پیام دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان بمناسبت اول می، روز همبستگی بین المللی کارگر

Untitled

شهر کابل 9ثور1397

کارگران وزحمتکشان عزیز!

دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان ، افتخاردارد که بمناسبت اول می، روز همبستگی بین المللی کارگر،تبریکات وشادباش های صمیمانه خویش را به تمام کارگران وزحمتکشان کشور وجهان تقدیم می نماید.

از اول می، بمثابه جشن بزرگ کارگران که ریشه عمیق درتاریخ دارد وبا مبارزات قهرمانانه وشجاعانه برای آزادی، دموکراسی ، ترقی وعدالت اجتماعی بیش از صد سال قبل از فابریکات ایالات متحده امریکا آغاز گردیده وتا امروز ، پیروز مندانه ادامه دارد ، بطور شایسته تجلیل بعمل می آید.

نقش تاریخی کارگران وزحمتکشان در تحولات دموکراتیک وانقلابات اجتماعی، تمام کشورها، تعین کننده وسازمانده بوده ؛ پیشرفت وتوسعه اقتصادی جامعه بشری با کار وتلاش این طبقه آگاه ، سازنده وترقی خواه، پیوندگسست ناپذیردارد.

مبارزات کارگران وزحمتکشان با قربانی ها وفداکاری های ماندگار همراه بوده زمانی این مبارزات توسط نظام های غیر دموکراتیک بطور بیرحمانه سرکوب شده ؛اما این مبارزات عادلانه هیچ گاه توقف نکرده وراه خود را بسوی پیروزی ادامه داده است.

مزد مساوی دربرابر کار مساوی، کاهش ساعات کار، استفاده از رخصتی های قانونی ؛ حق کار، حق مسکن ؛ بهبود شرایط کار، مصونیت کار ؛ شرکت درفعالیت های سیاسی ، ایجاد اتحادیه ها وسازمان های صنفی ، حق بیمه ؛ حق استراحت ودسترسی به تمام حقوق وآزادی های قانونی ؛ از خواست اساسی کارگران وزحمتکشان بشمار میرودکه محتوی مبارزات کارگران وزحمتکشان را تشکیل میدهد.

کارگران وزحمتکشان افغانستان ،با ایجاد اولین فابریکات وکارخانجات درکشور به کار تولیدی، ساختمانی وصنعتی آغاز کرده وبا گذشت سالها، اتحاد وتشکل آنها درسازمان ها واتحادیه ها شکل گرفته وبه مبارزات شان با طرح های اقتصادی واجتماعی ادامه داده اند.

با تاسف که جنگ تحمیلی علیه کشور ومردم ما طی بیش از چهل سال گذشته باحمایت سازمان های جهنمی استخباراتی منطقه و جهان درحیات اقتصادی واجتماعی کشور ما ؛ زیان های بزرگ وارد ساخته ، فقر وبیکاری را افزایش داده وفاصله میان کار وسرمایه را بیشتر ساخته است.

بنابر عدم تطبیق قوانین اقتصاد بازار و سو استفاده از اصطلاح بازار توسط حلقات مافیایی داخلی و خارجی، کارگران وزحمتکشان کشور، درحالت رقت بار وبی سرنوشتی بسر میبرند وازنقش سازنده درعرصه کار وتولید محروم گردیده اند که عدم حمایت دولت از اقتصاد مختلط ، عدم زیر ساخت های تولیدی وصنعتی وعدم نقش رهبری کننده اقتصادی دولت، بازهم عقب مانی وعدم پیشرفت های اقتصادی کشور ادامه خواهد یافت .

قابل تذکر است که حزب ملی ترقی مردم افغانستان « در دنیای کار وزحمت ریشه دارد. حزب ما، حزب پیشرفت اقتصادی وانکشاف وطن ماست . حزب ما باور دارد که انسان وخوشبختی او باید در محور هر گونه سیاست اقتصادی قرار داشته باشد . نسخه اقتصادی جاری با بی عدالتی اجتماعی ؛ بیکاری مزمن ؛ پول پرستی ؛ جنایت ؛ بحران های اخلاقی و معنوی ؛ تخریب علایق وعواطف انسانی ؛ فروپاشی خانواده ومحیط زیست توام است »

حزب ملی ترقی مردم افغانستان از اتحاد وهمبستگی کارگران وزحمتکشان کشور بخاطر تحقق آرمان های شریفانه ومبارزات عادلانه آنها حمایت وبه نقش سازنده وتعین کننده آنها درتمام تحولات دموکراتیک ، اهمیت بزرگ قایل میباشد.

حزب ما همیشه از حقوق وآزادی های کارگران وزحمتکشان کشور ؛ ارتقای نقش آنها درتولید و توسعه اقتصادی حمایت می نماید .همین اکنون شماری زیادی از کارگران وزحمتکشان کشور با عضویت شان درحزب ما وبا حضور فعال شان درسازمان ها وشوراهای حزبی ؛ از اهداف حزب در جامعه پشتیبانی نموده وبه مبارزه عادلانه شان برای سعادت هموطنان ما ادامه میدهند .

حزب ما یکبار دیگر اول می را به تمام کارگران وزحمتکشان کشور و جهان تهنیت گفته پیروزی آنها را درمبارزات نجات بخش وتاریخی ، آرزو مینماید.

با درود ها

پوهاند دوکتور محمد داود راوش

رییس حزب ملی ترقی مردم افغا نستان

Comments are closed.