پیشنهادات در مورد سیستم نشراتی حزب

ح.فتاحانجینر حبیب فتاح

قابل توجه کمیته تدارک تدویر کنگره حزب!
رفقا بزرگوار وگران ارج!
چند پیشنهادات مشخص در رابطه به سیستم نشراتی حزب را حضور تان تقدیم میدارم

عصر حاضر که عصر ارتباطات و تکنولوژی نام گرفته است و جهان هر روز به سمت صنعتی شدن پیش می رود و دنیای ماشینیزم با روح انسان بیداد می کند و انسان خواسته و ناخواسته در کام ابزاری شدن غرق می شود؛ اگر به خود نیاید کم کم از ارزش های انسانی دور شده و به کالا بدل می شود. در این بحران روحی تنها مقوله ای که می تواند فقر عاطفی را التیام بخشد مقوله ای ادبی و عرفانی است،ادبیات راستین روح را تقویت می کند،عشق به زیبایی ها آرامش و شادی را به ارمغان می آورد و موجب می گردد که انسان به داشته ها فکر کند ، چون اکثر انسان های عادی به طور معمول به نداشته ها فکر می کنند و تنها وقتی به داشته های خود فکر می کنند که آن را از دست داده اند. و به همین دلیل از توانایی های خود راحت صرف نظر می کنند و چنانکه می دانید خوب و بد،احساس خوشبختی و بدبختی بیشتر در ذهن ما ریشه دارد و اکثرا مجازی هستند نه حقیقی، فقط در تصورات ماست که نقش آفرینی می کنند. چه بسا آدم های شاخص و متمول احساس بدبختی می کنند و کسانی هم در کلبه ای محقر خود را خوشبخت ترین فرد جهان می دانند.
مردم افغانستان حدود سه دهه جنگ را با تمام وجود تجربه کرده اند و از خسارات ، ویرانی ها و آواره گی های ناشی از آن، زنده گی آنان به حالت عادی برنگشته است و خطر تروریزم از بین نرفته و مداخلات برخی از کشور های خارجی به خصوص همسایه ها در امور داخلی مملکت ما تا هنوز دوام دارد، مدعیان حقوق بشر، و حلقات عقده مند و تنگ نظر داخلی با بستن اتهامات واهی بر شخصیت های ملی کشور، دامن زدن مسایل قومی سمتی وملیتی و زبانی را وسیله ساخته می خواهند باردیگر آرامش و امنیت نسبی جامعه را برهم زده و مردم آسیب پذیر و رنجدیده افغانستان را با بحران دیگر مواجه سازند.
رسانه با تحولاتی که در جنبه های مختلف از بعد فن آوری ,تجهیزاتی و حجم و روش داشته اند به عنوان حاملان و منتقل کننده گان پیام می توانند در ساخت فرهنگ عمومی باورها و افکار عمومی موثر باشند.
آنها بدون درنظر گرفتن مرزهای جغرافیایی ، عقیدتی و فرهنگی امکان حضور را در همه نقاط جغرافیایی پیدا کنند .در فضا و شرایطی که ما در آن هستیم چگونه از این امر می توانیم در جهت فرهنگ عمومی مورد قبول و منطبق با اهداف و سیاست های تعیین شده در سایه قوانین حکومت با جهان بینی ایدیولوﮊی خاص موثر واقع شویم و چطوراز آن بتوانیم بهره برداری خوبی داشته باشیم ؟
