نظر پیشنهادی در مورد بند 28 اهداف برنامه ی حزب

عمر نصیر

بند فوق باید به دو بخش تقسیم شود بطور زیر:

_حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان دفاع از استقلال ؛تمامیت ارضی وتامین عدالت اجتماعی با ایجاد نظام مردم سالار را از جمله وظایف خود دانسته هر نوع مداخله کشور های خارجی وکشور های همسایه را که روند فوق را مختل سازد محکوم وعلیه ان مبارزه جدی مینماید.

پ_ن :چون شعار بر نامه یی حزب است در کنگره طرح وتاید میشود نام بردن از کشور مشخص شاید دقیق نباشد زیرا کشور مورد نظر اگر فعالیت خصمانه خویش راپایان بخشد برای حذف نام ان کشور ازاهداف برنامه یی حزب ضرورت به تدویر کنگره میشود
کشور های مشخص را میتوان در تیزس های کمیته مرکزی قید کرد.

ماده دیگر

_حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان جهت ساختار نظام مردم سالار مرفع مترقی وفاقد استثمار فرد ازفرد مبارزه نموده علیه انواع فساد؛ تولید وترافیک مواد مخدر ؛ تبعض لسانی قومی مذهبی وسایر؛ زورگوی وغصب دارای عامه؛ عدم شایسته سالاری وحکومتداری خوب ؛اختطاف وسایر پدیده های منفی که عامل باز دارنده ساختار بوده محکوم وعلیه ان مبارزه میکند

Comments are closed.