جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان دایر گردید

 

جلسه دارلانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان  تحت ریاست رفیق عبدالحی مالک رئیس حزب ملی ترقی مردم افغانستان روزپنجشنبه ۱۴عقرب ۱۳۹۴ دردفتر مرکزی حزب  دایر گردید.درین جلسه مسئولین شعبات مرکزی حزب نیز شرکت نموده بودند.

جلسه دارالانشاء تحت آجندا ذیل دایرگردید :

1_ گزارش شورای شهرکابل حزب ملی ترقی مردم افغانستان درمورد تحقق ادغام تشکیلاتی حزب .

2_ گزارش شورای ولایتی کابل حزب ملی ترقی مردم افغانستان درمورد انجام ادغام تشکیلاتی  حزب .

3_ چگونگی ادغام تشکیلاتی  درشورا های حزبی دراروپاء ، امریکا ، کانادا ، روسیه ، اوکرائین وپاکستان

4_ ایجاد بخش ورزش درجنب کمیسون تبلیغ وفرهنگ حزب

 درابتدای جلسه رفیق مالک روی یک سلسله مسایل حزبی وسیاسی  کشور بحث نمود  ووظایف بعدی حزب را درشرایط کنونی   توضیح ومشخص نمودند.

طبق آجندای تعین شده ، گزارش شورای شهرکابل حزب توسط رفیق رضائی به جلسه ارایه گردید. درگزارش آمده که برای ادغام تشکیلاتی درشورای شهرکابل حزب پلان کار ترتیب گردید ومطابق آن پروسه ادغام تشکیلاتی از (۱۶) میزان آغاز والی اول عقرب ۱۳۹۴ درنواحی حزبی شهر کابل بطور موفقانه پایان یافت . درگزارش  خاطر نشان گردیده که بعداز کنفرانس وحدت، جلب وجذب به حزب بطور فزاینده جریان داشته وحق العضویت های اعضای حزب پرداخت گردیده است .نواحی حزبی درشهر کابل با احساس مسئولیت کار می نمایند وسازمان حزبی پوهنتون کابل به سطح ناحیه ارتقا یافت. درگزارش از همکاری اعضای دارالانشای حزب رفقا هریک میرمحمدشاه رفیعی و جانان میرخیل که از طرف دارالانشای حزب به حیث قیم درشورای شهر کابل حزب  توظیف گردیده اند، اظهار سپاس وتشکر گردیده است .

بعداز استماع این گزارش ، رفقا نظر یات وپیشنهادات شان را پیرامون  گزارش ارایه شده مطرح کردند

بعدأ رفیق جیلانی به نماینده گی از شورای شهر کابل حزب جهت انجام موفقانه وظایف بعدی تعهد سپرد که درآینده بازهم دربخش  کاری خویش تلاش خواهند کرد. مصوبه دارالانشای حزب دررابطه به گزارش شورای شهر کابل حزب صادر گردید.

 دربخش دیگر جلسه گزارش شورای ولایتی کابل دررابطه به ادغام تشکیلاتی توسط رفیق مزمل در جلسه ارایه گردید.درگزارش ازپیشرفت پروسه ادغام تشکیلاتی درشورای ولایتی وولسوالی های این ولایت معلومات ارایه گردیده که از ادامه موفقانه این پروسه در شورای ولایتی کابل حزب نماینده گی می نماید. همچنان رفیق مزمل از اشتراک رفیق عبدالحی مالک رئیس حزب ملی ترقی مردم افغانستان ورفیق داکتر پوهاند محمد داود راوش معاون حزب درجلسه ادغام تشکیلاتی  شورای ولایتی کابل حز ب ابراز سپاس نموده وصحبت های رهنمودی شان را برای انجام وظایف بعدی موثر خواند .درگزارش آمده که پروسه ادغام تشکیلاتی  درولسوالی های باقی مانده ولایت کابل ادامه داشته وبا موفقیت انجام میگردد.

واحد های اولیه حزبی جلسات شان را بعداز ادغام بطورمنظم دایر نموده وحق العضویت های شان را پرداخته اند.رفیق مزمل ازهمکاری رفقا جانباز وویاړ اعضاء وقیم دارالانشای حزب درشورای ولایتی کابل حزب ابراز تشکرنمود.

به ارتباط گزارش شورای ولایتی کابل حزب تصامیم لازم درجلسه دارالانشاء اتخاذ ومصوبه صادر گردید.

 دربخش دیگر جلسه رفقا مالک و راوش پیرامون پروسه ادغام تشکیلاتی دراروپا وسایر کشورها گزارش خویش را ارایه کردند و پلان  کار برای کمتیه ادغام تشکیلاتی حزب درسطح اروپا مورد تصویب قرار گرفت وهم چنان به ارتباط ادغام تشکیلاتی درسایر کشورها تصامیم لازم اتخاذ گردید.

دراین جلسه رفیق عباس دهاتی مسئول شعبه تشکیلات حزب وشماری از اعضاء وقیم دارالانشای حزب درشوراهای ولایتی حزب ملی ترقی مردم افغانستان گزارش کاری شان را به ارتباط پیشرفت پروسه ادغام تشکیلاتی  درشوراهای ولایتی حزب به جلسه ارایه کردند که مورد تائید جلسه قرارگرفت  ووظایف بعدی دراین زمینه مشخص وتصامیم لازم اتخاذ گردید.

 طبق آجندا طرح میکانیزم ایجاد بخش ورزش درجنب کمیسیون تبلیغ وفرهنگ حزب باایجاد کمیته پنج نفری  متشکل از رفقای مجرب وموثر دراین زمینه مورد تائید جلسه دارالانشای حزب قرار گرفت.

جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان که ساعت ۹صبح آغاز یافته بود حوالی ساعت ۱ بعد از ظهر باآرزوی تأمین صلح ،امنیت سراسری ، ترقی ورفاه مردم افغانستان پایان یافت.

کمیسیون تبلیغ وفرهنگ

Comments are closed.