پیام تسلیت

با تاثر فراوان اطلاع حاصل نمودیم که مادربزرگوارِ رفیق سعیده طلوع عضوشورای مرکزی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان مقیم هالند و خشوی رفیق رزاق طلوع جهانی فانی را وداع گفته و وفات نموده اند.

انالله وانا الیه راجعون

داراالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان بدینوسیله مراتب تسلیت عمیق خویش و همه اعضای حزب را خدمت رفقای گرامی سعیده طلوع و رزاق طلوع و سایربازماندگان واقارب مرحومه ابراز نموده،از بارگاه خداوند متعال برای آن مادرمرحوم مغفرت الهی و بهشت برین و به بازماندگان شان صبرجمیل استدعا مینمآیند.

با درودها

پوهاند داکترمحمدداوود راوش

رئیس حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

Comments are closed.