میکانیزم وحدت تشکلیلاتی ــ سازمانی میان حزب متحد ملی وحزب ملی ترقی مردم افغانستان

مورخ 6 / 3 / 1395

وحدت تشکیلاتی ــ سازمانی میان حزب متحد ملی افغانستان وحزب ملی ترقی مردم افغانستان از بالابه پائین طور ذیل صورت گیرد:
1ــ شورای مرکزی حزب: با درنظر داشت اینکه اعضای شوراهای مرکزی هر دو حزب منتخب کنگره های شان میباشد،مجموع اعضای هر دوشورای مرکزی یعنی 680 تن شورای مرکزی حزب واحد را طوریکه 340نفر حزب ملی ترقی مردم افغانستان و340 تن از حزب متحدملی افغانستان،تشکیل دهند.
2ــ بیروی اجرائیه حزب: بیروی اجرائیه حزب متشکل از140 عضو (70+70)
3ــ دارالانشاء حزب:متشکل از 48 عضو (24+ 24) .نصاب جلسه حضور اکثریت اعضا میباشدفیصله های دارالانشاء با دوثلث اعضاء حاضر درجلسه صورت میگیرد.
4ــ رئیس ومعاونین حزب: حزب واحد دارای رئیس ودومعاون میباشد طوریکه برعلاوه رئیس ومعاون فعلی حزب ملی ترقی مردم افغانستان رفقا پوهاند دکتور محمد داود راوش واستاد عبدالحی مالک، یک نفر معاون دیگر از جانب حزب متحد ملی افغانستان معرفی گردد.
5ــ درسازمان های ولایتی ،ولسوالی ،شهر ی ،ناحیوی وواحد های اولیه :درواحدهای اولیه تمام اعضای هر دوحزب همان محل با هم یکجا برای 2الی 3 ماه جلسه نموده ورهبری جلسات طور دورانی پیش برده میشود تاشناخت ومعرفت لازم میان اعضای حزب بوجود آید وتثبیت گردد که تعداد واقعی حزبی ها درهمان محل چند تن اند یعنی اینکه چه تعداد اعضای حزب درجلسات اشتراک ورزید ه حق العضویت پرداخته به همین اساس حق شرکت درجلسات انتخاباتی برای کنگره را دارا می باشد.بعداز آن اعضای حزب درهمان سازمان می توانند به اساس تفاهم انتخابات یا طور تناسبی رهبری خودرا تعین کنند.
شوراهای ولسوالی ،ناحیوی،شهری،وولایتی طی همین مدت رهبری به تعداد مساوی اعضای ایجاد میگردد. درشورا های مذکور برعلاوه رئیس ومعاون که ازجانب حزب ملی ترقی مردم افغانستان تعین گردیده یک نفر از جانب حزب متحد ملی معرفی تاطی مدت دو ماه در رهبری دورانی شوراهای متذکره سهم بگیردبعداز ختم سه ماه رئیس ومعاونین شوراهای محلی به اساس تفاهم تعین میگردند درغیر آن طبق فوق ( مانند واحد های اولیه ) عمل می کنند.

درصورتیکه تعداد اعضا درشوراهای رهبری ناحیوی ،شهر وولایتی از 15 تن زیادتر باشد بیروی اجرائیه متشکل از3ــ 9 تن ایجاد میگردد.
6ـ تمام اسناد مربوط وحدت هر دوحزب ( برنامه،اساسنامه ، پالیسی ومیکانیزم ) که قبلأ طی مذکرات دوحزب بالای آن توافق کلی به عمل آمده است مورد تائید هر دوحزب میباشد.
7ــ اعلان وحدت تشکیلاتی ــ سازمانی هر دوحزب طی اجلاس مشترک بیروی های اجرائیه آنها ودرصورت لزوم با حضور برخی مدعوین ورسانه ها باصدور اعلامیه مشترک صورت میگیرد.
8ــ پروسه ادغام تشکیلاتی هر دوحزب درداخل وخارج کشور اعتبار ازتاریخ صدور اعلامیه مشترک وحدت طی دوماه تکمیل میشود.
9ــ تلاش صورت میگیرد که نخستین کنگره حزب واحد الی اخیر ماه اسد 1395 دایر گردد درصورت عدم تکمیل ادغام تشکیلاتی ویا سایر مشکلات ،دارالانشای حزب تاریخ جدید تدویرکنگره تعین می نماید طوریکه از ختم برج میزان عدول ننماید. کنگره صلاحیت خواهد داشت تا طبق مندرجات اساسنامه بدون درنظر داشت هیچ نوع مصلحت اجراآت کند.
10ــ توافق شد تا نام حزب واحدــ حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان باشد.
11ــ بیرق ونشان حزب ملی ترقی مردم افغانستان با اصلاح نام حزب جدید درآن الی تدویر کنگره به حیث بیرق ونشان حزب واحد قبول گردید.
12ــ امور تدویر اجلاس مشترک بیروی های اجرائیوی هر دوحزب را کمیته مشترک تدارک واحدت سازماندهی نموده به پیش می برند.
نماینده گان حزب ملی ترقی مردم افغانستان نماینده گان حزب متحدملی افغانستان
1ــ محترم سلیمان کامجو 1ــ محترم جنرال لعل محمد حیدری
2ــ محترم حفیظ الله نورستانی 2ــ محترم جنرال مبارکشاه محسنی
3ــ انجنینر عبدالحمن صدری 3ــ محترم استاد غلام حضرت
محترم محمد یعقوب (حیدری)

Comments are closed.