تدویر اولین پلینوم شورای شهرکابل حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

بعداز تدویر موفقانه کنفرانس حزبی شهر کابل وانتخاب شورای جدید شهر کابل حزب ملی ترقی مردم افغانستان ، اولین پلینوم شورای انتخابی شهر کابل دایرگردید، رفیق انجینر محمدامین پرتو کار جلسه را آغاز وبه اعضای شورای شهر کابل انتخاب شان را تبریک گفت،  جهت پیشبرد کار جلسه  هئیت رئیسه را پیشنهاد ورای گیری نمود که به اتفاق آرا رفقا سعدالله رضائی ،  غلام جیلانی ، اسد منگل،  محمد اسلم مجددی وزرلشت به صفت اعضای هئیت رئیسه انتخاب شدند. ریاست جلسه را رفیق جیلانی بدست گرفت.

برای جلسه اجندا ذیل پیشنهاد وتصویب  گردید:

1_ انتخاب اعضای بیروی اجرائیه شورای  شهرکابل

2_ انتخاب رئیس ومعاون شورای شهر کابل

طبق ماده اول: لست پیشنهادی 15نفری شعبه تشکیلات در مورد انتخاب اعضای بیروی اجرائیه پیشنهاد گردید.که بعداز بحث، مورد رای گیری قرار گرفته که به اتفاق آرا تصویب گردید.

طبق ماده دوم : برای انتخاب رئیس شورای شهر رفقا سعدالله رضائی ،غلام جیلانی  واسد منگل توسط اعضای شورا کاندید گردیدند رفیق منگل به نسبت  مشکلات شخصی معذرت خواست که مسئولیت را پیشبرده نمی توانم . رفیق استاد رضائی نیز داوطبانه از کاندیداتوری صرف نظر نموده به نفع رفیق جیلانی گذشتند ودر نتیجه رفیق جیلانی به اتفاق آرا به صفت رئیس شورای شهر کابل انتخاب گردید.

برای پست معاونیت شورا رفیق اسد منگل کاندید وبه اتفاق آرا تصویب گردید.

جلسه حوالی ساعت 1:30  درفضای وحدت وهمبستگی رفقا به امید تامین صلح اختتام یافت

کمیته کاری تبلیغ وترویج

کمیته تدارک تدویرکنگره

Comments are closed.