روز ازادي واستقلال مردم رنجديدی افغانستان مبارک باد ميگويم

اعلاميه

دارلانشا حزب ملي ترقي افغانستان

201808118

 ٢٨ اسد١٣٩٧ نودونهمین سالروز استقلال کشورعزیزمان افغانستان را به کاقه ملت افغانستان تبریک وتهنیت عرض میداریم۔

یادبودازاستقلال یعنی ازارج گذاشتن به ارزش های تاریخ ملت افغانستان،زنده نگهذاشتن خاطرات شهدای قهرمانوگلگون کفن ملت افغانستان ودفاع ازدست آوردتاریخی غازیان مجاهدووطنپرست افغان است۔ استقلال یعنی خودارادیت سیاسی،اقتصادی،اجتماعی وکلتوری جامعه استقلال یعنی صلح سراسری،امنیت ملی واسایش مردم،اسقلال یعنی ایجاد یک سیستم قانون گذاری عادلانه برای تنظیم روابط اجتماعی،اقتصادی،سیاسی وکلتوری جامعه،استقلال یعنی حاکمیت قانون وتطبیق یکسان بالای تمام شهروندان کشور استقلال یعنی میکانیزه کردن زراعت،احداث بندهای برقی وبندهای آبگردان وصنعتی ساختن کشور،استقلال بهبودشرایط زنده ګی مردم،زندگی مرفه وبهترزیستن استقلال یعنی ایجاد شغل وبهبود شرایط کار،عرضه خدمات صحی حمایه طفل ومادر،تعلیم معیاری وآموزش کمپیوتر،درمکاتب وپوهنتون ها۔ استقلال یعنی تهیه مسکن برای،اسایشګاه ها وتفریحګاه ها،خدمات تقاعدورفع احتیاجات اولیه مردم،استقلال یعنی زندګی صلح آمیز۔ افغانستان یک کشورباستانیست که هزاران سال قبل ازمیلاد،مراحل مختلف انکشاف زنده ګی اجتماعی(ازنظام مادرسالاری،تانظام پدرسالاریونظام طبقاتی امروز) راپیموده است۔ ازلخاظ اعتقادات ازپرستش اشیأوایان مختلف گذاشته به دین مبین اسلام شرفیاب گردیده است۔ افغانستان باکشورهای همسایه مشترکات اتنیکی،زبانی،نژادی،دینی،کلتوری سیاسی وتاریخی دارد۔ دولت افغانستان ازلحاظ ساختار حقوقی وسیاسی خود بنام های آریانای بزرګ،خراسان وافغانستان امروز ثبت تاریخ است۔ افغانستان درمسیرتلریخ گاهی درشکل دولت امپراتور، گاهی عضویک دولت امپراتور وفعلاً درشکل یک دولت واحد مرکزی حیات سیاسی،اجتماعی داشته است۔ تاسیس افغانستان پیوست باازهم پاشیدن امپراتوری خراسانی میباشد۔ بعدازوفات نادرشاه (امپراتورخراسان).که درخراسان غربی دراثریک دسیسه بقتل رسید،امپراتوری خراسان دچاربحران عمیق سیاسی،احتماعی ونظامی ګردیدوانارشی حکمفرماشد۔ احمدخان ابدالی یکی ازشخصیت متشبث وبرجسته سیاسی،نظامی دوران حاکمیت نادرافشار،به منظورنجات جامعه ازبحران عمیق سیاسی واستقرارنظام سیاسی به تقاضا وپشتبانی اقوام ساکن کشور درخراسان شرقی دولت جدیدی بنام افغانستان تشکیل کرد(١٩٤٧). دولت نوبنیاد افغانستان یک شکل جدید هیت سیاسی وحقوقی خراسان دیروزوآریانابزرگ است که بنابرضرورت زمان ایجادوتادولت امپراتورانکشاف توسعه وتحکیم یافت۔ واضح است که هردولت درمنطقه وجهان بنابردلایل مختلف حریفان سیاسی ونظامی خودرامیداشته باشد۔ امپراتوری احمدشاهی نیزدراستای دولت داری حریفان سیاسی،نظامی خودراداشت۔ اقغانستان ازلحاظ موقعیت جغرافیايی خویش گذرگاه کشورگشایان وابرقدرت ها بوده،وازنگاه اقتصادی نقطه وصل ویاعبور کاروانهای تجارتی کشورهای اسیایی واروپایی بوده ومیباشد،که روابط سیاسی ومناسبات اقتصادی وتجارتی دوقاره راتامین واستحکام می بخشد۔ افغانستان بنابرموقعیت ارزشمند جغرافیایْی خویش ازقدیم الایام موردتوجه ابرقدرت های اسیایْي واروپایْي بوده است ودرزمان فعلی توجه ایالات متحده امریکا ومتحدین ناتورابخود جلب نموده است۔ درقرن١٩و٢٠ انگلستان که یک کشور مقتدر،سیاسی،اقتصادی ونظامی اروپا بود،به خاط اشغال ومستعمره ساختن کشور هندوستان ازدولت افغانستان هراس داشت۔ استعمارانگلیس برای ازپادرآوردن دولت بزرگ افغانستان برنامه های بی ثباتی سیاسی،اجتماعی،اقتصادی ونظامی افغانستان راروی دست گرفته وخواستند تا افغانستان بزرگ را به حاکمیت های کوچک ومستقل سیاسی (ملوک الطوایفی)تجزیه نمایند۔ این پروژه استعمارکهن تاهنوزروی دست است۔ استعمارانگلیس برای تحقق اهداف ستراتیژیک خودنخست باعناصرضعیف النفس،خودخواه،عاقبت نااندیش وخاین به منافع ملی افغانستان روابط پنهانی برقرارنمودند وخلاف تعهدات مروجه بین الدول معاهده سه گانه راباشاشجاع مخلوع افغانستان به امضأ راسانیدند۔ امضای معاهدهْ سه گانه به رنجیت سنګ حاکم پنجاب جرأت بخشیدتابه خاک افغانها (پیشاور) حمله نظامی کند۔ استعمار انگلیس درمعاهدهْ سه گانه بایک تیردوهدف رازدن:يکی پنجابی هارابا پشتونها درگیرساختند ودوم بعد ازدرگیری نظامی نیروی پشتونها وپنجابی ضعیف ګردیدند وانگلیس مستقیماً پنجاب رااشغال کردندوبه اشغال نظامی افغانستان توجه خودرا مبذول داشتند:جنګ اول افغان- وانگلیس(٢٥اپریل١٨٣٩-١٨٤٢) باتهاجم نظامی پنجاه هزارنفزی تحت قوماندانی الکساندر برنس ومکناتن باهمکاری شاه شجاع مخلوع آغازیافت۔ بعداز٣٥ سال متارکه جنګ دوم افغان-انگلیسَ(١٨٧٨-١٨٨٠-م) دردوران حاکمیت امیرشیرعلی خان صورت ګرفت۔ جنګ سوم افغان-انگلیس سال ١٩١٩-م بعد ازبه قدرت رسیدن غازی امان الله خان آغازشد۔ استعمار انگلیس درابتدأ به پشنهادات استقلال طلبی مسالمت آمیز بادشاه افغانستان توجه نکردند۔ شاه امان الله خان مجبور شد اعلام جهاد غزاکند اعلان جهاد استقلال موردحمایت وپشتیبانی تمام مردم افغانستان اعن ازمردم هردوسوی خط فرضی واستعماری دیورند قرارګرفت۔ شاه امان الله خان دراولین بیانیه خودبه ملت افغانستان ګفت:(زمانیکه ملت بزرگ مابرسرما تاج پادشاهی میگذاشت،عهد کردم که دولت افغانستان نیزباید مانند قدرت های مستقل جهان درخارج وداخل مستقل باشد۔شمابایددراموردین وکشورخودبسیارهوشیارباشیدواز کشور باکمال بیدادی حفاظت کنید). استعمار انگلیس باوجود نامتوازن بودن نیروهای دوکشور شکست فاحش دیدند ومجبورشدند استقلال افغانستان را به رسمیت بشناسند۔ اما باوجود شکست نظامی انگلیس دست ازانتقام ودسیسه برنداشت۔ استعمار انگلیس بعدازشکست های نظامی پی درپی درسه جنګ افغان-وانګلیس به این نتیجه دست یافتند که ملت افغانستان وطنپرست،باغیرت وجنگجوهستند،حضورنظامی نیروهای خارجی را تحملندارند۔ لذا طرح روابط جدی سیاسی یعنی تشکیل دولت تحت الحمایه را درپیش گرفتند تاافغانستان را درکشاکش دولت های استعماری اروپاباخواشته باشند۔ افغانها همیشه درمیدان وقهرمان بودند وهستند،امابنابرصداقت وعدم دوراندیشی سیاسی مشکلات آنهالاینحل باقیمانده است۔ نتایج حاصله سه جنګ افغان وانگلیس دوران جنګ سردوجنګ نیابتی امروز درافغانستان گویای اشکار این مدعا است۔ فطرت آزاد افغانها ومبارزات آزادی خواهانه وترقی خواهانه مردم افغانستان جاویدان است۔

