تدویر جلسه فوق العاده بیروی اجرائیه شورای شهرکابل حزب ملی ترقی مردم افغانستان

روز پنجشنبه مورخ ۲۳ حمل ۱۳۹۷ ساعت ۹:۰۰ صبح جلسه فوق العاده بیروی اجراییه شورای شهر کابل حزب ملی ترقی مردم افغانستان، تحت ریاست رفیق جیلانی رئیس شورای شهر کابل حزب، در دفتر مرکزی تحت اجندای ذیل که به اتفاق آرا تصویب گردید، دایر شد:

۱.بحث ، گفتگو و اتخاذ تصامیم روی پلان تدوین شده ، تدابیر و اقدامات شعبات و کمیسیون های شورای شهر کابل حزب برای سال ۱۳۹۷.

۲.تصویب پلان کار و جدول زمانی تدویر جلسات بیروی اجراییه شورای شهر کابل حزب برای سال ۱۳۹۷.

در آغاز رفیق جیلانی روی کار کرد شعبات شهر بعد از کنفرانس حزبی شهر کابل به جلسه گذارش ارائه نمود .بعدا” طبق مواد اجندا به ترتیب پلان تدابیر شعبات و جدول زمانی جلسات بیروی اجراییه شهر کابل را ارائه کرد. پیرامون آن رفقا ابراز نظر نموده ، غرض غنامندی آن نظریات ارائه کردند که بعد از تعدیلات هر دو ماده اجندا به اتفاق آرا تصویب گردید.

جلسه حوالی ساعت ۱۱:۰۰ به امید رشد و انکشاف هرچه بیشتر سازمانهای حزبی شهر کابل اختتام یافت .

کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

Comments are closed.