تدویر جلسه بیروی اجرائیه حزب ملی ترقی مردم افغانستان

13260197_1191678427531863_3813687553004493744_nجلسه نوبتی بیروی اجرائیه حزب ملی ترقی مردم افغانستان روز5شنبه مورخ 30ثور1395 تحت ریاست پوهانددکتورمحمد داود راوش رئیس حزب دردفتر مرکزی حزب دایر گردید. دراین جلسه مسئولین شعبات وکمیسیون های مرکزی حزب ملی ترقی مردم افغانستان نیز شرکت نموده بودند. برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد ومورد تائید قرار گرفت .
1ــ گزارش کمیته تدارک وتفاهم دارالانشا حزب روی مذاکرات بایکی از احزاب همسو .
2ــ گزارش دارالانشا به بیروی اجرائیه و بحث روی تشکیل کمیته تدارک کنگره .
طبق اجندای جلسه گزارش کمیسیون تدارک وتفاهم حزب بایکی ازاحزاب ترقی خواه وهمسو توسط رفیق انجینر عبدالرحمن صدری عضو بیروی اجرائیه ودارالانشای حزب به جلسه ارائه گردید که گزارش ارائه شده مورد تائید جلسه قرار گرفت.
اعلامیه مشترک وسایر اسناد مربوط به وحدت مورد بحث قرار گرفت رفیق راوش رئیس حزب پیرامون گزارش ارایه شده کمیسیون تدارک و تفاهم وضرورت وحدت با احزاب دموکراتیک وترقی خواه کشور درشرایط کنونی صحبت همه جانبه

13239900_1191677587531947_4135845711652928637_n

نموده ،گفتند که ما به امر وحدت با احزاب برادر همسو متعهد هستیم.دروازه حزب ما بروی تمام نیرو های دموکراتیک وملی باز بوده ،ما از مذکرات وتفاهم با تمام نیرو ها حمایت مینمائیم. وتماس ها، مذا کرات وتفاهم ما با شماری از احزاب وسازمان های دموکرات ادامه دارد.ما رسالت داریم تا روابط خودرا با تمام نیروها تحکیم بخشیم وبه امر وحدت کمک نمائیم .ما خواهان تغیرات عمده درحیات سیاسی وحزبی خودهستیم .ما در راه وحدت پابندی کامل به اصول معیار های حزبی ودموکراتیک داریم . ما بسوی کنگره حزب که درآینده دایر می گردد حرکت می نمائیم .ما درشرایط دشوار ،مبارزه می نمائیم .ماباید ازاین شرایط سر بلند وموفق بگذریم. وحصول سیاسی ما حکم می کند تابرای تحقق آرمان های ترقی خواهانه خود کار وتلاش بیشتر نمائیم. ما درامر وحدت با احزاب همسو وبرادر صادق هستیم ما هویت خود را همیشه حفظ می نمائیم .واز بحث های دوستانه ای رفقا دریافتیم که همه رفقا از وحدت حمایت می نمایند .میکانیزم ادغام تشکیلاتی که بعدازوحدت عملی خواهد گردید مورد تائید ما قرار دارد. بعداز ابراز نظر پیرامون آن درکل مورد تائید جلسه بیروی اجرائیه قرار گرفت .
گزارش کار وفعالیت دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغاستان درفاصله میان دوجلسه بیروی اجرائیه حزب توسط رفیق راوش به جلسه ارایه گردید. گزارش ارایه شده دربرگیرنده کار وفعالیت سه ماه گذشته شعبات وکمیسیون های مرکزی حزب بوده که کاروفعالیت شعبه تشکیلات ، کمیسیون تبلیغ وفرهنگ ، کمیسیون تفاهم وروابط سیاسی وسایر شعبات وکمیسیون های مرکزی وشوراهای ولایتی وشهر کابل حزب مورد تائید جلسه قرار گرفت و از کاروفعالیت انجام شده آن ابراز سپاس ووظایف بعدی شان مشخص گردید. جلسه بیروی اجرائیه به دارالانشای حزب صلاحیت تعین کمیته تدارک کنگره را تفویض نمود.
جلسه بیروی اجرائیه حزب که ساعت 9 صبح بکار خویش آغاز کرد. حوالی ساعت 12 ظهر به آرزوی تامین صلح سراسری ،ترقی وپیشرفت افغانستان عزیز پایان یافت.
کمیسیون تبلیغ وفرهنگ13240139_1191678577531848_1458077536869269404_n
13255976_1191678270865212_8977061462379619332_n13256296_1191678487531857_4579321458646793082_n13260159_1191678344198538_5008270585346465191_narm hezb mardom

Comments are closed.