معرفی کتاب(زما د ژوند هنداره)

کتاب جدید تحت عنوان ( زما د ژوند هنداره) توسط رفیق فقیر محمد سالارزی رئیس ناحیه دوازدهم حزبی شهر کابل حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در مطبعه عازم زیور چاپ یافت.
کتاب به لسان پشتو با مطالب کوتاه و اشعار ناب رفیق سالارزی روی مسائل زنده گی ، سیاست ،مبارزه و رویداد های کشور آراسته گردیده است.
روز چهار شنبه مورخ سوم عقرب نخستین جلد های کتاب ، برای رفقا پوهاند دوکتور محمد داود راوش رئیس حزب و استاد عبدالحی مالک معاون حزب با محبت در دفتر مرکزی به پیشواز کنگره حزب اهدا گردید که با امتنان بی پایان استقبال گردید.
برای رفیق سالارزی موفقیت های بیشتر تمنا کرده ، رفقا را به مطالعه این اثر ارزنده دعوت می‌نمائیم.

کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

Comments are closed.