پيام

شورای مرکزی حزب ترقی ملی افغانستان

به مناسبت ۸ مارچ روز همبستگی بين المللی زن

جنگ خانمانسوز و فرسايشی چار دهه ، همه هست و بود جامعه ما را طعمه حريق ساخته است ، از جمله جايگاه والای زن را در جامعه افغانی بيشتر از پيش آسيب پذيرتر ساخته است . نيروهای افسارگسيخته شرارت و فساد ، زن افغان را نشانی سياست های ضد انسانی خود ساخته و با توجيهات غير انسانی و غير اخلاقی اسارت زن را دوام ميبخشند . موج فزاينده خشونتها عليه زنهای محروم و مظلوم کشور ما رابطه مستقيم به توسعه دامنه جنگ نيابتی دارد .

فرمان تقنينی منع خشونت در برابر زنان زير چکمه های مردسالارانه نيروهای شرارت پيشه لگدمال گرديد و پديده های شرم آور آتش زدنها ، حلق آويز شدنها ، شلاق زدنها و سنگسارهای زنان در ملای عام ، فضای غمبار جنگهای تحميلی طالبی و جهادی را مکدرتر ساخته است .

با وجود وحشيگريهای مردسالارانه ارتجاع سياه ، قامت بلند زن مبارز و عصيانگر افغان هر گز خم نه گرديد و با شهامت و دليری بی نظير و تحسين برانگيز به مقاومت و مبارزه عادلانه و انسانی خود دوام ميدهد .

شورای مرکزی حزب ترقی ملی افغانستان به تأسی از اصول برناموی خويش کلمه زن را به حروف درشت مينويسد و به مقام و جايگاه عالی زن در امر حيات سياسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه سر تعظيم فرود می آورد . حزب ما از مبارزات برحق زنان برای تساوی حقوق و آزاديهای دموکراتيک جدا حمايت می نمايد .

حزب ترقی ملی افغانستان به آواز رسا به گوش دولتمردان افغانستان ، حلقات سياسی مسؤل ، جوامع مدنی ، بالخاصه سازمانهای مدافع حقوق زنان و جامعه جهانی ميرساند که برای حفظ دستآوردهای دو دهه اخير در کنار تائيد و تأکيد بر مذاکرات صلح ، شرط اساسی استقرار صلح پايدار همانا وحدت ملی مردم افغانستان ، تقويت مستدام نيروهای مسلح قهرمان کشور ، دوام وگسترش فشار بر رژيم تروريست پرور پاکستان است .

زنده باد وحدت و همبستگی رزمجويانه زنان مبارز و قهرمان کشور !

کميسيون تبليغ و فرهنګ

Comments are closed.