نظریات وپیشنهادات در کار کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

عبدالوکیل کوچیWakil.Kochi

اهداف اصولی، ارزش ها و اساس اندیشه یک حزب ترقی خواه به وحدت فکری ، مجموع نظریات و توجه به خرد جمعی آن حزب متمر کز هست . زیرا اصول اساسی احزاب داد خوا ه وعدالت پسند بر بنیاد موازین فکری و عصاره اندیشه وی همگانی نسج گرفته با هما هنگی دیدگاه ها وجمعبست نظریات مفید وسازنده ، راه را بسوی اهداف مترقی ودموکراتیک میگشاید و استراتیژی حزب سیاسی را در میان جنبش روشنفکری وترقی خواه وجامعه مشخص می سازد. به این منظور به تایید از هدایات فوق در رابطه به اسناد حزبی ، دیدگاه مختصرخود را منحیث عضو عادی حزب وجنبش چپ دموکراتیک وترقی خواه تقدیم میدارم . ـ متن برنامه واساسنامه وبه همین ترتیب خطوط اساسی حزب ، در مجموع نیازمند جدی اصلاحات املایی و انشایی بوده ؛ و بخاطرغنامندی علمی سیاسی توجه بیشتر ودقت لازم می خواهد تا بتوان گفت که این اسناد ی یک حزب سیاسی نوین وبگفته رفقای رهبری ( مدرن ) است . ــ اساسنامه حزب : در رابطه به اساسنامه حزب باید گفت که در سطر چهارم آمده است …اعم از روشنفکران ،متخصصان ، وکارکنان دولتی وخصوصی » بنظر بنده این مطلب بسیار گنگ آمده است زیرا که روشنفکران در کته گوری های گوناگون سیاسی اهداف خود را دنبال نموده درین جا هدف حزب کدام روشنفکر است که پایه های حزب را تشکیل میدهد روشنفکر با کدام ماهیت ؟ کدام متخصص ؟ کدام کارمند دولتی و هم خصوصی . لذا پیشنهاد می شود که ( پایه های اساسی حزب را قشر روشنفکران ترقی خواه ،و سایر زحمتکشان تشکیل می دهد ) تذکر داده شود. ـ ماده دوم در بخش انتخابات از اشکال رای گیری نام برده شده است . به نظر بنده شکل رای گیری مستقیم وعلنی « برغم ارزش های دموکراتیک آن » ازاین روش کلیشه یی وفورمولیته حزب را باید نجات داد . زیرا در طول زمانه در کشوری عقب نگهداشته مثل افغانستان رای گیری علنی و رو در رو نتیجه مطلوب خود را نداده و حیای حضور بر فضای انتخابات سایه افگنده وپسان ها حزب دچار پرابلم ها شده است . پیشنهاد میشود که در چنین شرایط ( انتخابات بطور سری صورت بگیرد ) ــ ماده پنجم در بخش شرایط عضویت هر تبعه …….. واضح نیست باید هرتبعه مشخص شود . پیشنهاد میشود که ( هرتبعه افغانستان که جنایت وعلیه منافع ملی اقدام نکرده باشد ، نیکنام ، وطندوست وصادق باشد بطور داوطلبانه میتواند عضویت حزب را حاصل کند ) ـ در رابطه به ماده ششم پیشنهاد میشود که (بند ششم بیشتر توضح داده شود) . ـ در ماده پانزدهم فاصله زمانی بین دوکنگره مدت سه سال تعین شده است ولی اگر بنا به دلایل موجه کنگره در زمانش دایر نشود چه کسی جوابگوی می باشد .