پیام تبریکیه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت آغاز پنجمین سال نشراتی حقیقت زمان

رفقا و دوستان عزیز!!

درست چهارسال از نشرات ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان می گذرد .دارالانشای حزب آغاز پنجمین سال نشراتی حقیقت زمان را به  تمام اعضای رزمنده حزب ودوستان عزیز صمیمانه تبریک وتهنیت عرض می نماید.

حقیقت زمان طی چهار سال نشراتی توانست از استقلال ،حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی ومنافع ملی کشور صادقانه دفاع نماید وحقیقت زمان مخالفت جدی خودرا علیه جنگ ،خشونت ،جرایم سازمان یافته ، تروریزم ،مواد مخدر ،فساد ومداخله در امورداخلی کشور ما ابراز داشته است .dddd

حقیقت زمان از مبارزه مردم افغانستان وجهان در راه آزادی ،دموکراسی ،ترقی وعدالت اجتماعی حمایت نموده واز صلح ،ثبات وامنیت ملی ،منطقوی وجهانی پشتیبانی نموده واز صلح ،ثبات وامنیت ملی ،منطقوی وجهانی پشتیبانی کرده است .

حقیقت زمان از نیروهای دفاعی وامنیتی کشور ،تقویت وتجهیز وارتقای مورال رزمی وتقویت روحیه ملی آن ها حمایت نموده وآن ها راضامن  حفظ استقلال ،حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشور می داند.

حقیقت زمان از قطع جنگ وخون ریزی در کشور و از مبارزه قاطعانه علیه تروریزم حمایت نموده وخواهان مذاکرات صلح با مخالفین دولت درچوکات قانون اساسی ،حفظ ارزش های ملی ،دموکراسی ودستاورد های سیاسی ،اقتصادی واجتماعی کشور  وخواهان رسیدن به صلح عادلانه ،صلح پایدار وصلح برای همه می باشد .

حقیقت زمان از همبستگی ووحدت نیروهای دموکراتیک کشور بحیث  خواست تاخیر ناپذیر شرایط کنونی پشتیبانی نموده واز وحدت ملی تمام اقوام وملیت های باهم برادر افغانستان برای ترقی ، آبادی وسعادت کشور حمایت می نماید .

حقیقت زمان بحیث زبان گویای حزب وناشر اندیشه های  دموکراتیک ،جهت ارتقای آگاهی اعضای حزب وتحکیم روابط حزب با مردم نقش شایسته را ایفا نموده است.

حقیقت زمان بسان ستاره درخشان در آسمان مطبوعات کشور بوده ودرنشر ،پخش وتوضیح اهداف ترقی خواه هانه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در جامعه سهم فعال گرفته است .

دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان از تلاش های پیگیرانه وزحمات فراوان هیت محترم تحریر ماهنامه حقیقت زمان ،کمیسیون تبلیغ وفرهنگ مرکزی حزب ، ازهمکاری رفقای دارالانشاء ، بیروی اجرائیه ، که ماهنامه حقیقت زمان را همکاری رسانیده اند، ابراز سپاس وقدردانی می نماید وبرای آن ها آرزو موفقیت نموده و آرزومند است  تا همکاری صمیمانه شان را نیز با ماهنامه ادامه دهند.

دارالانشای حزب ابراز امیدواری می نماید که سال پنجم نشراتی ماهنامه حقیقت زمان بازهم با موفقیت همراه بوده وآن رسالت ملی وترقی خوهانه را که  دربرابر آن قرار دارد بتواند تحت رهبری  دارالانشا حزب بخوبی  انجام بدهد .

دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان از تمام اعضای حزب وشوراهای حزبی تقاضا می نماید تا با ارسال نوشته ها، تحلیل ها ,گزارشات کاری و مشکلات محیطی شان ، ماهنامه حقیقت زمان را همکاری دوامدار نموده  وسهم گیری فعال خود را دراین راستا دریغ نه ورزند تا ماهنامه حقیقت زمان بانشر مطالب ارزنده وپر محتوی نقش نشراتی خود را در جامعه با موفقیت ایفا نماید .

بااحترام

پوهاند دکتور محمد داود راوش

رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

Comments are closed.