زنده باد استقلال، زنده باد ملت افغانستان،زنده باد افغانستان

 

 

دافغانستان د ملي پر مختگ گوند دارالانشا اعلاميه

بسم الله الرحمن الرحیم

د افغانستان د ملي پرمختګ ګوندد دا


رالانشا اعلامیه
کابل – د ۱۳۹۷ م کال د زمري ۲۸ مه

د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند دارالانشا د هېواد د خپلواکۍ د بیرته اخستو د ۹۹ مې کلیز ي په مناسبت ازادي خوښونکو وطنوالو او د ګوند غړو او مشرتابه ته تودې مبارکۍ او ښې هیلي وړاندي کوي .
نږدي یوه پيړۍ مخکې افغانانو د برتانیا د استعماري ځواکونو پر ضد چې د افغان انګلیس دریمه تاریخي جګړه بلل کیږي ، د یوه پریکړونې عمل په پایله کې خپله ازادي بیرته واخستله او انګریزان یې له افغانستان څخه وتلو ته مجبور کړل .
د دې تاریخې قیام مشري د افغانستان ځوان پاچا امیر امان الله خان کوله . هغه وتوانېدو د خپلو خلکو پر مټ د برتانیا امپراطورۍ ته داسې لغته ورکړي چې له برکته یې د افغانستان په شمول د نړۍ ‌‌‌‌‌‌ډير هېوادونه خپلواک شول او د برتانیا د امپراطورۍ ذوال پيل شو .
په افغانستان کې د روانې ۴۰ کلنې جګړي پيل کېدل د برتانیا د هغه انتقامونو د اخستو یوه برخه جوړوي چې تر اوسه په کې د افغانانو وینه تویږي . روسانو هم د برتانویانو په پل قدم کیښود او پر افغانستان یې تیری وکړ ، خو له نیکه مرغه ورته ماته یې وخوړله .
اوس هم د نړۍ او سیمې یو شمیر جګړه غوښتونکې کړۍ په تیره بیا د پاکستان او ایران جاسوسې سازمانونه او پوځونه ورته لوبه کوي او د افغانانو د جګړي توان ، حوصله او د ازادۍ سره مینه په ازمیښت کې اخلې . که څه هم چې نړیواله ټولنه او د هغې پوځونه دا هر څه په رڼو سترګو ګوري ، خو د هېوادوالو د وینو د بهېدو او د روان تیري په وړاندي د افغانانو ‌‌‌‌‌‌ډا‌‌‌‌‌‌ډمنه ملګرتیا نه کوي .
له دې کبله د افغانستان د خلکو او هېواد د ازادي خوندي کول ، سوله راوستل او جګړه بندول یوازي او یوازي د افغانانو مهمه او اساسي دنده جوړیږي .
له دې کبله د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند دارالانشا د افغانستان په خپلواکۍ مینو خلکو ، وطنپالونکو ګوندونو ، مدنې ټولنو او مستقلو ملي شخصیتونو غږ کوي چې د خپلواکۍ د خوندي کولو ، د سولي د راوستلو او د جګړي د بندولو په ملي کار کې یو بل ته په صداقت لاسونه ورکړي او افغانستان له اوسنې ناورین څخه وباسې .

ژوندی دې وي افغانستان .
تل دې وي ازادي .

