پیام تبریکی شورای ولایتی غزنی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت حلول عیدسعیدقربان

هم وطنان عزیز مردم غیور وسرفراز غزنی منسوبین محبوب دولتی منسوبین دلیر وصدیق امنیتی اعم از پولیس ملی امنیت ملی و اردوی ملی درود و مهر نثار تان باد!

جای بس افتخار و خرسندی است که به نماینده گی ازتمام اعضایی متعهد؛ وطن دوست و عدالت پسندحزب صمیمانه ترین تبریکات خویش را که نشأت گرفته از احساسات پاک و ملی ماست نسبت فرار رسیدن عید سعید اضحی حضور گرم شما ابراز میداریم. به امیدی وحدت؛ همدلی و تأمین امنیت در سراسری میهن
زنده باد وحدت وبرادری
آباد باد میهنم.
با احترام

سیدرضی سادات علوی ریس شورا..

Comments are closed.