اعلامیه دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

مورخ۱۷حمل۱۳۹۶

رفقا ودوستان گرامی! ما اعلامیۀ وحدت خواهان را که متشکل ازاکثریت اعضای حزب دیروزمتحد ملی ، رهبری و کادر های حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان  ،  وشورای سرا سری پیام آوران صلح افغانستان (موج نوین ) ، مقیم کشورهای اروپایی  به تاریخ ۱۱حمل۱۳۹۶ نشرگردیده است به دقت مطالعه کردیم. دراعلامیۀ وحدت طلبان بیان رسالت تاریخی رفقا و دوستان عزیزما درامر تامین وحدت وهمبستگی نیروهای ملی ــ دموکرات ترقی خواه وعدالت پسند،انعکاس یافته است. دراعلامیه تاکید گردیده است که ایشان بدان دلیل قد برافراشته اند تا دربرابر« کجروی ها و کج فهمی ها مواضع اصولی اتخاذ نمایند» وجریان وحدت خواهی تمام نیروهای ترقی خواه ، ملی ووطنپرست را حمایت نمایند. این حرکت مولود نشست ها وبحث های طولانی همه اعضای تشکیل دهندۀ وحدت خواهان مقیم اروپااست.

مسئولین حزبی و شخصیت های موثردرپای این اعلامیه تعهد می سپارند و معتقد اند که برای تحقق آرمانهای مردم «رنجمند »، تکیده ، ودردمند افغانستان ،  دربرهۀ کنونی و یکی شدن و تشکیل خانوادۀ بزرگ حزبی نه تنها یک امربدهی ، بل یک مسئولیت بزرگ اخلاقی است. تعهد گردیده است که ایشان درین را ه  مسئولانه ، با شهامت وآگاهانه گام نهاده اند ودرتصمیم خویش برگشت به عقب را منتفی میدانند…

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان این اقدام نیک و وطن پرستانۀ رفقا ودوستان وحدت خواه را به دیدۀ احترام نگریسته وآرزو مند است تا شاهد بیشتر چنین اقدامات نیک سیاسی دربرهۀ کنونی باشیم . حزب متحد ملی ترقی مردم افغنستان تشکیل ائتلاف ها ، جبهات ووحدت های حزبی را درسرلوحۀ کاری خود قرارداده است و آنرا با جدیت و تلاش پیگیر ادامه میدهد.

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان آن عده دوستانیکه که بخاطر انجام  رسالت تاریخی و میهنی با درک ضرورت لحظه کنونی، خویش درتحکیم پروسۀ وحدت ها نقش مثمررا انجام می دهند با آغوش باز استقبال می نماید.

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان موثرترین را ه را برای تقویۀ جنبش ملی و دموکراتیک کشوریکی شدن تمام  سازمان ها، نیروهای ملی ، دموکرات وترقی خواه کشور افراد وشخصیت های صادق ، متعهد ، با رسالت میداند. شرایط عینی کشور چنین امری را ازهمۀ ما می طلبد. حکم زمان وضرورت تاریخی ما حکم می کند تا با چنین باوری کارکنیم و به پیش برویم.

دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان درحالیکه چنین اقدامات سودمند ،خردمندانه به موقع وتصامیم را صمیمانه استقبال منماید درامر تحکیم آن مجدانه تلاش ومبارزه می نماید.

به پیش به سوی تحکیم وحدت تمام نیرو های ملی ، مترقی و میهن پرست کشور!

زنده باد افغانستان صلح دوست !

با احترام

پوهاند دوکتور محمد داوود راوش

رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

اعلامیه وحدت خواهان(پیرامون ادغام سازمانی و تشکیلاتی با حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان)

امروز بیشتر از هر برحه ای دیگری بحران فراگیری جامعه افغانستان رادربرگرفته است، بر مصداق این گواه مندی , مبارزه مشترک تمام نیروهای ترقی خواه، ملی و عدالت پسند افغانستان یک وظیفه تاخیرناپذیر همه وطنپرستان ترقی خواه ودل سوز به حال ملت درماتم نشسته مااست.

