تدویر جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان روز پنج شنبه مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۶ تحت ریاست رفیق پوهاند دوکتور محمد داوود راوش در دفتر مرکزی حزب درشهر کابل  دایر گردید .دراین جلسه مسئولین شعبات وکمیسیون های مرکزی حزب نیز اشتراک نموده بودند.

برای جلسه آجندای ذیل پیشنهاد ومورد تائید قرار گرفت:

۱- گزارش شعبه تشکیلات در مورد تحقق مصوبات وفیصله های دارالانشای حزب .

۲- گزارش کمیته تدارک در مورد مذاکرات باهیت حزب افغانستان واحد  .

در ابتدای جلسه رفیق پوهانددوکتور محمد داود راوش روی تحولات در کشور ،منطقه وجهان صحبت نموده گفتند:  سلسله دست آورد ها، در کار دولت بوجود آمده ،کمیسیون انتخابات ایجاد وکار آن ادامه دارد . روابط کاری  بین افغانستان وکشور های منطقه ایجاد گردیده ، کنفرانس مسکو عنقریب دایرمیگردد. ما امید وارهستیم تا تدویر  اجماع منطقوی روی مسایل افغانستان  تاثیر مثبت وارد نماید . امید است که صلح درکشور تامین گردد  وحزب ما حضور فعالتر  خواهد یافت وامکان بهتر کار حزبی برای ما میسر خواهد گردید . ما درصلح بهتر کار خواهیم کرد. امسال درافغانستان ما شاهد تغیرات اساسی  کشور خواهیم بود ما باید بسوی کار های فعال تر برویم حزب ما باید جواب گوی شرایط کنونی کشور ما باشد .

حزب ما کار دشوار ومهم را باید برای تدویر کنگره آغاز نماید . حزب ما باید به حزب مدرن مبدل گردد .

طبق اجندا رفیق وحدت گزارش شعبه تشکیلات حزب را به جلسه ارایه کرد . روابط حزب باسایر احزاب دموکراتیک بطور قناعت بخش تامین گردیده، نیروهای  ملی ،ترقی خواه  ودموکرات در اروپا وسایر کشور ها با تماس ها وصدور اعلامیه ها حمایت وپشتیبانی شان را از وحدت نیروهای مترقی وهمسو اعلام نموده اند .که از جانب دارالا نشای حزب استقبال گردید وکمیسیون را توظیف نمود تا درمورد اعلامیه دارالانشای حزب را ترتیب دهد،که عنقریب صادر می گردد.

رفقا پیرامون گزارش شعبه تشکیلات ابراز نظر وصحبت نمودند واز طرف جلسه دارالانشای به شعبه تشکیلات پیرامون بهبود هر چه بیشتر کار حزبی وظایف مشخص سپرده شد و هم چنان به اعضای  دارالانشای حزب از جانب رفیق راوش وظیفه داده شد تا کارشان را در رابطه   به شورای های حزبی ولایتی کشور  منظم وجدی انجام بدهند واز اجراات شان به شعبه  تشکیلات  گزار ش دهند جلسه گزارش شعبه تشکیلات حزب را مورد تائید قرار داد ومصوبه ای در مورد صادر گردید .

درقسمت بعدی جلسه  گزارش کمیته تدارک  درمورد مذاکره با هیت حزب افغانستان واحد ، توسط رفیق حفیظ الله نورستانی عضو دارالانشا حزب در به جلسه ارایه گردید که از جانب دارالانشا مورد تائید قرار گرفته وبه کمیته وظیفه داده شد تا پروسه را دنبال نماید.

در پایان جلسه شماری از اعضای دارالانشا ی حزب پیرامون مسایل مهم سیاسی وحزبی ابراز نظر نمودند وپیشنهادات شان را به جلسه پیشکش کردند.

درجلسه روی مسایل مطروحه که ازجانب رفقا پیشنهاد گردید ،کمیسیون متشکل از شماری اعضای  دارالانشا حزب توظیف گردید تاکمیسیون  جلسات خودرا  دایر و طرح مشحص کمیسیون را به حزب ارایه نمایند .

کار جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان که از صبح آغاز گردیده بود ، به آرزوی ترقی وپیشرفت افغانستان وتامین صلح سراسری در کشور ساعت ۱۲ ظهر پایان یافت .

کمیسیون تبلیغ وفرهنگ

Comments are closed.