مرامنامۀ حزب ملی ترقی افغانستان

مقدمه:
قریب چندین دهه است که بحران ناشی از رقابت های دوران جنگ سرد، سیاست های نفوذی برخی کشورهای همسایه و منطقه، اشتباهات، خطا ها و کجروی گروههای سیاسی شامل بحران در تبانی با کشورهای همجواروتصامیم یکجانبه وناقص بن برسرنوشت تشکیل دولت افغانستان از مردم ما قربانی میگیرد. این بحران باوجود حضور ناتو و ائتلاف بین المللی ضد تروریسم در افغانستان، نه تنها به پایان نرسیده، بلکه ابعاد وسیعتری نیز کسب نموده است. مداخلات برخی کشورهای منطقه وهمسایه، بخصوص پاکستان و ایران و تسلط یک تیم فاسد و گروههای مافیایی بر سرنوشت میهن و مردم ما، وضعیت در کشور را بیش از پیش بدتر ساخته است. تشکُل مجدد و گستر دۀ تروریسم، خرابی روز افزون وضع امنیتی، گسترش بیسابقه و مزمن فساد اداری، استبداد حکام خود کامه و مستبد، بی عدالتی لجام گسیختهء بحران اقتصادی، فقر و بیکاری، ازدیاد فاصله میان فقر و ثروت، افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر و سیاست های مبهم و ناروشن حکومت در برابر مداخلات بیگانه، بخصوص پاکستان و پیشروی آن در عُمق خاک افغانستان نگرانی عمیق مردم مارا سبب گردیده است.
شعار های چون دموکراسی، حاکمیت قانون، حکومتداری خوب، حقوق بشر و عدالت اجتماعی باوجود تغیرات نسبی که در عرصه های معارف، تحصیلات عالی مواصلات، مخابرات، انکشاف دهات، قانونگذاری، آزادی بیان و ایجاد نیروهای مسلح کشور به مشاهده می رسد، به شعار های مبتذل، مضحک و مسخره مبدل گردیده اند.
تقلب پیهم و گسترده در پروسه های انتخاباتی، بخصوص انتخابات ریاست جمهوری، شورا های ولایتی و ولسی جرگه وریاست جمهوری که به یک افتضاح بزرگ ملی مبدل گردید، باعث شد تا مردم ما اعتماد و باور شانرا نه تنها بر تیم حاکم و گروههای مافیایی تحمیل شده بر سرنوشت کشور ما از دست دهند، اعتماد خویش را بر ائتلاف بین المللی ضد تروریسم و ناتو نیز از دست داده اند.
وضعیت موجود مردم ما را در یک موقعیت دشواری قرارداده است جنگ نیابتی ابرقدرت های جهان، کشورهای منطقه ، کشورهای همسایه وگروه های نظامی – سیاسی موجود وابسته به آنها ، علت اساسی دوام جنگ درکشور شمرده میشود. این حالت نه تنها ایجاد یک حرکت سرتاسری و ملی رهروان نهضت صلح، دموکراسی، ترقی و عدالت اجتماعی را بخاطر بیرونرفت از حالت موجود و تعویض تیم حاکم و گروههای مافیایی یادشده به یک تیم سالم و وطندوست از مجاری قانونی و مسالمت آمیز بعنوان یک ضرورت جدی مطرح می سازد، نیاز بازسازی کامل اداره از بالا تا پائین و تصفیۀ آن از وجود همۀ عناصر مفسد و قانون شکن را نیز الزامیت میبخشد. حزب ملی ترقی افغانستان در حالیکه از آیندۀ وطن و مردم خویش عمیقا نگرانی دارد و بخاطر بیرونرفت از وضعیت موجود برای ایجاد حرکت سرتاسری ملی مبارزه مینماید، با تأمین تفاهم با احزاب ملی و دموکرات میخواهد به خلای ناشی از نبود یک حزب قوی، نیرومند و سرتاسری در کشور پایان بخشد. با در نظر داشت این امر مهم دست صفا، صمیمیت و برادری را برای تأمین تفاهم تا سطح وحدت سازمانی برای همۀ آنها پیش نموده، با پیروی از دین مبین اسلام، حفظ ارزشهای اسلامی و ملی، احترام به پیروان سایر ادیان، مخالفت جدی با هرنوع موارد سؤاستفاده از معتقدات دینی و مذهبی مردم، بخاطر تأمین مقاصد و اغراض سیاسی و گروهی، باتوکل بر خداوند (ج) و اعتماد بر حمایت مردم نجیب کشور برای تحقق اهداف آتی مبارزه می نماید:
الف- اهداف حزب در عرصۀ سیاست داخلی:
1. حراست از استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و منافع ملی و حمایت از یک دولت نیرومند، قانونی و مشروع مرکزی، مبتنی بر تفکیک قوای ثلاثه و مبارزۀ جدی با هرگونه تمایلات تجزیه طلبانه و فرار از مرکز.