برپایه چنین ضرورتی رهبران حزب متحد ملی افغانستان، حزب مردم افغانستان و حزب ملی ترقی وطن در جوزای سال 1395 هجری به تفاهم رسیدند تا حزب واحدی را تشکیل بدهند , در حقیقت این اقدام , گام بسیار با اهمیت تاریخی در جهت همگرائی تلاشهای وطنپرستانه عده کثیری از جان بازان وطن است که از جانب مردم ما مورد استقبال فروان , قرارگرفت. Continue reading

ملاقات با جوانان بامیان

نماینده گان “نهادهای اجتماعی جوانان نواندیش بامیان” که متشکل از جوانان دانشگاهی است،چندی قبل نماینده گان شان به دفتر مرکزی حزب مراجعه وبعداز صحبتهای مقدماتی ومفصل اسناد اساسی حزب به اختیار شان قرار داده شده بود.received_1452777848088585

آنها اسناد را انتقال وبا اعضای نهاد جلسات متعدد رادایر نمودند که محترم عبد الحق حق پال  قرلق ومحمد رضا دانش به نماینده گی این نهاد روز سه شنبه مورخ سوم حوت 1395 دوباره به دفتر مرکزی حزب مراجعه وهمراه بارفیق پوهاند دکتورمحمد داود راوش رئیس حزب وسایر رفقای رهبری موجود ملاقات نمودند.

دراین ملاقات روی مسایل مختلف کار  و زنده گی حزبی ، و اوضاع سیاسی- اجتماعی received_1452777094755327کشور تبادل نظر صورت گرفته و روی پذیرش جمعی آنها به حزب تصامیم لازم اتخاذ گردید.

ملاقات درفضای مملو ازصمیمیت وهمکاری متقابل اختتام یافت .

کمیسیون تبلیغ وفرهنگ

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان

 

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان با داشتن مطالب ارزنده از چاپ برآمد.علاقمندان میتوانند این ماهنامه را ازدفاترشوراهای حزبی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان درسراسر کشور ونیز از انتشارات بیهقی بدست آورند.

همچنان فایل پی دی اف این نشریه وزین درلینک ذیل قابل دانلود میباشد.

%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%aa-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%8744%d9%8845

دست اندرکاران ماهنامه حقیقت زمان منتظر همکاری صمیمانه شما خواننده گان عزیز با ارسال مطالب تان جهت نشر ونیز با ارایه طرحها ،پیشنهادات وانتقادات سازنده جهت بهبود کیفیت نشرات این نشریه منسوب به خانواده ترقیخواهان کشور میباشند.

%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%aa-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86

اعلامیه مشترک حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان و حزب رستاخیز مردم افغانستان درمورد یکجا شدن هردو حزب

اعلامیه مشترک حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان حزب رستاخیز مردم افغانستان درمورد یکجا شدن هردو حزب

افغانستان – کابل

۱۱/۶/۱۳۹۵

در حال حاضر که افغانستان ،کشور محبوب ما   دشوارترین لحظات تاریخی را میگذارند و بحران عمیق سیاسی،اقتصادی واجتماعی سراپا جامعه افغانی را فرا گرفته ،جنگ ،خونریزی ،ترور ،اختناق ،فساد اداری  بی عدالتی وبی قانونی در وطن ما بیداد میکند موجودیت یک حزب نیرومند سراسری مترقی،دموکرات وترقی خواه کشور  به ضرورت جدی زمان مبدل گردیده، ایجاب می نماید تا تمام نیروهای تحول طلب ،عدالت خواه وتجددگرا دریک حزب نیرومند ،سراسری وتاثیرگذار درمعادلات سیاسی کشور متحد شده ،بخاطر امنیت ،صلح ،ثبات انکشاف اقتصادی واجتماعی ودریک کلام برای سعادت انسان مبارزه نمایند. حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان به رهبری پوهاند دکتورمحمد داودراوش وحزب رستاخیز مردم افغانستان به رهبری عبدالقادر کارگر با الهام از ضرورت ها فوق الذکر درنتیجه مذکرات دوامدار دوستانه وهدفمند به نتیجه رسیدند که هر دوحزب همسو وباهم برادر یکجا شده ودریک حزب واحد ،با برنامه ،اساسنامه وخطوط اساسی پالیسی واحد بخاطر دستیابی به اهداف شریفانه خود نا یل  و مصدرخدمت به مردم وجامعه خویش گردند.

