کنفرانس سرتاسری انجمن حمایت از آموزگاران افغان

انجمن حمایت از آموزگاران افغان در سال ۲۰۰۳ در شهر کابل ایجاد و به مرور زمان نماینده گی های آن در ولایات کشور نیز به صفت شورا های آموزگاران گسترش یافت.
این انجمن عضویت انجمن بین المللی آموزگاران جهان را در سال ۲۰۰۵ ، در کانگرس بین المللی آموزگاران منعقده کشور برازیل کسب نمود که پوهاند دوکتور محمد داوود راوش به نماینده گی افغانستان و به صفت سکرتر جنرال انجمن در آن اشتراک داشت. پس از آن تا کنون در هر چهار سال در کانگرس های برلین ، آفریقای جنوبی و اوتاوا کانادا شرکت ورزیده اند ، مشکلات و پلان های انکشافی انجمن به اشتراک گذاشته شد، همچنان نماینده های انجمن در کنفرانس های منطقوی، آسیا _پاسفیک و سارک شرکت کرده اند.
انجمن دارای اساسنامه ، برنامه و دفتر در کابل بوده و در بیشتر از بیست ولایت شورا های خود را داراست. ثبت و راجستر وزارت عدلیه بوده و در راه دادخواهی حقوق آموزگاران در سطوح مختلف از آموزگاران کودکستان تا مکاتب و پوهنتونها مبارزه میکند.
انجمن حمایت از آموزگاران افغانستان نهاد غیر دولتی و غیر سیاسی بوده بمثابه نهاد مستقل و غیر وابسته مطابق احکام قانون اساسی کشور فعالیت مینماید.
این انجمن به حمایت همه آموزگاران پرداخته و حمایت آموزگاران را داخل و خارج کشور مطالبه مینماید تا نظام با کیفیت معارف و انکشاف نصاب را که در دستور کار خویش قرار داده ، تطبیق نماید.

روز چهارشنبه مورخ ۱۵حمل ۱۳۹۷ کنفرانس سرتاسی این انجمن در شهرزیبای جلال آباد مرکز ولایت همیشه بهار ننگرهار همراه با رایحه دلانگیز عطر گل نارنج ودر سایهء مهمان نوازی ننگرهاریان علم دوست و با فرهنگ با حضور جمع کثیری از نماینده گان دعوت شده از ولایات کشوردایر گردید که رفیق پوهاندداکترمحمدداوود راوش ریس حزب ملی ترقی مردم افغانستان، و سکرترجنرال انجمن حمایت از آموزگاران افغانستان نیزدر آن اشتراک و ضمن سخنرانی همه جانبه و مفصلی به وضعیت معارف افغانستان، ایجاد اتحاد نظر و انسجام در میان آموزگاران کشور و راههای مبارزه جهت احقاق حقوق حقه ی آنها پرداختند.

Comments are closed.