دخواخوږې پېغام

 

درنو دوستانو د کابل، کندهار او هلمند شهيدانو ته دالله په لوی دربار کې مغفرت غوام او ټپېانو ته اجله شفا او ښه صحت .
درانه قدرمن  ملکيخان شيواري صاحب مې کلونو مخکې پيژندلو خودوه ځلی له نژدی سره سياسي زنداني وو ملکي خان د پوره حوصلی خاوند وو دده مرال لکه د شمشاد او سپين غره په شان لوړ وو باورمند هوډمن وطندوست شخص وو ،
ملکي خان ډېری او بی مورده خبری نه کولی د ۲۰۱۲ نه تر ۲۰۱۶۶ پوری مو يو ځای د ملي گوند د بهرنيو اړيکو چاری مخته بيولی کومه دنده به چی شينواري صاحب ته سپارل کيده په خورا ورين تندی بی منله او سرته رسوله شينوار د لوړو زده کړو او لويو تجربی لرونکی وو د هيواد په مختلفو څوکيو کار کړی وو زه د ملکي خان شينواري شهادت د ټول هيواد لپاره لويه نه جبرانيدونکی ضايعه بولم کوچی

Comments are closed.