دخواخوږې پېغام

دخواخوږې پېغام :

دافغانستان دملي پرمختگ گوند دارالنشا:

دافغانستان د ملي پر مختگ گوند د يو وتلي مبارز او سپېڅلي انسان غلام محمد غالبي چی کلونه کلونه ددی هېواد دښېرازی سولی او پرمختگ  له پاره نه ستړې کيدونکی مبارزی کړي خپل روح پاک رب ته وسپاره دافغانستان د ملي پر مختگ گوند دارلانشا دده مړينه گوند او خلکو ته لويه ضايعه بولي موږ دده له پاره درب په پاک در بار کې د مغفرت غوښتنه کوو اودرنۍ کورنۍ ته د جميل صبر غواړو

عبدالحی مالک دافغانستان د ملي پر مختگ گوند ريس

Comments are closed.