عبدالحی مالک د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند ریس

Sent from my iPhone

د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند د دارالانشا اعلامیه

سم الله الرحمن الرحیم

د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند د دارالانشا اعلامیه

کابل- د ۱۳۹۷ م د زمري ۲۴ مه

د افغانستان د پرمختګ ملي ګوند دارالانشا په غزنې ولایت او د هغې مرکز باندي چې یو وخت د هېواد ویاړلي پلازمینه او د اسلامي تمدن یو سمسور مرکز وو او په دې وروستیو کې د طالبانو تر پردي لاندي ، د پنجابیانو ، چچنیانو ، عربانو د ترهګرو ملیشو او د پاکستان او ایران د کورناستو پوځي افسرانو د هماهنګ شوي بریدونو لاندي راغلو ، دولتې اداري ، سپيڅلي اماکن ، د خلکو کورونه او د کاروبار مرکزونه د اور د لمبو خوراک شو ، په کلکو ټکو غندي او د افغانستان له حکومت او نړیوالي ټولني غواړي چې د دغو بریدونو او جنایتونو عاملین د جګړي د جرمونو د محکمې میز ته راکش کړي .

په غزنیچیانو چې کوم ناتار تیر شو ، کوم تلفات چې د غزنې خلکو او د افغانستان امنیتې ځواکونو ته پيښ شول ، ‌‌‌‌‌‌ډير درانه او د جدي پوښتنې وړ دي .

د غزنې دبریدونو سره سم په زابل ، بغلان ، میمنې ، کندهار او د هېواد نورو ولایتونو کې هم ورته پلان شوي یرغلونه شوي چې بهرنیو ملیشو ورکې برخه اخستې او مسولیت یي ساده ګان طالبان په غاړه اخلي ، د پاکستان او ایران د استخباراتو هغه ستره توطيه ده چې غواړي د افغانستان د خلکو هغه هڅې شن‌‌‌‌‌‌ډي کړي چې ، د سرترسري سولي او اوربند په موخه پيل شوي .

د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند دارالانشا په هېواد کې د جګړي دمخنیوي او سولي ته درسیدو له پاره هڅې چې له هري پتې وي او د افغانانو وینه تویدنه ودروي ، د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا اصل په کې خوندي شوی وي منې او هغې ته په ګ‌‌‌‌‌‌ډه د کار کولو تیاري اعلانوي .

دارالانشا په خواشینۍ دې ریښتیا ته ګوته نیسې چې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه دواړه نه دې توانیدلې چې د غزنې په شان د لویو بریدونو د تر سره کېدو مخکې ، د کشفې او امنیتې ارګانونو او ځواکونو د همغږۍ کچه لوړه بوزي او د هغه زیان مخه ونیسې چې د غزنې بې دفاع خلک ، دولتې اداري او د کاروبار مرکزونه ورسره مخامخ شول .

د افغانستان د پرمختګ ملي ګوند دارالانشا د هېواد له وطنپالونکو سیاسي ګوندونو سازمانونو ، مدنې ټولنو او خپلواکو ملي شخصیتونو او په ټوله کې له خلکو غواړي چې په خپلو کې یو موټی شي ، له حکومت او نړیوالي ټولني په کلکه وغواړي چې د پاکستان او ایران په ملاتړ د طالب په پته له افغانستان څخه د ټولو ترهګرو بهرنیو ملیشو د ایستلو او یا محوه کولو عملي لاري چاري ومومې . د غزنې او د افغانستان نورو جګړو زپلو سیمو ته عاجلې مرستې ورسوي او هغوي په سزا ورسوي چې د وظيفوي ناغیړۍ له امله یې غزنیچیان او نور هېوادوال زیانمن شول .

په درناوي

عبدالحی دافگانستان د ملي پرمختگ گوند مشر

اعلامېه

اعلامېه

نېټه ۱۳۹۷ل کال د زمري ۱۲مه

دخواخوږې پېغام

دافغانستان د ملي پرمختگ گوند دارلانشا د جلال اباد په همېشه بهار ښار کې  د پلورل شوو پر له پسی ترهگريزو ځانمرگيو حملو په کلکو ټکو غندنه کوو د پېښې شهيدانو ته جنت فردوس اود پېښې ټپېانو ته اجل روغتېا غواړو د قربانيانو درنو عزتمندو کورنېو ته دالله په در بار کې د صبر غوښتونکې يو .

زموږ وېاړللی ولس پلوه گوند تل د خپلو خلکو تر څنگ ولاړ اود مکار او هيلگر دشمن دداډول تروريسټي اعمالو کلکه غندنه کوو .

