تدویر جلسه کمیته تدارک تدویر کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

اولین جلسه کمیته تدارک تدویر کنگره حزب بروز شنبه حوالی ساعت ۴.۳۰ عصر مورخ ۱۳۹۶.۵.۷ در حالیکه رفیق پوهاند دوکتور محمد داود را وش رئیس حزب نیز حضور داشت تحت ریاست رفیق آرین رئیس کمیته تدارک دایر گردید.
در آغاز رفیق را وش کار اولین جلسه کمیته تدارک کنگره را افتتاح نموده گفتند:(( امروز افتخار دارم که اولین جلسه با عظمت تدارک تدویر کنگره حزب را افتتاح می‌نمایم.کار درین کمیته نه تنها افتخار بزرگ هر عضو کمیته است،بلکه حوصله و پشتکار زیاد را نیاز دارد. دها مشکلات موجود طبق اصول زرین اساسنامه حزب توسط شما حل میگردد ،راه های حل معقول برایش جستجو میشود. کمیته باید از تمام امراض مبرا بوده و حزبی را بعد از کنگره بسازد که نسل های بعدی از آن به افتخار یاد کنند.
مشکلات فراراه ما موجود است ، اصول خود را رعایت میکنیم،معامله نمی کنیم. شما برای تنظیم کار خود کمیته های مربوط را ایجاد خواهید کرد.اشخاص آگاه ،چیز فهم و دلسوز را در کمیته هاجابجا خواهید نمود.امیدوارم به زود ترین فرصت ممکن گزارش اجراات خودرا به دار الانشا حزب خواهید داد.
کار کنگره باید بسیار با عظمت باشد ،بعد از کنگره باید حزب خود را مدرن بسازیم،باید روی اسناد اساسی حزب کار دقیق شباروزی نموده ،نوسازی بوجود آوریم.
در عرصه مالی کمپاین وسیع راه اندازی شود تا بنیه مالی حزب تقویه گردد.
به روی تبلیغات تمرکز جدی بعمل اید. از تمام‌ امکانات استفاده گردد،حتی الی چند ماه بعد از کنگره در رسانیدن پیامهای کنگره به گوش هر عضو حزب و مردم کشور تدابیر اتخاذ و عملی گردد.
کار با اسناد بخش مهم دیگر کار شماست .روی آن دقت لازم بعمل اید.
کمیته روابط سیاسی فعال گردد،اشخاص آگاه، نهاد ها ،جوانان ،زنان ،نهاد های بین المللی و همه تشخیص ، لست و زمینه دعوت ان ها مساعد گردانیده شود. روی جوانان بخصوص جوانان رسانه یی تمرکز جدی صورت گیرد.
چگونه از مهمانان پذیرایی کنیم؟چگونه اسناد حزب را به جامعه جهانی و مهمانان برسانیم؟ در خارج از کشور کمیته ها فعال شود ، پلان مشخص کاری داده شود تا با احزاب همسو و برادر تبادل اسناد صورت گیرد.
از رفقا وحدت و تابش که در ترجمه انگلیسی اساسنامه زحمت کشیده اند سپاسگزارم. استفاده اعظمی از آن بعمل اید.
کمیته تدارک تلاش نماید طبق ضرورت جلسات خود را دایر نمایند.برنامه های کاری و پلان گزاری خود را عملی کنند.روی جوانان و زنان و راه یافتن شان به کنگره دقت نموده زمینه سازی کنید.
برای رفقا آرین ،کا مجو و نورستانی رئیس و معاونین کمیته تدارک تدویر کنگره و شما اعضای کمیته موفقیت های مزید را خواهانم.))
بعدا رفیق آرین رئیس کمیته رشته سخن را بدست گرفته گفتند:((کاری که ما میکنیم در کشور بی سابقه است.وظیفه ما باید به شکل مثمر به انجام برسد.ما طبق اصول و پرنسیپ های تصویب شده گام میگزاریم . پرنسیپ ها برای تقویه منافع حزب است.))
بعدا اعضای کمیته نظریات و پیشنهادات خود را برای چگونه گی پیشبرد کار ارائه کردند. در نتیجه کمیسیون موظف گردید تا جلسه بعدی لایحه وظایف کار کمیته تدارک تدویر کنگره را آماده و در روشنی آن پلان تدابیری کمیته ترتیب گردد.
برای پیشبرد بهتر کار کمیته های پنج گانه پیشنهاد و به اتفاق آرا تصویب گردید.
به شعبه تشکیلات مرکزی وظیفه سپرده شد الی جلسه بعدی لست کادرها و فعالین را برای هرکمیته ترتیب و جهت تصویب پیشکش نماید.
تا ریخ جلسه بعدی تعیین و در فضای وحدت کاری حوالی ساعت شش شام جلسه اختتام یافت.

کمیته تبلیغ و ترویج
کمیته تدارک تدویر کنگره حزب

Comments are closed.