2. تأمین صلح عادلانه و فضای امن در کشور از طریق مذاکرات بین الافغانی، منطقه ای و بین المللی تمام جوانب بخصوص مشارکت فعال زنان در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، توسعۀ آزادیها، حقوق مدنی و سیاسی شهروندان، ارتقای ظرفیت های امنیتی و دفاعی کشور متناسب به شرایط منطقه و قطع مداخلات خارجی.
3. ایجاد کمیسیون مستقل انتخابات، تعدیل قانون انتخابات، تبدیل سیستم رأی واحد غیر قابل انتقال به سیستم حداقل پنجاه فیصد تناسبی، ایجاد فضای باز سیاسی با برچیدن اسلحۀ غیرقانونی از کشور و تأمین شرکت آزادانۀ مردم در پروسه های انتخاباتی و تعین سرنوشت انتخابات.
4. استقرار یک نظام دموکراتیک بر مبنی پلورالیسم سیاسی، برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و دموکراتیک در تمام سطوح (از شوراهای قریه جات ، ولسوالی ها ، پارلمان، ریاست جمهوری وانتخابات شاروالی ها)، جلو گیری از اعمال نفوذ دولت، گروههای سیاسی و زورمندان در پروسه های انتخاباتی.
5. بازسازی ادارۀ دولت در چارچوب یک ستراتیژی ملی کوتاه مدت ودرازمدت از بالا تا پائین، بخصوص بازسازی سیستم عدلی و قضایی؛ تصفیۀ اداره از وجود همه عناصر مفسد و قانون شکن به هدف پایان دادن به فساد در اداره، جلب حمایت مردم و تأمین حاکمیت قانون در کشور.
6. تحقُق سیاست کادری مبتنی بر لیاقت، کاردانی، تحصیل، تخصص و تعهُد به منافع ملی به هدفِ ایجادِ یک ادارۀ کاردان، متخصص و با تجربه، دارای توانایی ارایۀ خدمات مؤثر برای مردم.
7. توسعۀ آزادیهای دموکراتیک، اعم از آزادی فکر و بیان، مطبوعات و رسانه ها، فعالیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
8. مبارزه با انواع افراط گرایی و مظاهر عمدۀ آن، اعم از تعصب، اختناق فکری، تبعیض، خشونت و عدم تحمُل دگراندیشی، اشکال مختلف تروریسم و جنایات سازمان یافته، بخاطر رسیدن به اهداف دموکراتیک و عادلانه با اتکأ به اصل اعتدال در حرف و عمل.
9. تأمین زمینه های مناسب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روانی و فرهنگی برای آمیزش گروه های اتنیکی، رُشدِ مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعۀ قومی و قبیله ای افغانستان .
10. مبارزه علیه توتالیتاریزم، انحصار قدرت و اِعمال هرنوع خشونت به هدف حفظ و کسب قدرت سیاسی.
ب: درعرصۀ سیاست خارجی:
1. تأمین روابط نیک و دوستانه با کشورهای همسایه، منطقه و جهان بر مبنای اصول همزیستی مسالمت آمیز، احترام به استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و منافع ملی متقابل و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر.
2. حمایت از مساعی صلحجویانۀ سازمان ملل متحد و ارتقای نقش رهبری کنندۀ آن بخصوص شورای امنیت آن سازمان در زمینه های حل صلح آمیز منازعات منطقه ای و جهانی بخاطر تأمین صلح و امنیت در جهان.
3. حمایت از مساعی جامعۀ بین المللی در راه تشنج زدایی، لگام زدن تروریسم و دهشت افگنی و جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر بعنوان منبع عمدۀ مالی شبکه های تروریستی و مافیای بین المللی.
4. حمایت از مساعی جامعۀ جهانی در انکشاف کشورهای عقب مانده، محو گرسنگی، امحای فقر و بیکاری، جلوگیری از امراض اپیدیمیک و پاندیمیک، محو بی سوادی، رفع عقب ماندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهان.
5. حمایت از منشور سازمان ملل متحد و سایر قراردادهای بین المللی، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان، کنوانسیون حقوق اطفال و سایر کوانسیونها و میثاقهای مربوط به آن.
