تدویر جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان

جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان تحت ریاست رفیق عبدالحی مالک رئیس حزب ملی ترقی مردم افغانستان به روز پنجشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۴در دفتر مرکزی حزب درشهرکابل تدویریافت.دراین جلسه مسولین شعبات وکمیسیون های مرکزی حزب نیز شرکت نموده بودند.

برای جلسه آجندای ذیل پیشنهادگردیده بود که به اتفاق آرا مورد تصویب قرارگرفت:
۱- ګزارش اجرآت شورای ولایتی ننگرهار حزب ملی ترقی مردم افغانستان

۲-گزارش اجرآت شورای ولایتی پروان  حزب ملی ترقی مردم افغانستان

۳-پیشرفت کار پروسه وحدت احزاب و سازمانهای دموکرات وترقیخواه کشور(شامل در ائتلاف)

در ابتدای جلسه رفیق مالک روی وضع سیاسی،اقتصادی و اجتماعی کشور صحبت مفصل نموده وظایف شورای حزبی  واعضای حزب ملی ترقی مردم افغانستان را درشرایط کنونی توضیح ومشخص کردند؛همچنان رفیق مالک روی پیشرفت کار پروسه وحدت در ائتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات وترقیخواه کشور صحبت نموده وظایف حزب ملی ترقی مردم افغانستان را بحیث عضو فعال وطرفدار جدی وحدت اصولی وارگانیک در میان اعضای این ائتلاف بیان داشتند وخاطرنشان ساختند که ما جداًطرفدار وحدت نیروهای مترقی کشور هستیم و ما از وحدت اصولی این نیروها حمایت کامل وهمه جانبه مینمائیم و ما ازعلاقمندی اعضای ائتلاف برای وحدت این نیروها ابراز سپاس و پشتیبانی مینمائیم.

بعداً طبق آجندا رفیق دهقان زاده مسول شورای ولایتی ننگرهار حزب ملی ترقی مردم افغانستان گزارش کاروفعالیت آن شورا بویژه در زمینه ادغام تشکیلاتی حزب درآن شورا به جلسه ارایه نمودند.

رفیق دهقان زاده طی گزارش خود گفت که کار ادغام تشکیلاتی درشورای حزبی شهر جلال آباد وشوراهای حزبی شماری از ولسوالی ها با موفقیت انجام یافته و ادغام تشکیلاتی شوراهای حزبی باقیمانده ننگرهار نیز طبق پلان ترتیب شده ادامه دارد.همچنان جلسات بیروی اجرائیه شورای ولایتی ننگرهار حزب طبق پلان دایرگردیده است.تدویرجلسات سازمانهای حزبی وپرداخت حق العضویت ادامه دارد و ما کارخودرا با درنظرداشت آن که ولایت تاریخی و همیشه بهار ننگرهاراین مهد بزرگ مردان مبارز و فرهنگیان نامدار،یک ولایت سرحدی و تاحدی نا امن میباشد ادامه میدهیم.دربخش های تشکیلاتی،تبلیغ وفرهنگ،جوانان،زنان وامورمالی حزب رفقای ما با احساس مسولیت کارمینمایند و روابط حزب ما با تمام کتگوری های مردم شریف این دیار هرروز تقویت بیشتر مییآبد.بعداز ادغام تشکیلاتی شورای ولایتی ننگرهار تا کنون بیش از سی نفر جدیداً بعضویت حزب پذیرفته شده اند که بیانگر نقش و اعتبار حزب درمیان مردم با درک ننگرهار میباشد.

درقسمت دیگر جلسه طبق آجندا رفیق استادمحمدصابرمسول شورای ولایتی حزب ملی ترقی مردم افغانستان گزارش کاروفعالیت آن شورا را به جلسهء دارالانشاء ارایه کرد.

رفیق استادصابر گزارش طی گزارش خود گفت که کار ادغام تشکیلاتی در وشورای ولایتی پروان حزب،درشورای جزبی شهرچاریکار،درشورای حزبی پوهنتون شهرچاریکار و درشماری از ولسوالی این ولایت انجام یافته و درشماری دیگرطبق پلان ترتیب شده ادامه داشته ودرحال اجرا میباشد.جلسات بیروی اجرائیه وشورای ولایتی و سایرشوراهاوسازمانهای حزبی این ولایت بصورت منظم طبق پلان دایرگردیده ودایرمیگردد.شورای حزبی ولایتی پروان طبق برنامه به کار مداوم درمیان اعضای حزب،جوانان ،زنان وتمام کتگوری های مردم بافرهنگ ومبارز این ولایت باموفقیت ادامه میدهد.نقش حزب درمیان مردمان زحمتکش، بااحساس و وطندوست پروان بویژه روشنفکران وجوانان هرچه بیشتر افزایش یافته است وشمارقابل ملاحضه ی از مردم سونوشت خودرا با سرنوشت حزب گره میزنند وبا مطالعه برنامه حزب وارد صفوف رزمنده حزب ما میگردند که برای ما قابل افتخار است.ما به کار تشکیلاتی،تبلیغوفرهنگ وکاردرمیان جوانان وزنان اهمیت فراوان قایل هستیم وبه آن توجه لازم مبذول میداریم.

درجلسه دارالانشاء حزب گزارش کار وفعالیت هردو شورا مورد بحث وارزیابی همه جانبه قرار گرفته واعضای جلسه پیرامون آنها ابراز نظر کردند.دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان از مسولین هردوشورا رفقای گرانقدر دهقان زاده واستادمحمدصابر بخاطر تلاشهای صادقانه آنها وتمام اعضای پرافتخار حزب ملی ترقی مردم افغانستان دراین ولایات ابراز سپاس نمود.دارالانشای حزب وظایف بعدی شوراهای حزبی ولایتی ننگرهار و پروان را درراستای ادغام تشکیلاتی و سایر امور زندگی حزبی مشخص نمود.ودراین موارد ونیز درمورد بهبود فعالیتهای شعبات وکمیسیون های این شوراها مصوبه ی را صادر کرد.

روسای شوراهای ولایتی  ننگرهار و پروان حزب ملی ترقی مردم افغانستان ازنام تمام اعضای شوراهای حزب مربوطه شان در زمینه تحقق و انجام وظایف داده شده،به دارالانشای حزب تعهد سپرده و گفتند که از هیچ نوع سعی وتلاش در این راه دریغ نخواهند ورزید.

مطابق آجندا در بخش اخیر جلسه رفیق مالک روی پیشرفت پروسه وحدت درمیان اعضای ائتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات وترقیخواه کشور صحبت مفصل ورهنمودی نموده و باردیگرتسریعوخاطرنشان ساختند که حزب ملی ترقی مردم افغانستان از پیشرفت کار پروسه وحدت دراین ائتلاف،یعنی وحدت اصولی با درنظرداشت نورمهاومعیارات دموکراتیک حمایت قاطع وهمه جانبه مینماید.رفیق مالک وظایف بعدی حزب را دراین زمینه نیز مشخص ساختند.

بعداً رفقا انجینرعبدالرحمن صدری و انجینرسلیمان کامجو اعضای دارالانشای حزب به نمایندگی از کمیسیون تفاهم وروابط سیاسی حزب که درجلسات این ائتلاف شرکت مینمایند درمورد صحبتهای مشخص نموده ومعلومات لازم را ارایه داشتند.

جلسه دارالانشای حزب به آرزوی تامین صلح وامنیتدرکشور و وحدت و همدلی نیروهای دموکرات وترقیخواه در کشور پایان یافت.

کمیسیون تبلیغ وفرهنگ

Comments are closed.