حکومت وحدت ملی تجربه ی ناکام

S.Karmandصمدکارمند

بيش از سه سال از حكومت وحدت ملی سپری ميگردد

اگر از ايجاد چند پروژه اقتصادی بگذريم وضعيت ما با كدام نتايج و دست اورد ها قرار دارد!!؟؟

⁃ جنگ خانمانسوز از مناطق جنوبی افغانستان به مركز و شمال كشور كشانيده شد و طالبان بيشتراز پيش به ترور و وحشت دست يازيدن، طالبان به كشتار مخالفين خويش به بهانه دين و مذهب آنچنان كه ميخواهند ادامه ميدهند.

⁃ مردم هر روز با انتحار، انفجار، راكت و مرمی تروريستان مواجه اند و با ترس و نااميدی شب ها را روز و روز ها را شب ميكنند.

⁃ داعش یکی از رادیکال‌ترین گروه‌های اسلامی بيشتر زمينه يافت که برای رشد نظامی خويش و دركنار طالبان به خشونت و جهالت ادامه بدهد.

-بخش بزرگ دولت را هنوز هم جنگ سالاران و صاحبان  زر و زور بيشتر در كنترول دارند.

⁃ با ادامه جنگ و نبود امكانات كاری و پولی زنده گئ مردم بيشتر نارام و خراب شد كه خود زمينه ميشود براي ان که هر روز مردم درفكر فرار و مهاجرت باشند، به خصوص جوانان و در پيشاپيش آنان تحصيل كرده ها و كادر های تخصصی و مسلكی قراردارند.

⁃ فساد كه ميراث شوم حاكميت كرزئ ميباشد با قوت خويش ادامه داشته و در تمام سطوح دولت نهادينه شده هيچ اداره ملكئ و نظامئ نيست كه در آنجا فساد حرف اول و آخر را نزند.

⁃ تبعيض قومئ و زبانئ به اوج خود رسيده در ادارات دولتئ صرفاً تعلقيت زبان، قوم و سمت معيار تعيينات و گرفتن امتياز است و بس.

⁃ اعتماد مردم نسبت به دولت و مجموع سيستم در حالت نزول قرار داشته، هيچ كس اميد وار برائ فرداي خويش نيست و بسیاری ها خود را دور از امتيازات و امكانات شهروندئ ميدانند.

⁃ عدم تحقق قانون همچون گذشته داد ميزند از عدالت اجتماعئ كمتر خبرئ وجود دارد به همين  لحاظ خشونت و نابرابرئ ها بيشتر از پيش وسعت يافته ما هر روز شاهد دها خشونت و جهالت جدید قرار داريم اين امر بيشتر شامل حال زنان مظلوم و بئ دفاع وطن قرار دارد.

⁃ نهاد هائ قانون گذارئ و عدلئ بيشتر در خود و برائ خود مصروف اند پارلمان از دو سال به اينطرف غير قانونئ ادامه فعاليت دارد و به جز مركز فساد و رشوت ديگر هيچ دست آوردی ندارد بيشترين استفاده‌جويان در پارلمان جمع شده اند كه درد سر برائ خود و حاكميت اند و بس.

⁃ قدرت سياسي از دوسره به سه سره انتقال يافت، هنوز هم از برنامه مشترك ارگ و سپيدار خبرئ نيست هر كدام مطابق ميل و خواست خود عمل ميكنند.

⁃ مواد مخدر به مثابه بزرگترين چالش زنده گي مردم و به خصوص جوانان  تبدیل شده است و حیات ایشان را تهدید میکند.، ميليون ها انسان معتادبا مرگ و زنده گئ مقابله ميكنند.

⁃ نبود محل كار و امكانات كار بزرگترين دشوارئ برائ جوانان بوده بيشترين جوانان تحصيل كرده بيكار اند و در حالت فرار از وطن قرار دارند و دها چالش ديگر آنها را تهدید میکند.

به اين نتيجه ميتوان رسيد كه افغانستان در بدترين موقف خويش از لحاظ سياسئ، اقتصادي، نظامئ و زنده گئ انسان سرزمين خويش قرار دارد كه مستقيماً به سياست ها و عملكرد هائ دولت ناتوان و ضعيف وحدت ملئ و رهبران ان آقايان غنئ و عبدالله ارتباط دارد.

با تاسف افغانستان بئ كفايت ترين رژيم را در جهان تجربه ميكند رژيمئ كه در گرو شعار ها و فريب دادن مردم خويش قرار دارد و از همه مهمتر اينكه ما در كنار هم برائ يك افغانستان آباد، آزاد و شگوفان قرار نداريم .

هر روز نفاق، تقابل و دورئ های سياسئ و اجتماعی را بیشتر از پیش تجربه میکنیم.

أكتوبر ٢٠١٧

صمد كارمند

Comments are closed.