6. حمایت از مبارزات نیروهای دموکراتیک و ترقیخواه برای صلح، آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و حق خودارادیت ملل در تعین سرنوشت آنها.وحل مسلۀ خط فرضی واستعماری دیورند بادولت پاکستان.
ج- در عرصۀ اقتصادی:
1. حمایت از اشکالِ مختلف مالکیت، اعم از دولتی، خصوصی، مختلط، کوپراتیفی و شخصی.
2. خاتمه دادن به غصب و چپاول املاک و دارایی های عامه و شخصی، استرداد آن از غاصبین و چپاولگرانِ زورمند، تعقیب قانونی، عدلی و قضایی آنها و پایان دادن به سلطۀ گروه های مافیایی در اقتصاد کشور.
3. ایجاد مبانی قانونی و حقوقی مطمئن و جو امنیتی مناسب برای سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی و تأمین مصئونیت آنها به هدف تسریع آهنگ رشد و توسعۀ اقتصاد ملی.
4. تأمین زمینه ها و فرصت های مناسب برای بازسازی و رشد همه سکتورهای اقتصادی با توجه به اولویت ها و ضرورت های کشور و در گام نخست بازسازی سیستم های آبیاری، تولید انرژی برق، مواصلات، مخابرات، مکاتب، مؤسسات تحصیلات عالی، شفاخانه ها، کلینیک های صحی، تأسیسات صنعتی و تصدی های دولتی.
5. حمایت از مالکیت دولت برمنابع طبیعی و املاک عامه، حفاظت آنها، پایان دادن به چپاول آن تحت عناوین اجاره و خصوصی سازی و ایجاد مبانی قانونی و حقوقی استفاده از آن برای سکتور خصوصی.
6. مساعی در راه تأمین سیاست سالم مالی و پولی، نظام بودجه ای معقول و مبتنی بر عواید منابع داخلی، جلوگیری از تورم پولی و فساد مالی، ایجاد سیستم عادلانۀ مالیاتی، کاهش مالیات غیر مستقیم، بخصوص مالیات مواد مورد ضرورت اولیۀ مردم و افزایش مالیات تصاعدی مستقیم، خاصتا مالیات اشیای تجملی و غیر ضروری.
7. استفادۀ معقول از منابع آب کشور در زراعت و تولید انرژی، احداث تأسیسات معاصر آبیاری و مؤلد انرژی برق، آباد ساختن زمین های بکر و بایر.وتوزیع آن به دهقانان بی زمین وکم زمین به اجاره های طویل المدت.
8. میکانیزه ساختن زراعت و تشویق سرمایه گذاریها در زمینۀ تورید ماشین آلات زراعتی، ایجاد ستیشن های میکانیزه، فارم های عصری، تأسیسات نگهداری محصولات زراعتی و افزایش محصولات آن به هدف تأمین نیازمندی های ملی. اسکان داوطلبانه کوچی ها  وفراهم آوری تسهیلات چراگاه ها و مساعدت های صحی واموزشی لازم وقایوی ، وترنری، اصلاح نسل مواشی ومالداری به آنها، ایجاد مکاتب سیار برای کودکان کوچی ها و کورس های  سواد آموزی به بزرگ سالان.
9. استفادۀ مؤثر از منابع نفت و گاز، مس، آهن و سایر منرالهای صنعتی و تشویق سرمایه گذاریهای بزرگ، اعم از داخلی و خارجی درتطابق با منافع ملی کشوردر بخش صنایع ثقیل به هدف ایجاد زیربنای پیشرفتۀ اقتصادی و ایجاد زمینه های وسیع کار و اشتغال برای مردم.
10. انکشاف سیستم مواصلات، احداث شاهراه های جدید، میدانهای هوایی، شبکۀ سرتاسری راه آهن، مطابق ستندرد های بین المللی و اتصال آن به شبکه های ترانزیتی جهان.
11. ترویج نباتات طبی و تولید ادویه بخاطر تأمین نیازمندی های ملی، توسعۀ اقتصاد مالداری و پیشه وری و تشویق سرمایه گذاریها در بخش صنایع خفیفه، دستی و مستظرفه و ایجاد سیستم های بیمه و بانکهای حمایت از اقتصاد صنعتی، زراعتی، مالداری و پیشه وری و بازاریابی برای تولیدات آنها.
12. رشد تجارت داخلی و خارجی و حمایت از تولیدات داخلی از طریق کاهش مالیات، تسهیلات گمرکی، وضع تعرفه های حمایوی، تعویض کالاهای مصرفی وارداتی با تولیدات داخلی، جلوگیری از ورود اجناس غیر ضروری و مشابه تولیدات داخلی، استفادۀ معقول از موقعیت کشور در ترانزیت تجارت.