جهت نیل به اهداف انسانی وشریفانه هر دوحزب ،مراتب ذیل اعلام   میدارند :

1ــ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان وحزب رستاخیز مردم افغانستان باهم  متحد شده ،منبعد در حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، درپرتو برنامه ،اساسنامه ورعایت خطوط اساسی پالیسی واحد مشترکأ مبارزه می نمایند.

2ــ حزب رستاخیر مردم افغانستان تمام اعضای خویش را درولایات وکشور های خارجی جهت ادغام درشوراهای ولایتی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ومعادل آن معرفی  می نمایند.

3ــ شوراهای حزبی ولایتی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان وشوراهای معادل آن موظف اند تا اعضای معرفی شده  حزب رستاخیرمردم افغاستان را در اسرع وقت در ساختارهای حزبی محلی تنظیم نمایند.

4ــ توافق صورت گرفت  تا اعلامیه مشترک یکجا شدن هر دوحزب ،به اطلاع اعضای حزب رسانیده وغرض آگاهی هموطنان از طریق وسایل جمعی نیز نشر گردد ووزارت عدلیه  ج.ا.ا هم رسمأ درجریان قرار داده شود.

قوت ما دروحدت ما است

به پیش به سوی وحدت همه نیروهای ملی،دموکرات ،ترقی خواه وعدالت پسند کشور.

 

پوهاند دکتورمحمد داود راوش                                                                          عبد القادر کارگر

رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان                                           رئیس حزب رستاخیز مردم افغانستان

14191350_10210128191063122_1956633547_o 14215615_10210128188583060_1731710575_o

تدویر جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

1 (24)

جلسه دارالانشای  حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان روز 5شنبه 11سنبله 1395 تحت ریاست پوهاند دکتور محمد داود راوش رئیس حزب  دردفتر مرکزی  حزب  درشهر کابل  دایر گردید .دراین جلسه مسئولین شعبات وکمیسیون های مرکزی حزب نیز شرکت نموده بودند.

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد گردید که به اتفاق آرا تصویب گردید.

1ــ گزارش شعبه تشکیلات درمورد پروسه ادغام تشکیلاتی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان .

2ــ گزارش رفیق راوش در رابطه به ملاقات نماینده گان احزاب سیاسی همسو ،

طبق اجندا گزارش شعبه تشکیلات توسط رفیق انجینر سلیمان کامجو عضو دارالانشای حزب به جلسه ارایه که درقسمتی Continue reading

تدویر جلسه دارالانشا ی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

13892324_1243567919009580_6762711404082277626_n

جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان تحت ریاست رفیق پوهاند دکتور محمد داودراوش رئیس حزب روزپنجشنبه مورخ ۱۴ اسد ۱۳۹۵ در دفتر مرکزی حزب دایر گردید . درین جلسه مسئولین شعبات وکمیسیون های مرکزی حزب نیز شرکت نموده بودند.

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد وبه اتفاق آرأمورد تائید قرار گرفت .

1ــ بحث روی ثبت ورا جستر حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

2ــ بحث روی توحید امورمالی هر دو حزب گذشته .

3ــ بحث روی توحید ارگان های نشراتی .

4ــ بحث روی ادغام شعبات وکمیسیون های مرکزی .

5ــ بحث روی اعزام رفقای دارالانشاء وبیروی اجرائیه حزب بولایات غرض تحقق پروسه ادغام تشکیلاتی طبق میکانیزم .

6ــ بحث روی رهنمود های شعبه تشکیلات درمورد ادغام تشکیلاتی درشورا های ولایتی ، شورای کشورهای اروپایی وسایر کشورهای بیرون مرزی الی سطح واحد های اولیه ، در پرتوی میکانیزم تشکیلاتی حزب .

بعداز بحث های همه جانبه که درموردهر ماده اجندا ازجانب رفقاهر یک :پوهانددکتورمحمد داود راوش Continue reading

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشرات حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان از چاپ برآمد.این ماهنامه وزین را میتوانید از دفاترحزبی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان درسراسر کشور واز انتشارات بیهقی بدست آورید .همچنان لینک دانلود فایل پی دی اف این ماهنامه برای دانلود در ذیل موجود میباشد.

دست اندرکاران ماهنامه حقیقت زمان چشم براه ارسال مطالب ارزشمند شما عزیزان جهت نشر و نیز پیشنهادات وانتقادات ارزنده شما خواننده گان گرامی میباشند.