این یک خلایسیت که باید به آن پرداخته شود پیشنهاد می شود که این جمله علاوه گردد ( هرگاه شرایط اجازه ندهد که کنگره در زمان معین دایر نگردد ، هیاات رهبری حزب صلاحیت دارد کار کنگره را به زمان آینده موکول سازد .) « بآنکه درین رابطه اشاراتی شده است» ولی بشکل یک ماده مستقل مشخص نشده است . برنامه عمل حزب : در بخش برنامه حزب ( استقرار یک نظام دموکراتیک وترقی خواه )علاوه گردد گرچه در خطوط اساسی بسیار عالی تصریح شده است مگر می باید تعریف مشخص خود را بصورت واضح پیدا کند. همچنان در برنامه حزب شکل وماهیت دولت آیده آل تعریف مشخص خود را نداشته است اگر هست بشکل گنگ تذکر داده شده است . پیشنهاد میشود که (دولت ترقی خواه و دموکراتیک پیش بینی شود) در رابطه اقتصاد، مع الوصف بازار واقتصاد آزاد فورمول بندی اقتصاد ی به نفع کشور تصریح شود بهتر است . در رابطه به جلب سرمایه گذاری های خارجی کلمه ( زیر نظر دولت علاوه گردد) در بخش معارف اگر ( کلمه مترقی و پیشرفته ذکر گردد بهتر خواهد شد .) به ادامه : در جمله امانت دانستن منافع ملی ( کلمه حفاظت ومواظبت از منافع ملی ) علاوه گردد . ـ در بخش خطوط اساسی : بآنکه نظام مبتنی بر دموکراسی عادلانه و آزاد تذکر رفته است ولی شکل وماهیت نظام مورد نظربهتر است تعریف مشخص داشته باشد. پیشنهاد ( جامعه مرفه و دموکراتیک ) با شعار های روز و دراز مدت نحوه فعالیت های حزب تشریح شود . ـ در بخش نام حزب ،رنگ بیرق وسمبول حزب رفیق محترم داود راوش در سخنانش در جلسه کمیسیون تدارک و تدویر، از کنگره با عظمت ، حزب با افتخار آینده و روابط سیاسی فعال نام برده است . باید گفت که ( اشتراک وسیع نماینده گان حزبی ، تدویرکنگره در فضای مناسب ومساعد ، حصول تفاهم و لو نسبی احزاب سیاسی همسو وبرادر ، توجه به مواد لازم کاری ، وضروری در کار کنگره ، وفیصله های حیاتی وسرنوشت ساز، ) عظمت کار کنگره را برجسته می سازد . ودر رابطه به حزب با افتخار آینده ، وقتی به این آیده آل رسیده می توانیم که با توجه ودرنظر داشت تجارب قبلی مبارزات تاریخی پیشقراولان مبارزین راه آزادی ،جنبش آزادی خواهی وسازمان های ترقی خواه واحزاب مترقی وبخصوص ح د خ ا وارزشهای معیار ی واسلوب بجا مانده از آن ، (خطوط آینده مشخص می گردد که با رعایت به آن گام های به پیش برداشته خواهد شد ). ـ در رابطه به روابط سیاسی فعال : باید گفت (هر زمانی که حزب قادربه یک میکانیزم دقیق کارسیاسی با تودها ، رسانش فعال فرهنگی وشیوه های درست برقراری تماس با جامعه روشنفکری محقق شود) که در تنیجه آن مردم بطور کل احساس کنند که حزب مورد نظر درکنار آنها است وبا ارایه شعار های سازنده ومشخص روز، موقعیت سیاسی حزب بر مبنای پالیسی های خلاق آن در همسویی با جامعه مدنی فعال ومترقی میتوان روابط سیاسی بدرد بخور وموثر را تجربه کرد . همچنان در رابطه به اینکه که کلمه مدرن به آدرس حزب بکار گرفته می شود البته بی جهت نیست که کلمه مدرن تعاریف ومفاهیم بجا و ارزشمند خود را دارد. ولی از آنجایی که مبارزه بخاطر ترقی وتعالی افغانستان یک امر ضروری بوده واز مبرمیت والویت خاصی بر خورداراست . حزبی که این شکل مبارزه را جزو پروگرام حیاتی خود می سازد اهداف بزرگ آن بالاتر از آنست که کلمه مدرن به آن نسبت داده شود