پیام شورای ولایتی فاریاب حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان بمناسبت وحدت حزب متحد ملی با حزب ملی ترقی مردم افغانستان

طوریکه در طول تاریخ تجارب مبارزات سازمانها و جنبش های مترقی و دموکراتیک جهان به اثبات رسانیده است که وحدت این چنین سازمانها و جنبش ها ضامن پیروزی آنها بوده که با الهام و پیروی از این اصل سازمانها و نیرو های ملی و مترقی همسو و دارای آرمان مشترک در نقاط و اداوار مختلف جهان با تحلیل مشخص از اوضاع مشخص ، با در نظر داشت ضروت های عینی جوامع شان در نتیجه ئ تفاهم ذات البینی به وحدت سازمانی و ارگانیک نایل و با کسب نیرو و توانمندی لازم موفقیت های بزرگی را در راه مبارزه بخاطر تحقق دموکراسی ، ترقی و عدالت اجتماعی نصیب شده اند . و در کشور عزیز ما افغانستان نیز وحدت سیاسی و ارگانیک اجزاب و سازمانهای ملی ، مترقی و دموکرات همسو یکی از آرمانهای همیشگی ما و مردم شرافتمند کشور عزیز ما بوده است . خوشبختانه اینک در شرایط کنونی ما شاهد بهم پیوستن و وحدت احزاب همسو ، ملی ، مترقی و دموکراتیک کشور خود هستیم که از جمله شاهد وحدت حزب متحد ملی با حزب واحد ملی ترقی مردم افغانستان میباشیم .
بناٌ شورای ولایتی فاریاب حزب ملی ترقی مردم افغانستان به این وسیله ضمن استقبال و پشتیبانی از این وحدت حزبی و سازمانی بهترین و صمیمانه ترین تبریکات و شادباشهای خود را به تمام رفقا و اعضای این احزاب تقدیم داشته موفقیت و پیروزی های چشمگیر شانرا در راه مبارزه بخاطر تحقق آرمانهای ملی ، مترقی و دموکراتیک شان از بارگاه خداوند بزرگ تمنا مینماید و همچنان به آنعده رفقای ارجمند که با ابتکار عمل و با از خود گذری و متانت در جهت تامین وحدت سازمانهای حزبی شان گام های استوار و پر افتخار را برداشته اند ارج و حرمت میگذارد و در موجودیت شان افتخار مینماید و امیدوار هست که در آینده های نزدیک ما و مردم شرافتمند ما شاهد وحدت و تشکل همه ئ احزاب و سازمانهای همسو در محور برنامه و آرمان واحد ملی ، مترقی و دموکراتیک ، متحد و یکپارچه شده به نیروی توانمند قوی و تاثیر گذار در کشور تبدیل شوند .
وحدت ما ضامن پیروزی ماست
با احترام
سید لقمان ” گهریک ”
رئیس شورای ولایتی فاریاب ح – م – ت – م – ا

Comments are closed.