 عبدالحی مالک د افغانستان د ملي پرمختگ گوند مشر

دخواخوږې پېغام

دخواخوږې پېغام :

دافغانستان دملي پرمختگ گوند دارالنشا:

دافغانستان د ملي پر مختگ گوند د يو وتلي مبارز او سپېڅلي انسان غلام محمد غالبي چی کلونه کلونه ددی هېواد دښېرازی سولی او پرمختگ  له پاره نه ستړې کيدونکی مبارزی کړي خپل روح پاک رب ته وسپاره دافغانستان د ملي پر مختگ گوند دارلانشا دده مړينه گوند او خلکو ته لويه ضايعه بولي موږ دده له پاره درب په پاک در بار کې د مغفرت غوښتنه کوو اودرنۍ کورنۍ ته د جميل صبر غواړو

عبدالحی مالک دافغانستان د ملي پر مختگ گوند ريس

فغانستان د ملي پرمختګ ګوند د دارالانشا د ‌‌‌‌‌‌ډا‌‌‌‌‌‌ډګیرنې پيغام

افغانستان د ملي پرمختګ ګوند
د دارالانشا د ‌‌‌‌‌‌ډا‌‌‌‌‌‌ډګیرنې پيغام

کابل _ افغانستان
د چنګاښ۲۴ مه ۱۳۹۷ م کال

په ‌‌‌‌‌‌ډيره خواشینۍ مو خبرتیا تر لاسه کړه چې د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند د ریس مرستیال محترم جانان میرخیل ورور ، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ستري محکمي پخوانی کارکوونکی مل پاسوال ګلان میرخیل ، د هغې اوږدي ناروغۍ له امله چې ورپيښه وه نن وفات وکړ .
انا لله و انا الیه راجعون
مرحوم ګلان میرخیل د هېواد د قضائيه قوي یو مسلکي ، تکړه او لاسپاکۍ مامور وو . هغه خپل ټول ژوند د وطن او خلکو په خدمت کې تیر کړ او زیاتو خلکو ته یي عدالت رسولی .
د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند دارالانشا د ارواښاد مړینه ستره ضایعه بولي ، محترم جانان میرخیل او د میرخیل غمزپلي کورنۍ ته د زړه صبر او عاجل تسلیت غواړي . لوي خداي ته د دوعا لاس پورته کوي چې مرحوم میرخیل ته مغفرت وکړي او د هغه فضیلتونه د ارواښاد د کورنۍ په غړو کیږدي .
امین

عبدالحی مالک د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند ریس

د فاتحي خبرتیا

 

انا لله وانا الیه راجعون

جانان میرخیل ورور او د میرخیل کورنۍ ، د ارواښاد مل پاسوال ګلان میرخیل ، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ستري محکمي د پخواني غړي د مړیني له امله دوستانو ته خبر ورکوي چې ، دمرحوم فاتحه سبا د سرطان د میاشتي په ۲۵ مه د ماسپښين د ۱:۳۰ څخه تر ۳:۳۰ بجو پوري ، په لاندي پته اخستل کیږي :

خوشال مینه
د سپين کلي څلور لاري
د امام اعظم جومات

جانان میرخیل او کورنې

د خواخوږې پېغام

 

دافغانستان د ملي پرمختگ گوند دارالانشا

په خواشنې سره مو خبر ترلاسه کړې  چی د فراه ولايت د گوندي  ولايتي شورا مشر دگروال شيراحمد  ځوی اکمل نورزی چی د ۲۵ کلنو په عمر وو ددی وطن د کرغېړنو. قسم خوړلو  دښمانو له خوا په شهادت رسيدلی دافغانستان د ملي پرمختگ گوند دده شهادت دده محترمې کورنۍ . دافغانستان ولس ددی گوند غړو ته لويه ضايعه  ده د گوند د مشرتابه لخوا د اکلمل نورزي اودده ويرجنې کورنۍ ته د رب العزت په دربار کي د مغفرت لاسونه پورته کوي دده کورنې ته د جميل صبر غوښتنه کوي اوشهيد ته د جنت فردوس غوښتونکي يو

عبدالحی مالک دافغانستان د ملي پر مختگ گوند ريس

د خواشنې پېغام

د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند
د دارالانشا د خواشینۍ پیغام
کابل – افغانستان