13. حمایت از روند افزایش صادرات و عضویت افغانستان در سازمان ایکو، سارک و سازمان تجارت جهانی و مساعی در راه تأمین تعادل بیلانس صادرات و واردات.
14. حمایت از صنعت توریزم بخاطر تقویۀ اقتصاد ملی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای توسعۀ فرهنگ پذیرایی از جهانگردان.
15. استفادۀ مؤثر از مساعدتهای مالی و تخنیکی جامعۀ بین المللی بر طبق یک میکانیزم سالم و ایجاد سیستم شفاف حسابدهی بخاطر پایان دادن به موارد سؤاستفاده از مساعدتهای یاد شده.
د- در عرصۀ اجتماعی:
1. پایان دادن به اشکال مختلف تبعیض و انواع مظالم اجتماعی بخصوص به مناسبات مردسالارانهء قرون وسطایی حاکم بر زندگی برده وار زنان که سنگین ترین بار بی عدالتی و ستم اجتماعی را بر دوش می کشند.
2. تأمین مساوات میان شهروندان، تطبیق یکسان قانون بالای همه و تأمین عدالت اجتماعی.
3. خاتمه دادن به اشکال و انواع گرایشات تفرقه افگنانه، برتری جویی های قومی و قبیلوی، نژادی و مذهبی، سمتی، لسانی و جنسی بمثابه پدیده های ضد ملی و ضد انسانی.
4. مساعی در راه تحکیم وحدت ملی و رفع هرنوع تبعیض و امتیاز میان شهروندان کشور در راه مشارکت سیاسی.
5. انکشاف متوازن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همۀ مناطق کشور و ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی و زمینه های مساوی و یکسان استفاده از آن برای تمام شهروندان کشور.
6. تأسیس بیمه های اجتماعی به هدف تأمین رفاه همگانی و حمایت از شهروندان کشور در هنگام تقاعد، بیکاری، بیماری، ناتوانی، دوران پیری، معلولیت، معیوبیت، حوادث و آفات طبیعی.
7. ایجاد مراکز صحی و درمانی، مراکز حمایت طفل و مادر در همه ولسوالی ها و نواحی شهر ها، توسعه و تضمین خدمات صحی رایگان، تأمین حفظ الصحۀ محیطی، آب صحی آشامیدنی و وقایۀ مردم در برابر امراض ساری و پرازیتی بخاطر تأمین صحت همگانی.
8. حمایت از یتیمان و بیوه زنان، معلولین و معیوبین جنگ و بحران کشور، تعین احصائیۀ دقیق آنها، مواظبت همیشگی و بدون تبعیض از آنان، فراهم آوری شرایط مناسب زندگی و امکانات کار و خدمات اجتماعی و جلب حمایت مؤسسات داخلی و خارجی از آنها.
9. تأمین کار و اشتغال برای مردم، بعنوان حل عمده ترین مشکل اجتماعی، عامل عمده و اساسی تداوم بحران در کشور و عامل مؤثر در زدودن فقر از جامعه، بهبود زندگی مردم، تأمین مصئونیت و محیط محفوظ کار و تخنیک ایمنی  وبلند بردن ظرفیت های مسلکی وتخنیکی کارگران در تمام مراکز تولیدی و حمایت از اصل مزد مساوی در برابر کار مساوی برای مردان و زنان.
10. ایجاد زمینۀ بازگشت آبرومندانۀ مهاجرین و بیجاشدگان به محلات مسکونی قبلی آنها و انجام مساعدتهای لازم در زمینۀ امنیت، سرپناه، کار و اشتغال برای آنان.
11. جمایت از مبارزات حق طلبانۀ سازمانهای اجتماعی و مدنی و تلاش برای ارتقای نقش آنها در نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور.
12. تثبیت احصائیۀ دقیق نفوس بر اساس توزیع تذکرۀ تابعیت و استفاده از تکنالوژی معاصر در این زمینه بخاطر انتخابات شفاف و تنظیم پلانهای آتیۀ توسعۀ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
13. پایان دادن به موارد نقض حقوق بشر و جنایات ضد بشری و تعقیب عدلی مجرمین بخصوص جنایتکاران جنگی.
14. حفظ محیط زیست، اتخاذ تدابیر مؤثر جهت جلوگیری از آلودگی و تخریب آن، بخصوص جلوگیری از آلوده شدن ذخایر آب زیر زمینی و هوا در شهرها، تحکیم کناره های دریای آمو و سایر دریاها، حفظ و توسعۀ جنگلات و جلوگیری از چپاول آن.
15. ایجاد آسایشگاه ها، سناتوریم ها و پارکهای تفریحی برای آسایش مردم.
