د پښتو ژبي د ليکوال او شاعر د قدرمن غيرت صاحب دوه ښکلي

شعرونه
سمه په انډول جگړه ده دلته هم افغان وژنی*
هلته هم افغان وژنی سوات؛ وزيرستان وژنی*
ما وژنی او تا وژنی ټول یی لو لپه کړلو
ډرون مو له هوا وژنی او لاندی یی په چاړه کړلو*
لوی افغانستان وژنی کابل او پیښور وژنی*
پاس راته پامیر وژنی او لاندی مو خیبر وژنی*
گوره چجه ږیرو ته فاریاب وژنی قندوز وژنی*
جومات وژنی حجره وژنی سندری او نوروز وژنی*
                د مارچ ۱۴م اوسلو
* یو بل شعر*
زمونږ دوطن هره دره ډکه د مارانو شوه*
ځاله دکربوړو شوه؛هډه دلړمانو شوه*
دلته اوسیدنه دجهنم په اور سیزنه شوه*
دلته خو هستوگنه دخیرنو داغشیانو شوه*
دلته دزانگو نه د ماشوم وینی راتوی شولی*
دلته پادشاهی دجهادیانو قاتلانو شوه*
هغه دی هلمند ژاړی شینډنډ په کو کو وژړل*
هلته ناوی کو نډي سیمه پاکه له ځوانانو شو*
یوخوا بی پیلوټه ډرون بمبارد دی هوا بنده ده*
 بل خوا ته انگار انگار همدا د سکرکنده ده*
ای گرانه وطنه دجهنم د دری تاج شولی*
ټوله هدیره شوی دنامردو دتاراج شولی*
اور یی درکی بل کړ خپلی گټي لټوی در کی*
ټولی میندی خویندی او پلرونه ژړوی درکی*
             ۱۴مارچ ۲۰۱۶
SvaraVidarebefordra

Comments are closed.