شماره چهل و چهل ویکم ماهنامه حقیقت زمان

4041

 

دافغانستان دخلکود ترقی ملی متحد ګوند ددارالانشا اعلامیه

لکه څنګه چی ګران هیواد وال خبردی دپاکستان نظامیان او دنوموړی هیواد څارګره اداره ددی هیواد دجوړیدو راهسی تراوسه پوری زمونږ په ګران هیواد افغانستان کی لاس وهنه کوی اونه پریږی چی افغانان په آرامه او سوله ایزه فضا کی ژوندوکړی، خپل اقتصاد پیاوړی کاندی اوخپل هیواد آباد او سمسور کړی اوپه پرله پسی توګه په بیلابیلو پلمو زمونږ دګران هیواد په وجاړه ولو بوخت دی اوپدی لار کی دګاونډ یتوب ښه اصول ،داسلامی ورګلوی سپځلی ارزښتونه او دتاریخی مشترکاتو په پام کی نه نیولوسره زمونږ دګران اولر غونی هیواد د بربادی هڅی کوی اونه پریږی چی زمونږ هیواد وال بسیا ژوندو کړی.

ــ دپاکستان نظامیګرو پدی وروستیو دری لسیزوکی له پخوا لا ډیر زمونږ دګران هیواد دویجاړ یدو له پاره مټي راغښتی اوپه ډیره سپن سترګی ئی په خپله خاوره کی دتروریستانو ځالی ساتی او دنړی تروریستان او ترهګر ئی په بیلابیلو ښارونو کی میشت ،تربیه ،تجهیز ،مسلح او بیائی زمونږ خاوری ته دترور او سړی وژنی لپاره رالیږی اود دوی په لاس جوړ شوی اوتربیه شوی ترهه ګر په هیچا صرفه نه کوی ، مسجدونه، روغتونونه، لوی لاری او پلونو الوزوی، سپینږیری، دینی عالمان، ښځی ،ماشومان اونور ملکی وګړی په بی رحمی سره وژنی داکتران اوعام وګړی برمته کوی، لاری نیسی اوشوکی کوی، دمخدر، توکو کر لیکله ئی د خپل جنګی لګښتونو دیوی برخی دپوره کولو لپاره تشویق کړی او دا کار ئی په ځانګړی توګه په تیرو حوارلسو کلو کی په ډیره بی شرمی پرمخ بیولی اولائی بیائی اوددی ټولو ناروا کارونو ترشاد پاکستان دبیرحمه نظامیانو اوپه ځانګړی ډول د آی ایس آی بد نامه اداره قرار لری اوپدی ورستیو کی ئی دډیورند دکر غیړنی فرضی تحمیل شوی کر ښی د رسمی کولو ناکامی هڅی هم شروع کړی. او داشرموونکی هلی ځلی ئی لدی دری ورستیو کلونونه راپدی خواګړندی کړی ، چی ګوشتی غلام خان ، سپین بولدک اوبا رام شاه پیښی ئی ښکاره بیلګی دی دا دی اوس د تیره شپه( 23/24/3/1395 ) ئي به ټوله سپین سترګی دتورخم په سیمه کی دنظامی تاسیساتو په جوړولو پیل کړی چی له نیک مرغه هره پلازمونږ اتلو امنیتی اودفاعی ځواکو نو اوپه ځانګړی توګه دسرحدی اتل ځواک له خوا د غاښ ماتوونکی غبر ګون سره مخ شوی چی دافغانستان دخلګود ترقی ملی متحد ګوند دارالانشا دپاکستان دنظامیان دا ډول خائنانه کړنی په کلکه غندی اودخپل میړنی وسلوال پوځ میړانه اوسر نښند نه ستائی اودافغانستان دټولو ملی ــ ددیموکراتو اوترقی غوښتو قوتو نو اودافغانستان دټولو مسلمانو ،باعزتو اوپه وطن مینو خلکو نه غواړی چی دخپل میړنی وسلوال پوځ په څنګ کی دخپل هیواد په د دفاع سنګرګی ور دیږی اوپری نږی چی دپاکستان نظامیان خپلوناولو مخو ته ورسیږی

ـــ ژوند دی وی افغانستان وسلول پوځ

تل دی وی افغانستان

سر لوړی دوی زمونږ خلک

پوهاند دکتورمحمد داود راوش

دافغانستان دخلکودترقی ملی متحد ګوند رئیس