خطوط اساسی پالیسی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانسان امتنداد بیداری سیاسی مردم ماست و در اطراف اندیشه های ترقی خواهانه و عدالت جویانه مردم افغانسان و ارزش های مشترک بشریت تشکیل می یابد.
حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان سازمان تجدد گرا ، تحول طلب ، دموکراتیک ، ترقی خواه و طرفدار عدالت اجتماعی است. استقرار دولت حقوقی ،اصل تقسیم قدرت میان ارکان ثلاثه دولت و ادرات مرکزی و محلی ، برابری هموطنان در برابر قانون و قضا ، اصل مسولیت دولت ، جامعه و فرد در برابر همدیگر را از اولویت های مبارزه سیاسی خود میشمارد.
حزب متحدملی ترقی مردم افعانستان با تکیه بر مطالبات مرام و مندرجات اساسنامه خویش بر مسایل آتی الذکر منحیث پالیسی های مرعی الاجرا تاکید میورزد:
۱ حزب متحد ملی ترقی مردم افعانستان ، حزب دموکرات است و با تحمیل جبری هر گونه ایدیولوژی بر نظام سیاسی و حیات اجتماعی سازگار نبوده با افراط چپ و راست و خشونت سیاسی در هر شکل آن مخالف است و حل تضاد های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی را تنها از طریق مسالمت آمیز ، قانونی و علنی و از طریق جلب مردم به اندیشه ها و سیاست های ترقیخوا هانه و داد خواهانه ممکن میداند.
2– حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان برابری حقوقی زنان را با مردان سنگ محک هر گونه حرکت معقول و پایه ایجاد جامعه دموکرات میداند و در راه تساوی حقوق سیاسی اجتماعی و مدنی زنان با مردان در چوکات قانون مبارزه میکند.
3- حزب برای انکشاف متوازن ملی برای تقسیم عادلانه امکانات انکشافی دربین مناطق و ولایات، رشد فرهنگی همه هویت های قومی ،زبانی ، مذهبی بخاطر تقویت و غنای فرهنگ ملی کشور و دیالوک و مبادلات شهروندانه بین این هویت ها تلاش می ورزد .
۴ حزب ما در حالی که اقتصاد بازار را واقعیت عینی سازماندهی کنونی حیات اقتصادی می داند، بدین باور است که انسان و خوشبختی او باید در محور هر گونه سیاست اقتصادی قرار داشته باشد ، بنآ از سمتدهی اجتماعی اقتصادی بازار حمایت کرده و خواهان ارتقای نقش دولت در سمتدهی آن به نفع مردم می باشد.
۵ حزب ما در حالی که اساسأَ، مخالف حضور نظامی دایمی نیروی های خارجی در کشور ماست ، ادامه همکاری جامعه بین الملی را برای تضمین امنیت کشور ما در چارچوب منافعه ملی با تعهدات روشن متقابل و میکانیزم های نظارتی توافق شده برای اجرای این تعهدات ضروری و مشروع می داند.
۶ حزب ما از سیاست بی طرفی مثبت و فعال خارجی غرض تامین مناسبات دوستانه مبتنی بر اعتماد و همکاری متقابل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشور های جهان بخصوص کشور های اسلامی ، منطقه و همسایه گان بر بنیاد اصول مساوات و احترام به استقلال ،حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر پیشتبانی می نماید.
۷ حزب ما باوصف اینکه به تمام جنبش ها و جریانات دموکراتیک تاریخ کشور ارج می گذارد و به زحمات و تلاش های رهبران احزاب سیاسی در جهت آبادی و شګوفانی افغانستان عزیز احترام می نماید.
ولی بادر نظر داشت شرایط و اوضاع کنونی کشور ، منافع نهضت و حزب ما و خیر و فلاح مردم رنج دیده و سر بلند میهن باستانی ما تصمیم در مورد تدویر ویا عدم تدویر محافل یادبود از آنها به اتفاق آرا دارالانشاءحزب صورت میگیرد.
۸ رهبری وکادرهای حزب حق ندارند درنشست ها ،مصاحبه هاوملاقات با رسانه ها مغایر مطالبات مرام و اساسنامه حزب صحبت وموضعگیری نمایند. ارتکاب چنین اعمال عدول ازاصول حزبی بوده و متخلف مورد بازپرس قرارمیگیرد.
9 حزب ماطبق احکام قانون اساسی خواهان حاکمیت مردم بر سرنوشت شان است وازدولت منتخبی که اصول زرین مندرج قانون اساسی راکه همه شهروندان کشور رامتساوی الحقوق دانسته وتامین عدالت رادر تمام شئون حیات سیاسی,اقتصادی , وفرهنگی افغانستان یک امر ضروری برای تامین صلح وثبات,ترقی میهن ورفا مردم تلقی نمود ه, رعایت نماید , پشتبانی میکند.
10 حزب ما تشکیل های سیاسی را که درراستای شگوفای میهن وتامین رفاه مردم گام برمیدارد, وسایل موثر دانسته و جهت تامین تقویت وارتقای نقش آنها درمسیر یاد شده مبارزه میکند, سعی وتلاش همیشگی خودرا در جهت تامین هماهنگی وهمسویی نیروهای همفکر,تجدد طلب, دموکرات وترقی پسند از طریق تجمع آنها درجبهه ها,ائتلاف ها ووحدت های سیاسی – سازمانی باشجاعت وگذشت های معقول ومثمرادامه میدهد . وهمسوی با نیروهای ضد ملی وعقب گرا رادرشرایط فعلی ضرور ندانسته وهرگونه تبانی دراین نیروها را مغایر اصول واهداف حزب ومنافع مردم شمرده مردود میداند
11 حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان تامین روابط مفید و کاری بااحزاب صلح طلب ,ترقی خواه وبشردوست رادرسطح منطقه وجهان ضروری دانسته چنین روابط را با رعایت احکام قانون اساسی .قوانین نافذه کشور بادرنظر داشت منافع علیای مردم ومصالح ملی تامین مینماید.
12 حزب ما ازحق تعیین سرنوشت ملل توسط خودشان حمایت نموده همبستگی خویش را با مبارزات استفلال طلبانه ودادخواهانه بر حق مردمان منطقه وجهان درسرخط سیاست خارجی خود قرارمیدهد.

Comments are closed.