جلسه ادغام تشکیلاتی شوراهای ولایتی بلخ حزب ملی ترقی وطن وحزب مردم افغانستان دائر گردید

جلسه ادغام تشکیلاتی شوراهای ولایتی بلخ حزب ملی ترقی وطن وحزب مردم افغانستان درحالیکه محترم دیپلوم انجینرعبدالرحمن صدری  ومحترم دیپلوم انجینر سلیمان کامجو اعضای بیرواجرائیه  ودارالانشاء حزب ملی ترقی مردم افغانستان نیز حضور داشتندبتاریخ ۱۳عقرب سال ۱۳۹۴ درشهر مزار شریف دائر گردید ،درجلسه برعلاوه اعضاء شوراهای ولایتی احزاب مذکور عده از کادرها وفعالین این احزاب نیز شرکت ورزیده بودند.

کارجلسه با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید توسط یکی از اعضاء شورای ولایتی آغاز گردید. بعدأ محترم صدری طی صحبت های مسبوط ضرورت وحدت ، چگونگی تدویر کنفرانس وحدت وپروسه ادغام تشکیلاتی درشوراهاوسازمانهای حزبی معلومات مفصل ارایه نموده خاطر نشان ساخت که مداخلات برخی کشورها ی جهان وبه خصوص همسایه ها وموجودیت فساد گسترده ، وضیعت در کشور را بیشتر از پیش بدتر ساخته است ،گسترش تروریزم وفساد مزمن اداری ،خرابی وضع امنیتی ،بی عدالتی  لجام گسیتخه .وضع نا هنجار اقتصادی ،فقر بیکاری ازدیاد فاصله بین فقر وثروت ، افزایش تولید وقاچاق مواد مخدر، نگرانی عمیق مردم ما گردیده است . دموکراسی ،حاکمیت قانون ، حکومت داری خوب ،حقوق بشر وعدالت اجتماعی  با وجود اقدامات نیم بند ،طبق توقع مردم عملأ گسترش نیافته است.

این حالت نه تنها ایجاب یک حرکت سراسری ملی را میان نهضت دموکراتیک وترقیخواه کشور را می نماید،بلکه نیازمندی برای یک حرکت سرتاسری را نیز متبارز ساخته است.حزب ما با تامین تفاهم با احزاب ملی ودموکرات می خواهد خلای ناشی از نبود یک حزب قوی ،نیرومند وسرتاسری را درکشوررا نیز پایان بخشد .بادرنظر داشت این امر مهم دست صفاوصمیمت وبرادری خودرا برای تامین تفاهم تاسطح وحدت سازمانی برای همه نیروهای ملی  ووطن دوست پیش نمود که نتیجه آن وحدت هر دوحزب که طی کنفرانس وحدت اعلان گردیدمیباشد .تاوقتیکه حزب ازلحاظ کمی وکیفی تقویت نیابد نیل به اهداف مطروحه مبتنی به خدمت گذاری به مردم وطن میسر نخواهدبود.بعد از صحبت محترم صدری ،مسایل تشکیلاتی شورای ولایتی واحد حزب ملی ترقی مردم افغانستان دربلخ ،بیروی اجرائیه وکمیته کار آن تصویب وبرعلاوه پلان تدویر جلسات مشترک دررابطه به ادغام شورا های شهری ،نواحی ،شهرک حیرتان وفابریکه کود برق مزار شریف به تصویب رسید.درجلسه اشتراک کننده گان نظریات وپیشنهادات خودرا ارایه نمودند.درپایان کار جلسه از جانب محترم کامجو عضو بیرو اجرائیه ودارالانشاء حزب ملی ترقی مردم افغانستان مثبت ارزیابی گردیدخاطر نشان ساختند ، تسریع پروسه ادغام تشکیلاتی تاسطح نهاد های اولیه از اولیت های کاری ما است ،وتکمیل موفقانه این پروسه ما راقادر به اجرای وظایف مان درعرصه های تفاهمات بیشتر با احزاب وسایر سازمانهای سیاسی وشرکت فعال درانتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولسوالی ها فراهم خواهد نمود .جلسه باصدور مصوبه به کار خود پایان داد.

Comments are closed.