د ۱۳۹۷ کال د سرطان ۱۸ مه

په خواشینۍ سره مو خبرتیا تر لاسه کړه چې د ننګرهار د طب پوهنځي استاذ ، د عامي روغتیا وزارت پخوانی مرستیال ، د خلکو د نوي ګوند مرستیال پوهنمل ډاکټر خان میر غیور له دي فاني نړۍ سره وداع وکړه او ځان یي حق ته وسپارلو .
انا لله و انا الیه راجعون
ارواښاد یو وتلی سیاست پوه ، په خلکو ، وطن او ملي ګټو ته ژمن شخصیت وو . هغه خپل خوږ عمر د سیاسي مبارزي تر څنګ د ولس د سوکالۍ په موخه علمي او ټولنیزو کارونو ته هم وقف کړی وو . ارواښاد ډیر کلونه د ننګرهار په طب پوهنځي کې د هېواد د ځوان نسل په روزلو کې بي دریغه هڅه او هاند کړی . همدارنګه خداي بښلې د خلکو تر منځ د روغي جوړي او یووالي له پاره پر له پسې هڅې کړي .
موږ د مرحوم استاذ ناببره مړینه د هېواد د طب ، سیاست او ټولنیز کار د ډګرونو له پاره ستره ضایعه بولو ، لوي خداي ته د دوعا لاس پورته کوو چې جنتونه یي نصیب کړي او د کورنۍ پاته غړو ته یي عاجل تسلیت او عوضونه ورکړي .
په درناوي

عبدالحی مالک د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند ریس

دکوچنی اختر د رارسیدو په مناسبت دافغانستان دملی پرمختګ ګوند دارالانشا دمبارکی پیغام

‎پیا م ملی    Milli-Payam‎s foto.
پیا م ملی Milli-Payam

دکوچنی اختر د رارسیدو په مناسبت دافغانستان دملی پرمختګ ګوند دارالانشا دمبارکی پیغام
د روژی میاشت چی په ځانګړی توګه د طاعتونو او عبادتونو میاشت ده مسلمانان اوله 

Visa mer

GillaVisa fler reaktioner

Kommentera

Zamarai Kamalpori har bjudit in dig att gå med i den här gruppen.
Gå med i gruppen

 ·
‎پیا م ملی    Milli-Payam‎s foto.
پیا م ملی Milli-Payam

د روژی میاشت چی په ځانګړی توګه د طاعتونو او عبادتونو میاشت ده مسلمانان اوله هغی جملی نه زمونږ دګران هیواد افغانستان مسلمان او خدای پرسته خلک دی مبارکی میاشتی ته په درنه سترګه ګوری اوپدی میاشت کی روژه نیسی،تراویح او ختمونه کوی همدارنګه زمونږ ګران او مسلمان هیواد وال سره له ټولو مشکلاتو اوکړاوونو خپل فرایض سرته رسوی. مګر دوطن اودین ددښمنانو سږ کال بیادتیر په څیر د روژی په مبارکه میاشت کی زمونږ په مسلمانو خلکو زړه ونه سوزلو او پدی مبارکه میاشت کی یوځل بیا به لس ګونه هیوادوال په شهادت ورسول اوسلګونوکورنی ئې په ویر اوما تم کښینو لی خو زمونږ مسلمانو هیواد والو دتیر په څیر سره لدی چی په هیواد کی دفقر،بی وزلی اوبیکاری کچه دیرلوړ ده او زمونږ زیار ایستونکو مسلمانو هیوادوالو حتی په یوه وچه ډوډی باند قناعت وکړ او خپل اسلامی فرایض ئی په ډیره ښه توګه سرته ورسول او دادی اوس دکوچنی اختر رارسیدوته انتظار باسی. دافغانستان دملی پرمختګ ګوند دارالانشا، دکوچنی اختر د رارسیدو په مناسبت ټولو وطنوالوته د زړه له کومی مبارکی وائی اوهیله لری چی کوچنی اختر دسولی دپیلامی زیری راوړی اوزمونږ په ګران هیواد کی سوله اوسوکالی منځ راشی او نورنو زمونږ ګران هیواد وال دخپلو عزیزانو په غم غمجن نشی او راتلونکی اخترونه په خوښی اوخوشالی سره ونمانځی.

یوځل بیاوایوچی اختر مومبارک شه

عبدالحی مالک

دافغانستان دملی پرمختګ ګوند رئیس