16. تأمین انکشاف متوازن شهرها و دهات و حل مشکل بی سرپناهی از طریق اعمار محلات جدید مسکونی و منازل ارزان قیمت و اتخاذ تدابیر مؤثر از جانب دولت بمنظور تهیه مسکن و توزیع ملکیت های عامه برای شهروندان مستحق و فراهم سازی سهولت ها و خدمات اجتماعی برای آنها.
17. خاتمه دادن به مفاسد اجتماعی و اخلاقی، خاصتا مبارزه علیه اعتیاد به مواد مخدر، مشروبات الکلی، دخانیات، دزدی، قمار، اختطاف ها و سایر موارد ترویج کنندۀ فساد در جامعه.
هـ – در عرصۀ فرهنگی:
1. ایجاد فرهنگ مترقی، پیشرفته و دموکراتیک با توجه ارزشهای دینی، سنن و ارزشهای پسندیدۀ ملی و دستآوردهای علمی، فرهنگی و حقوقی جامعۀ جهانی.
2. تجدید نظر بر کلیه پروگرام های درسی مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی کشور، ستندرد سازی سیستم تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی در مطابقت با معیارهای بین المللی دارای نصاب تعلیمی و تحصیلی فارغ از اندیشه های گروهی و انحرافی، تدریس تکنالوژی عالی اطلاعاتی کمپیوتری و انترنیتی درمکاتب ابتداێیه ،متوسطه ولیسه .
3. توجه به تربیۀ کادرها و معلمین مسلکی معارف و استادان پوهنتونها، ارتقای سطح دانش مسلکی و تخصصی آنها و فراهم آوری شرایط مناسب زندگی برای آنان.
4. محو کامل بیسوادی از طریق تأسیس مکاتب سواد حیاتی و متمم و بسیج کلیه نیروها در راه اندازی کمپاین وسیع و سراسری ملی به منظور آموزش سواد برای هموطنان محروم از سواد حیاتی.
5. تربیت سالم جوانان و کودکان کشور (اعم از دختران و پسران)، بخصوص بازماندگان قربانیان جنگ از طریق آموزش های مجانی در تمام سطوح تعلیمی و تحصیلی، تعلیمات متوسط اجباری، تعمیم مکاتب حرفه ای، کورس های قصیر المدت آموزش حرفه، بهبود شرایط تعلیم و تحصیل و فراهم آوری مصروفیت های سالم فکری و زمینه های ورزشی برای آنان.
6. مخالفت با جنگ و خشونت و ترویج افکار انساندوستانه، تحمل پذیری، نظم پذیری، قانونپذیری، مشوره پذیری، امانت دانستن سرمایۀ ملی و مرجح دانستن منافع ملی و اجتماعی بر منافع شخصی و گروهی.
7. مبارزه علیه تمام انواع انحرافات، خرافات و امراض گمراه کننده در بین روشنفکران افغان، اعم از قوم گرائی، زبان گرائی، سمت گرائی و دیگر پنداشتهای کهنه بمثابه مانع جدی در راه تجدد و پیشرفت جامعۀ افغانی و تحکیم وحدت ملی افغانها.
8. ایجاد زمینه ها برای رشد زبان و فرهنگ مردم و فراهم آوری زمینه های استفاده از نشرات مطبوع، رادیو، تلویزیون و آموزش به زبانهای مادری آنان.
9. رشد ارزشهای فرهنگی، حفظ آثار تاریخی و باستانی و فراهم سازی زمینه برای گسترش تحقیقات باستان شناسی به هدف شناخت عمیقتر مدنیت ها و تاریخ باستانی کشور و اتخاذ تدابیر جدی جهت جلوگیری از حفریات و کاوش های خود سرانۀ آثار باستانی و قاچاق آن به خارج از کشور.
10. بازگردانیدن آثار تاریخی و باستانی غارت شده از موزیم ملی به کمک یونسکو و سایر مؤسسات بین المللی، حفظ و نگهداری آثار و آبدات تاریخی کشور.
11. حمایت از مراکز علمی و تحقیقاتی بخصوص اکادمی علوم افغانستان، ایجاد شرایط و امکانات مناسب برای تبارز، رشد و شگوفایی استعداد های فطری و ایجاد گر افغانها، اعم از زنان و مردان.
12. حمایت از دانشمندان، پژوهشگران، مکتشفین، مخترعین و پیشتازان عرصۀ علوم و فرهنگ، تأمین زمینه های بازگشت آبرومندانه به کشور و اشتغال آنها مطابق تخصص و فهم مسلکی آنان و ایجاد شرایط مناسب زندگی برای آنها.
13. حمایت از آزادی فکر و بیان، آزادی قلم و مطبوعات، توسعۀ رسانه های گروهی و دسترسی مردم به تکنالوژی معلوماتی بحیث وسایل ضروری برای پیشرفت جامعه .