در شناخت این عرصه آنچه اثر را بیشترمی کند این است که از طرفی پیام نگرش و ارزشی به گونه ای به عنوان فرهنگ و آن هم فرهنگ عمومی به مخاطبین ارایه شود که منطبق با نیازهای عموم جامعه باشد . یعنی جامعه نسبت به آن پیام و ارزش احساس نیاز کند.از طرفی وقتی می توانیم موفق باشیم که بتوانیم آن پیام را به نحوی که در مخاطب اثر بگذارد منتقل کنیم
اما بحث اینجاست که آیا و ضعیت رسانه های کشور مطلوب و قادر بوده اند که با اعتماد به نفس و چشم انداز روشن فعالیت های خود را ادامه دهند. در این مورد دیدگاه های مختلفی وجود دارد.
۱- در نظام های دموکراتیک از رسانه ها به عنوان نیروی چهارم یاد می شود. یعنی نقش و اهمیت آزادی رسانه ها و مطبوعات در چنین جوامعی فقط در ساختار ظاهری و صورت آن محدود نمی شود بلکه در واقع بازتاب دهنده افکار اندیشه های افراد جامعه بوده و تکثر و تنوع خواست ها و باور ها به دور از تهد ید و ارعاب و محدودیت می باشد.
۲- اما در نظام های توتالیتر و تمامیت خواه، هیچگاه باور ها و ارزش های دموکراتیک قادر به رشد و ادامه بقا نمی باشد. هر چند به اندازه سال های اخیر، رسانه ها و مطبوعات به این میزان قادر نبوده اند که اظهار موجودیت نمایند به هر صورت در کشور های که آزادی رسانه ها بر مبنای نظام دموکراسی و رعایت اصل آزادی بیان استوار گر دیده است. زمامداران به رسانه ها و مطبوعات به عنوان ناظرین فعال واثرگذار می نگرند. آزادی رسانه ها در سیاست و عملکرد حکومت ها نفوذ می کند. همچنین رسانه ها در تحکیم قانونمند شدن جامعه و حکومت نفش اساسی دارند.
در شناخت این عرصه آنچه اثرگذاری را بیشتر میکند این است که از طرفی پیام نگرش و ارزشی به گونه ای به عنوان فرهنگ و آن هم فرهنگ عمومی به مخاطبین ارایه شود که منطبق با نیازهای عموم جامعه باشد . یعنی جامعه نسبت به آن پیام و ارزش احساس نیازمندی داشته باشد.از طرفی وقتی می توانیم موفق باشیم که بتوانیم آن پیام را به نحوی که در مخاطب اثر بگذارد منتقل کنیم.
مؤلفه های مهم (اجزای با اهمیت) در زمینه ی سیاست‌گذاری رسانه ای این ها اند: توجه به ذایقه ی مخاطبان، جلوگیری از سانسور بد و خودسانسوری، نفوذ در افکار عامه از طریق اعمال روش های سیاستگذاری غیر مستقیم (به ویژه رسانه های حزبی)، توجه به ماهیت پیام، فضا سازی، جلب اعتماد مخاطبان و توجه به ماهیت و چیستی فر آورده های رسانه ای در بخش تولید بر نامه ها.
حزب قابل اهمیت اند،در اینجا قابل ذکر میدانم که کادر های قلم بدست رهبران حزبی وعلاقمندان حزب مثل گذشته دست زیر الاشه نه نشسته ودست بکار شوند تا رسانه های حزب ما به رسانه های موفق آموزنده وتحلیل گر مشکلات وپرابلم های جامعه افغانی و آینه تمام نما بانشد

