مصوبه

20180612_155507
جلسه مشترک بیروی اجراییه و دارالانشای
حزب ملی ترقی افغانستان (ح.م.ت .ا)
مورخ 06/10/1397
کابل –افغانستان
اعضای جلسه طبق اجندای تصویب شده ، نخست اوضاع سیاسی،روند صلح و انتخابات آینده ریاست جمهوری اسلامی افغانستان را مورد تحلیل و تجزیه همه جانبه قرار دادند که در نتیجه از نظر اعضای جلسه وضع موجود در کشور را پیچیده،و جنگ نیابتی جاری را توطیه تمام عیار گروه های جنگ طلب منطقه و جهان ارزیابی نمودند. همچنان اعضای جلسه از اعلامیه و پیشنهادات حزب در باره روند آغاز شده صلح پشتیبانی اعلام نموده و کمبودی های موجود روند صلح را از عدم موجودیت نمایندگان واقعی مردم،احزاب و نهاد های دیموکراتیک در ترکیب موظفین پیشبرد مذاکرات صلح با طالبان یاد آوری نمودند.
همچنان جلسه در مورد تحقق مواد اجندا ذیلآ تصویب به عمل اوردند:
1- اعضای جلسه نتایج کار وفعالیت ده ماهه شورای غیر جانب دار کابل، احزاب و سازمانهای وحدت طلب دارای ریشه های خلقی را بصورت دقیق و همه جابنه ارزیابی نموده که در نتیجه از اشتراک فعال نماینده گان بشمول رئیس حزب ما،که طرح ها و نظریات عملی و تطبیقی تشکیلاتی برای عملی شدن وحدت ارایه می نمودند مورد تمجید قرار گرفتند و برای ایجاد حزب واحد ، دیموکراتیک،وطن پرست و سر تاسری در کشور بر تعهدات قبلی خویش تآکید ورزیده و علاوه نمودند که دروازه های حزب ملی ترقی افغانستان برای همچو وحدت های اصولی بر بنیاد اهداف و افکار مشترک دایمآ باز میباشد.
2- اعضای جلسه جهت تسریع کار حزبی به تمام شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب وظیفه سپرد که از همه اولتر کمبودات اعضای کمیسیون ها و شعبات خویش را تکمیل نموده و بطور مشخص کار عملی با سازمانهای حزبی ولایتی داخل کشور و معادل آن در خارج از کشور همکاری و سازماندهی گردد.
3- به شعبه تشکیلات وظیفه سپرده میشود، درآنعده ولایاتیکه هسته های حزبی در آن وجود ندارد با استفاده از کادر های حزبی ولایت مربوطه که فعلا در کابل زنده گی مینمایند سازمانهای حزبی در آن ولایت ایجاد و گزارش اجراآت خویش را در جلسات نوبتی دارالانشا ارایه نمایند.
4- کمیسیون مالی و اداری حزب موظف اند که برای تقویه بنیه مالی حزب پلان عاجل و فوق العاده بادر نظر داشت مواد اساسنامه و(طرزالعمل پرداخت و جمع آوری حق العضویت و اعانه )از اعضای وهوا خواهان حزب ترتیب و عملی نمایند .
5- شعبه تشکیلات و کمیسیون مالی حزب موظف اند که غرض کار عملی با سازمانهای حزبی ولایات، سفر قیم ها و تعداد از اعضای رهبری حزب را تنظیم و تدابیر تهیه مصارف مالی سفر برای ایشان اماده نمایند.
6- بیروی اجرایه و دارالانشا حزب به شعبه تشکیلات وظیفه سپرد که برای ثبت و راجستر حزب اسناد لازم را آماده واز طریق وزارت عدلیه طی مراحل گردد.
7-کنترول از اجرای این مصوبه به عهده ای شعبه تشکیلات، کمیسیون تفاهم و ارتباط و کمیسیون مالی میباشد.

عبدالحی مالک
رئیس حزب ملی ترقی افغانستان

Comments are closed.