نامه سرګشاده به رییس جمهور ایالات متحده امریکا آقای ترامپ !

ـ به کانګرس ایالات متحده آمریکا !

ـ به اتحادیه ای اروپا در بروکسل !

 از  ارتکاب سومین اشتباه ، اجتناب ورزید!

سومین اشتباه  بزرګ ایالات متحده  امریکا در افغانستان میتواند خطری  برای تمام جهان  باشد!

نخست، در ۱۹۹۲، امریکا با همکاري پاکستان ومتحدین،  دولت مترقي و مبتني برقانون (سکولار و لاییک) داکترنجیب الله را سرنګون ساخته،  بجایش دولت جهادي، رباني ـ مسعود را جابجا نمود که به  تشکيل ملوک الطوايفی و جنګ داخلی ويرانګر و تباهکن منجر ګرديد .

سپس آمریکاو انګلیس بمدیریت پاکستان،  تحریک طالبان را ایجاد نموده و در رسیدن به قدرت به ایشان مساعدت نمود، در حالیکه همه  میدانستند که  طالبان همانند جهادیان افراطی وبرضد ارزشهای دموکراتیک  اند.

در نتیجه جنګهای فی مابين مجاهدين و طالبان هزاران انسان کشته و زخمی و مليونهای ديګر مجبور به ترک خانه و کاشانه  و مهاجرت  شدند.

دومین اشتباه  بزرګ امریکایی ها  در ۲۰۰۱ متعاقب  فاجعه ۱۱ سپتمبر،  مداخله  نظامی در افغانستان، بمنظور انتقام از القاعده  بود.

قوای امریکا و متحدین آن رژیم  طالبان را، که بن لادن را پناه داده بود ،  واژګون ساختند، و جلو اداره افغانستان را به سران معلوم الحال جهادی سپردند ،  که اکثرأ مشهور به غارت و غصب  جایداد های شخصی افغانها  و ملکيت عامه بودند.  این جهادیان، که در نتیجه کنفرانس  بن بدون در نظر داشت عملکرد سابقه آنها  بقدرت رسیدند، فساد اداری  را در تمام سطوح رائج ساخته و همه کمک های مالی جهانيان ، باالخاصه ايالات متحده امريکا را به غارت بردند.

. قابل یاد آوریست که مردم حق شناس افغانستان ، فداکاريهای جهانيان، در رأس ايالات متحده امريکا را در زمينه دولت سازی و خصوصا در مورد تشکيل قوای مسلح افغانستان و ترويج ارزشهای دموکراتيک صميمانه ارج میګذارد .

دولت افغانستان درين اواخر بمنظور استفاده مؤثر از کمک های جامعه جهانی ، عرضه بهتر خدمات به لايه های مختلف مردم ، تطبيق يکسان قانون ، مبارزه با مواد مخدر، اقدام عليه فساد اداری ، جلوګيری از سوء استفاده های چهره های جهادیبرکناري آنها  ازمقامهای دولتي و آغازپروژه های زیربنايي ګامهای متين و استوار برداشته است.

اکنون که اعتبار زائل شده مردم بر حکومت  دو باره شکل ميګيرد و مردم به همکاری دولت ميشتابند، پیشبرد مذاکرات صلح با طالبان  بدون آګاهي دولت افغانستان  اشتباه جبران ناپذير خواهد بود.

 ايجاد شرايط  مساعد برای مانور سياسی برای ګروه های مخالف دولت افغانستان و سر و صدای دولت موقت( معجونی از طالب و مجاهد دو نيروی افراطی ) بمثابه بديل دولت انتخابی فعلی، منتج به  فاجعه جدید،  با ابعاد وسيع و زيانهای جبران ناپذير جانی و مالی برای مردم افغان و خطر جدی به صلح حهانی خواهد بود! از نظر ما هر ګونه سازش با طالبان در غياب دولت افغانستان سومین اشتباه بزرګ و تاريخی شما پنداشته خواهد شد!

وضعيت کنونی مذاکرات با طالبان در غياب دولت افغانستان ، پیروزی تروريسم و حامی آن  پاکستان و تکرار تراژيدی سال۱۹۹۲ را در اذهان .زنده میسازد. چون آشکار است، که صلح با طالبان در غياب دولت افغانستان زير هر نام و عنوانی که باشد ، بمعنای آغاز مرحله جديد جنګ، بهدر رفتن خون شهدا ، نفی دستآوردهای ۱۷ ساله ، براندازی نظام دموکراتيک و عقبګرد به ګذشته خوفناک طالبی و جهادی است .

آقای ترامپ ! شما بهتر ميدانيد که دولت پاکستان،  همیشه  بازي دوګانه را  انجام داده، از وجود افراطیون اسلامي در افغانستان بهره  برده، از کشورهای  جهان بنام مبارزه با تروریزم پول دریافت میکند، در عین زمان در قلمرو خود باند های رادیکال و انتحاری را  تربيه نموده ، جهت کشتن و ويرانی به افغانستان و هند میفرستد.