من پیشنهاد میکنم که حزب ملی ترقی مردم افغانستان دارای ارگان های نشراتی زیر باشد
۱ – ماهنامه حقیت زمان ارگان نشراتی شورای مرکزی حزب با همین نام حفظ گردد،امکانات ان مطالعه شود تا از ماهنامه به هفته نامه تغیر کند وبه این نشریه حیثیت ومفام( مادر)نشرات حزبی نام داده شود
امکانات مادی ومعنوی ان به یاری سازمانهای بیرون مرزی وداخل کشور فراهم شود َ مثلن مطابق تقسیم اوقات قبلن ترتیب شده سازماتهای حزب مکلف به پرذاخت مصارف مالی آن باشد.
۲-

مدیرت کارا برای انسحام رسانه ها ضروری است
اهمیت سیاستگذاری در رسانه ، توجه نکردن به این اهمیت، سبب ضعف و افول رسانه می شود. پژوهش ها در تأریخ کارکردهای رسانه ای به روشنی نشان میدهد که شکست بیشتر رسانه ها، ناشی از ناتوانی آنان در فرایند سیاستگذاری بهینه بوده است.
رسانه هایی که در حوزه ی رسانگی دچار ضعف در سیاست‌گذاری شده اند، بی گمان بی تأثیر گذار ترین رسانه ها در شکل دهی افکار عامه بوده اند. به زبان ساده تر بگویم: رسانه ی بدون سیاستگذاری و مشی رسانه ای، ممکن است هر چیزی باشد به جز رسانه ای اثر گذار
.

۳-
گفتیم ما در عصر تکنالوزی و دیجیتا ل قرار داریم َ امروز نشرات انترنتی سایت های الکنرونیکی َشیکه اجتماعی از اهمیت بسزا برخوردار است بنآ سایت های پیام ملی و بامداد منحیث ارگانهای نشراتی حزب حفظ گردد .
سایت پیام ملی یا هر نامی اگر لازم باشد بالای ان گذاشته شود از سر از نو دیزاین گردد ومذیریت فعال برای همیشه فعال بودن انتخاب وبورد نوسنده گان همکاران تخنیکی برای سایت در نظر گرفته شوذ
۴-گروه فیسبوکی حزب منحیت ارگان نشراتی حزب با نام جدید ومدیریت جدید فغال نگاه داشته شودَ سایر گروه ها صفحات فیسبوکی با گروه فیسبوکی حزب عرض انسجام وجلو گری از هرج ومرج نشراتی وسلیقی متحدانه ویکپارجه مدیریت شود
از نظر من تعدد نشرات برای هر شورا ضرور نیست از تجربه رفقای شورای ولایتی غزنی باید استفاده گذارشات شورای های ولایتی از طریق سایت رسمی حزب وشبکه های اجنماعی نشر شود
امروز شیکه های اجنماعی انستاگرام، تویتر و تلگرام هم پر بنینده ترین استند و خواننده گان فابل ملاحظه در جهان دارد
اکونت های که در شیکه های متذکره ایجاد شده است حفظ شود و انکشاف داده شود
امکانات پخش ونشر تلویزیون بهاردر داخل کشوراگر جستجوشود کاری بسا با ارزش خواهد بود
به آرزوی اینکه در اینده با کار روشنگرى قلم بدستان متعهد، تحلیل کران روشنگر دموکرات وعدالتخواه بتوانیم برنامه هاتحلیل ها ملی وحدت اقوام تقویت فرهنگ همزیستی را مروج سازیم
ونشرات سالم وبا اهمیت در توضیح ارمانهای ولای حزب ما داشته باشیم .
همانطوری که هدف روشنگرى اراسته ساختن جهان با زیور خرد و اگاهى و از میان بردن جهل و خرافات است ، پس همین گام هایى که روشنگرانه در اراستن صفحه هاى مجله ها و روزنامه ها و یا در هر یک از رسانه ها و نشرات تصویر وشبکه های مجازی روشنگرانه ببر دازند خود جز پروسه روشنگرى ایست ، به یقین مى توانیم اذعان داریم که روشنگرى بدون اندیشه و خردگرایى بى مفهو م و نا تکمیل است .
روشن اندیشى در واقع واکنشى در برابر تحجز ، بنیاد گرایى و افراطیت است .
روشنگرى در حقیقت خروج أدمى از نا بالغى به توانایى و به کار بردن فهم و دانش است .
به امید روزی که رسانه های ما بسوى اندیشه ورزى ، خرد گرایى و هدفمندى راه یابند
انجنیر حبیب (فتاح)
شورای کشوری انگلستان
ح م م ت م ا .

Comments are closed.