نظریات شورای کشوری پاکستان حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان پیرامون تدویرکنگره حزب

سلام و عرض ادب!
شورای بیرون مرزی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در کشور پاکستان در رابطه به تدویر کنگره این جشن عالی سازنده گی را استقبال میکند، و حاضر اند بخاطر تدویر کنگره از هیچ نوع مساعی و فداکاری و کار های لازم را دریغ نخواهد کرد وبا نظریات ، پیشنهادات و انتقادات سالم خود این جشن بزرگ حزبی را گام به گام تجلیل خواهد کرد،
نظریات رفقا میرساند، که هیات رهبری حزب نباید فرصت و زمان را از دست دهد، اکنون هفده سال از فضای نیمه باز دموکراسی وبیان ازادی میگذرد، ولی استفاده ما ازین زمان قناعت بخش نیست، طفلی که در همان روز به دنیا امده اکنون جوان هفده ساله است، ولی ما نتوانستیم که درین هفده سال یک حزب مجرب را پایه گذاری کنیم، حتی ما نتوانستیم که همدیگر را در سوال های خود قناعت دهیم، متاسفیم که اکنون هم عده در درون حزب با برخورد های سلیقوی کهن خویش با نظریات پیش پا افتاده حزب را و حرکت حزب را به کندی مواجه سازد، این برخورد ها ما را به بیراهه میکشاند ، امید این وحدت مانند مردمک چشم حفظ شود، به پا خیزیم و به پیش حرکت کنیم ورنه نیروی عظیم روشنفکری را اهسته اهسته از دست خواهیم داد، امکان دارد این نظریات برای بعضی ها خوش ایند نخواهد بود لیکن این حقیقت تلخ است ، باید تصحیح شود.

Comments are closed.