زیرا «بهر مفهومی که این کلمه تذکر داده شود ، برغم مفاهیم ارزشمند آن » ، از اینکه کلمه مدرن رابطه حزب موجود را با گذشته های تاریخی وتجارب گران بهای جنبش قطع و ارزشهای مبارزه حیاتی جنبش را تاریخ تیر شده ومنتفی می سازد به این لحاظ پیشنهاد میشود که ( کلمه مدرن را میتوان با کلمات هموزن وهمخوان آن مانند . متعادل ، پیشآهنگ ، پیشرو ، سازنده ، متحول ویا حزب نوین سیاسی وغیره وغیره عوض کرد ) از نظراینجانب کلمه مدرن در مسایل کلتوری بیشتر جا دارد نسبت به مسایل سیاسی . ـ در رابطه به انتخاب سمبول حزب : بادر نظر داشت افتخارات تاریخی مبارزات آزادی خواهی گذشته باتوجه به اوضاع و شرایط موجود انکشافات سیاسی اقتصادی فرهنگی واجتماعی پیشنهاد می گردد تا ( در سمبول حزب ترکیبی از نماد وحدت ، صلح ، سازنده گی و روشنی گنجانیده شود ) ـ در رابطه به نام حزب ، حزب متحد ملی ترقی افغانستان هرچه نباشد چکیده یی از اجماع دوباره وتشکل تازه از جزایر پاشان حزب دموکراتیک خلق افغانستان یعنی همان حزب مادر میباشد ودر حال حاضر با انکشافات اوضاع وگذشت زمان وظهور یک نسل نازه وجوان کشور آنهم در قرن بیست ویکم ، طبعاً تحولات وباز نگری برجنبش سیاسی اثرگزار است که با گذشته آن ریشه مشترک دارد بنا بر آن هرنامی که از طرف پیشکسوتان فرهیخته حزب پیشنهاد گردد بهتر است که ( در پیشوند ویا پسوند نام حزب یکی از اجزای عناصر متشکله از نام قبلی حزب در آن شامل باشد. لذا پیشنهاد میگردد که ( حزب دموکراتیک مردم افغانستان ) یا حزب ترقی مردم افغانستان ) یا حزب نجات و ترقی مردم افغانستان ) یا (حزب سعادت وترقی خواهی مردم افغانستان ) یا ( حزب مردم ) میتواند بیانگر ماهیت مبارزه این حزب باشد . ـ در رابطه به رنگ بیرق باید خاطر نشان ساخت که مبارزه ، بافدا کاری وقربانی ادامه دارد برای چی ؟ برای آزادی وعدالت وترقی ، صلح وآرامش ،پیشرفت وشگوفایی ، به این ترتیب اگر رنگ بیرق ترکیبی از رنگهای قبول شده یعنی که نماد همین تعاریف واحکام یاد شده در نظر گرفته شود مثلاً سرخ ،چگونه سرخ ……. آبی چه رقم آبی …… سبز با کدام معیار و اندازه که آنرا هیات رهبری و دیگر چیزفهمان وسروران اندیشه انتخاب خواهند کرد. بیرق حزب بدوش کسانیکه در یک حرکت اجتماعی پیشآهنگ و پیشقرولان سیاسی با افراشته گی سربلندانه حمل می گردد ودرسنگر مبارزه آزادی خواهی در اهتزاز می باشد ، پیشنهاد میگردد که ( رنگهای سرخ و آبی مناسب ترین رنگ برای رنگ بیرق حزب خواهد بود. ) در اخیر با سپاس فراوان از رفقای رهبری حزب که با توجه به خرد جمعی اعضای حزب و جلب توجه ترقی خواهان همسو در کار زار تدویر کنگره حزب مسوولیت های بزرگ تاریخی را شریفانه به پیش می برند . در واقع یک گام به جلو در راه فعالیت های اثرمند حزب و تلاش اکتیف برای نیل به اهداف والای زحمتکشان افغانستان است که راه را به سوی قله های آرمان و اهداف والای مردم افغانستان می گشاید . 

بادرود های رفیقانه عبدالو کیل کوچی

Comments are closed.