اګر میخواهید  جهان فارغ از تروریسم داشته باشید:

ـ  بردولت پاکستان بمثابه حامي تروریسم اعمال فشار نمایید،

ــ  از دولت کنوني  افغاني  منحیث متحد شما در مبارزه با تروریسم و مواد مخدر حمایت کنید،

ـ مذاکرات صلح با طالبان را با ملکيت دولت افغانستان انجام دهید!

‎. با عرض حرمت.  روشنفکران افغان.  ۹/۰۱/۱۳۹۸ (۲۹/۰۳/۲۰۱۹).

 

 

د کال کنفرانس غونده

 

 

20190328

دا غونډه دافغانستان د ملي پرمختگ گوند داروپايي سازمانونو مشر ملگري محمداسماعيل غرني له خوا پرانستل شوه اود غونډي اړينو مسايلود حل ،دگوندي چارو دسمون ا، دهيواد وروستي سياسي نظامي حالات ،د سولی ملي پروسه اوپه 
دی هکله دگوند دريځ وی .وروسته دملگري غرنې له خوا د گوند مشر محترم ملگري عبدالحی مالک ته بلنه ور کړل شوه چی ياد شوو مسلو په اړوند ملگرو ته مالومات ور کړي،

يادونه په دی ناسته کي دافغانستان څخه ددارلانشا يو شمير غړو علاوه د مسکو، المان، لندن، فرانسی، ډنمارک، امريکا، سويډن هالينډ څخه مسولو کسانو گډون در لوده غونډه د پوره ملگرتوب په فضا کې پېل شوه، د محترم مالک صاحب رپوټ کاملا د تاييد وړ وگرځېد او ټول اړين حياتي مسلی په پوره حوصله مندی وڅېړل شوی د گوند او سولی په هکله د ملگرو هر اړخيزه نظريات واوريدل شوه وړانديزونه او پوښتنې ځواب شوی دغونډې په پای کې ملگري مالک د غونډې کار وارزولو او لازمې سپارښتنې ملگرو ته ور کړل شوی.

پيام

شورای مرکزی حزب ترقی ملی افغانستان

به مناسبت ۸ مارچ روز همبستگی بين المللی زن

جنگ خانمانسوز و فرسايشی چار دهه ، همه هست و بود جامعه ما را طعمه حريق ساخته است ، از جمله جايگاه والای زن را در جامعه افغانی بيشتر از پيش آسيب پذيرتر ساخته است . نيروهای افسارگسيخته شرارت و فساد ، زن افغان را نشانی سياست های ضد انسانی خود ساخته و با توجيهات غير انسانی و غير اخلاقی اسارت زن را دوام ميبخشند . موج فزاينده خشونتها عليه زنهای محروم و مظلوم کشور ما رابطه مستقيم به توسعه دامنه جنگ نيابتی دارد .

فرمان تقنينی منع خشونت در برابر زنان زير چکمه های مردسالارانه نيروهای شرارت پيشه لگدمال گرديد و پديده های شرم آور آتش زدنها ، حلق آويز شدنها ، شلاق زدنها و سنگسارهای زنان در ملای عام ، فضای غمبار جنگهای تحميلی طالبی و جهادی را مکدرتر ساخته است .

با وجود وحشيگريهای مردسالارانه ارتجاع سياه ، قامت بلند زن مبارز و عصيانگر افغان هر گز خم نه گرديد و با شهامت و دليری بی نظير و تحسين برانگيز به مقاومت و مبارزه عادلانه و انسانی خود دوام ميدهد .

شورای مرکزی حزب ترقی ملی افغانستان به تأسی از اصول برناموی خويش کلمه زن را به حروف درشت مينويسد و به مقام و جايگاه عالی زن در امر حيات سياسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه سر تعظيم فرود می آورد . حزب ما از مبارزات برحق زنان برای تساوی حقوق و آزاديهای دموکراتيک جدا حمايت می نمايد .

حزب ترقی ملی افغانستان به آواز رسا به گوش دولتمردان افغانستان ، حلقات سياسی مسؤل ، جوامع مدنی ، بالخاصه سازمانهای مدافع حقوق زنان و جامعه جهانی ميرساند که برای حفظ دستآوردهای دو دهه اخير در کنار تائيد و تأکيد بر مذاکرات صلح ، شرط اساسی استقرار صلح پايدار همانا وحدت ملی مردم افغانستان ، تقويت مستدام نيروهای مسلح قهرمان کشور ، دوام وگسترش فشار بر رژيم تروريست پرور پاکستان است .

زنده باد وحدت و همبستگی رزمجويانه زنان مبارز و قهرمان کشور !

کميسيون تبليغ و فرهنګ

د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند د دارالانشأ ، یو شمیر ولایتې او بهرنیو شوراګانو د کال کنفرانس رپوټ ؛

کابل    –        افغانستان

د ۱۳۹۷ م کال د کب ۲ مه

کال کنفرانس کې د ګوند د دارالانشأ ، ولایتې او بهرنیو ګوندي شوراګانو ځينو غړو او استازو اشتراک کړی ‌ؤ .

