د لوی افغانستان دخپلواکۍ ویاړلي غورځنګ ته وځلــــیږه

د لوی افغانستان دخپلواکۍ ویاړلي غورځنګ ته

وځلــــیږه
د ماذیګــر د لمـر لـویــدلــو وړانــګـې وځـلـیـږه
د لـر ګـودر د زیــــړو ګــلـو څـانـګـې وځـلـیـږه
نه دې په ژوند خواته نږدې شومه نه ته راغللې
تنکۍ غوټۍ  د ګل  په څانګۍ څانـګۍ  وځلـیـږه
ما نه  هـمـت  د مارګـلې  د پــولـو بـل اخیـستی
ما نـه ډیـورنـډ وړي  د فخـر پانګـې  وځـلــیـږه
زما ملت د خپل وجود په لر او برکې ورک دی
د لر او بر له وجود  وړانـدې دانګې  وځـلـیـږه
زه په تورتم کې ستاپه لوردرځم چې تـته نه شې
د خـپلواکۍ د ګلـو څانـګې وړانـګې  وځـلـیـږه
د خـدمـتګار د  سبا سترګې د نـفاق  له وریځـو
سرکړه راپـورتـه یـوځل دانګې وانګې وځلـیږه

Comments are closed.