکری ، شخصيت های مستقل سياسی و اجتماعی ، جامعه مدنی و بالاخره همه افغانان وطندوست با تواضع مملو از احترام دعوت بعمل ميآورد، تا در برابر تجاوزات و مداخلات بيگانگان ، تروريسم و بنيادگرايي ، چپاولگريهای مافيای افسار گسيخته ، محو فساد اداری ، تطبيق قانون ، تحکيم و توسعه دموکراسی ، بازسازی کشور ، رفاه همگانی و تأمين عدالت اجتماعی با هم متحد شوند و نمونه حزب ترقی ملی وطن را تعقيب نمايند .
ناگفته پيدا است که عدم حضور اثرگذار نهضت مترقی در جامعه ، يکی از عوامل عمده دوام وضع تحمل ناپذير کنونی است . اين امر باعث ميگردد، تا عاملين وضع موجود بر علاوه انحصار قدرت ، عرصه فعاليت اپوزيسيون مترقی را نيز اشغال نمايد . اين است حاصل خود پرستی و خودمحوری ، نفاق و افتراق ، دشمنی و مخاصمت ، سازش ناپذيری و فرار از همکاری با ديگران .
روشنفکران ! وطن پرستان واقعی افغان ! بر حال مردم غرقه در خون و کشور سوزان در جهنم جنگ ، ترحم نماييد ! و به سوی وحدت و همبستگی خلل ناپذير روی آوريد !
از نظر حزب ملی ترقی وطن ، وحدت و همبستگی شما، پيش شرط لازمی حرکت پيشرونده بسوی آينده های تابناک است .

به پيش در راه اتحاد و همبستگی سراسری ملی !

شورای اروپايی حزب ملی ترقی وطن

Comments are closed.