 ناسته ملګري محمد اسماعیل غرنې پرانستله او د مخته بیولو چارې یې ملګري محمد اقا کوچې ته وسپارلې . د ګوند ریس ملګري عبدالحې مالک وینا وکړه ، د ګوند د راجستر کېدو ، د ګوندي ژوند مهمو فعالیتونو په اړوند یې څرګندونې وکړي او له ملګرو یې وغوښتل په درې مسلو :

 • په افغانستان کې د سولي د روان بهیر .
 • د ولسمشرۍ ټاکنو له یوه ټاکنیز ټکټ څخه د ګوند ملاتړ .
 • د ګوندي ژوندانه د لا بهبود په اړ .

خبري وکړي .

ملګرو هر یو محمدالله ساپې ، میرزمان وفادار ، معلم قیوم ، نوروهاب څپاند ، امیرمحمد ګران ، دستخط ، محمد اقا کوچې ، محمد جان ، محمد ولي او نورو خبري وکړي او دا ټکې یې برجسته کړل :

 • د سولي مذاکراتو په جریان کې که په لیکنو او خبرو کې ملګري لږ نرمه ژبه او قلم وکاروي موږ به هغو ملګرو ته چې په محلاتو کې اوسي ‌‌‌‌‌‌ډير تحفظ ورکړی وي .
 • د افغانستان د سولي بهیر تر څنګ په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ته پاملرنه او د هغې ورځنۍ مطالعه په یوه اړتیا اوښتې .
 • د خلکو د کور خونو فعالیت خو به د کوم بل تشکیلاتې جوړښت ابتدا نه وي ؟ که وي څه کول په کار دي ؟
 • ګوند دې په وحدتونو او جبهو کې د اشتراک مسایل تل د کار په اجندا کې ولري ، خو تر ټولو مهم د ګوند راجستر کول او د ولسمشرۍ د ټاکنیز مناسب ټکټ څخه د اعلامیي په ترځ کې ملاتړ وکړي .
 • ګوندي شوراګاني رغول ، ګوندي دفتر فعالول ، محلاتو ته د مشرتابه د غړو سفرونه کول ، د مرګز او محلاتو د شوراګانو سره د دارالانشا د غړو فعاله رابطه جوړول هر وخت تعقیب شي .
 • د سولي بهیر په اړه دې د ګوند د دارالانشا د وړاندیزونو په لا تشریح کولو او په بهیر کې د د ګوند د وړاندیزونو د موادو محتوا ته د مرکچې پلاوي د پاملرنې را اړول اړین بریښې . څو خبري د افغانانو په اشتراک او مالکیت وڅرخیږي ، د هېواد د خلکو ریښتونې استازې د مرکچې پلاوي برخه وي .
 • د سولي بهیر د خبرو په ترځ کې د هېواد او خلکو ملي ارزښتونه ، د بشر حقوق ، د ښځو حقوق ، د سیاسي مدني ټولنو ازادی او د تیري یوې نېمې لسیزي لاسته راوړنې په نظر کې نیول .
 • او ځينې نور

په کال کنفرانس کې په ښه روحیه ملګرو په پورتنیو ټکو خبرې اترې وکړي ، په پاي کې ملګري مالک یو ځلې بیا ملګرو ته اطمینان ورکړو چې د ګوند د راجستر ، ولسمشرۍ ټاکنو کې د ګوند د ټاکنیز ټکټ د انتخاب ، د سولي په روانو خبرو کې د ګوند د سولي وړاندیزونو ته د مرکچیانو د پاملرنې راګرځولو او د ګوندي ژوند نورو مهمو مسألو ته دحل لاري لټولو په برخه کې عملي ګامونه اخلي .

ملګړي مالک له ملګرو او د شوراګانو له مسولینو غوښتنه وکړه چې د ګوندي حق العضویت او اعاني په راټولولو ، ګوندي جلسو دایرولو او د غیر فعالو ملګرو او شوراګانو په فعالولو کې دې مرسته وکړي . ملګري مالک زیاته کړه د خلکو کور خونو سره په اړیکه کې دی او تر اوسه ورسره کومه جوته ستونزه نه لري . د پښتون ژغورنې غورځنګ او د پښتونخوا له حالاتو د خبریدو او له هغوي څخه د ملاتړ موضوعات به تر کتنې لاندي وي . د ګوند په رسمې اسنادو او رسمې پالیسۍ کې به د نرمش او اعتدال ژبه کاریږي .

کال کنفرانس د فیصلو د تطبیق په هو‌‌‌‌‌‌ډ پاي ته ورسید

په درناوي

 

محمد اقا کوچی شیرزاد