انتخابات وضرورت وحدت عمل و ایجاد جبههء واحد انتخاباتی نیروهای ملی و مترقی کشور

داکتر حبیب منگل حبیب_منگل

کمیسیون مستقل انتخابات سرانجام اعلام کرد که انتخابات ولسى جرگه و شوراهای ولسوالى کشور، ‍به تاریخ ۲۸ ماه میزان ۱۳۹۷برگزار میشود و برای بر گذاری انتخابات ریاست جمهوری که یک سال بعد برگزار میشود نیز اماده گی می گیرد . این درحالیست که.براساس قانون اساسی کشور انتخابات ولسی جرگه د ر ماه ثور ۱۳۹۴ کال باید برگزار میشد و دوره کاری ولسی جرګی کنونی که در نتیجه یک بحران انتخاباتی ناشی از تقلبات انتخاباتی به میان امده است به پایان رسیده است .ولی توسط ریاست جمهوری تمدید شد واینک به هشت سال رسیده است و به طور غیر قانونی به کار خود ادامه میدهد واز امتیازات ان بهره می برد وانتخابات شورا های ولسوالی برای اولین بار بر گزار می گردد .
هر چند که احزاب وحلقات سیاسی ونهاد های جامعه ء مدنی کشور از اعلام برگذاری انتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولسوالی و سپس ریاست جمهوری استقبال نموده است . ولی در عین حال از حکومت و نهادهای مسؤل خواسته و می خواهند تا به نگرانی ها امنیتی، نبود ثبات سیاسی ؛ نبود شفافیت در چگونگی برگزاری انتخابات، و احتمال مداخله حکومت و کمبود ظرفیت های کمیسیون انتخابات باید به صورت جدی توجه کنند ؛ تا تقلبات شرم اور ؛مهندسی شده وبحران زای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری گذشته دران تکرار نگردد و سازمان ملل متحد وجامعه جهانی نیز از اعلام برگزاری انتخابات استقبال نموده است و خواسته است که باید شفاف وبهتر برگذار گردد.
انتخابات متذکره دراوضاع سیاسی بر گزار میگردد که حضور نیروهای ملی ؛ مترقی ؛ دموکراتیک وطرفدار عدالت اجتماعی کشور در وضعیت سیاسی و وحدت عمل و شرکت متحدانه انان در مبارزات انتخاباتی به مثابه پیش شرط اساسی حضور انان در وضعیت سیاسی به یک ضرورت مبرم ملی مبدل گردیده است و در دستور روز قرا دارد . زیرا نیروها ی متذکره میتوانند که یک دولت ملی قدرت مند و حکومت مشروع و قانونمدار ؛ فساد ستیز وفساد ناپذیر ؛ خدمت گذار مردم و کارا ؛ موثر وکامیاب را ایجاد نماید و کشور را از گرداب بحران های کنونی نجات دهد ؛ به بحران نا امنی ؛ بغاوت وبن بست استراتیژیک در جنگ با تروریسم خاتمه دهد و صلح و امنیت دراز مدت را در کشورتامین نماید.
و تنها نیروهای متذکره ملی ؛ دموکراتیک وداد خواه کشور قابلیت این دارد که به فساد سیاسی دامنه دار وزدو بند های ومعاملات سیاسی ناروا و غیر قانونی ومافیایی برای کسب وحفظ قدرت سیاسی ؛ وهکذا به فساد انتخاباتی وتقلب شرم اور انتخاباتی وتحمیل پی در پی حکومت های غیر مشروع وبحران مشروعیت ( دولت – ملت ) وحاکمیت گروهای قشری ، چپاول گر ، قوم گرا وستم گر، زورمند و مافیایی و سلسله انتخابات نمایشی وبحران مشروعیت ودموکراسی سرودم بریده وسالوسانه درکشورپایان دهد ؛ و افراطیت مذهبی ؛ قوم گرایی وسیاسی ساحتن قومیت وسواستفاده از علایق قومی ، لسانی ، محلی ونژادی برای حفظ وکسب قدرت سیاسی وچالش نفاق ملی را ریشه کن سازد وشیرازه وحدت ووفاق ملی را تامین واستحکام بخشد و دموکراسی واقعی را استقرار وداعیه ساختن یک دولت – ملت را تحقق بخشد ؛ حکومت داری خوب وحاکمیت قانون را تامین وفساد اداری ؛ اقتصادی ومالی را ریشه کن سازد وبه بحران بی قانونی ونقض سیستما تیک قانون اساسی ؛ فساد اداری ؛ مالی واقتصادی گسترده ولجام گسیخته پایان دهد .
و استراتیژی انکشاف ملی کشور را به طور بایسته تطبیق نماید .به وضعیت ناگوار اقتصادی واجتماعی ناشی از اقتصاد بازار لگام گسیخته وتضعیف سکتور دولتی ؛ اقتصاد غیر قانونی ؛ مافیایی ؛ غیر تولیدی ومصرفی وتمرکز قدرت اقتصادی در دست یک اقلیت مفتحور وفساد پیشه خاتمه دهد ؛ و سطح زندگی مردم را ارتقا بخشد و به فقر وبیکاری روز افزون ؛ ظلم وستم و بی عدالتی های اجتماعی و به چالش های فرهنگی به طور موثر مبارزه نماید . و به ؛ جنگ اعلام ناشده ۴۰ ساله پاکستان وصدور تروریسم دولتی توسط این کشور که این بار توسط طلبان وداعش به کشور ما صادر می نماید و دخالت ومداخلا ت خارجی سایر کشور ها درامور کشور پایان دهد واز مبدل شدن کشور به مقابله وجنگ های نبابتی کشور های ذیدخل منطقوی وقدرت های جهانی جلوگیری کند و منافع ملی و مصالح علیای کشور را حفظ و حراست و جایگاه افغانستان را به مثابه یک کشورو دولت دارای حاکمیت ؛ آزاد ؛ مستقل وغیر متعهد ودوست کشور های منطقه وجهان در عرصه مناسبات بین المللی اعاده وتحکیم نماید .
بابد به مسرت علاوه وخاطر نشان ساخت که همبستگی واشتراک متحدانه نیروهای ملی ـ مترقی ودموکرات کشور در مبارزات انتخاباتی وحضور انان دروضعیت سیاسی وکسب قدرت وتشکیل حکومت انان یک خواست اساسی کافهء ملت افغانستان نیز می باشد ؛ ملتی که از حاکمیت سیاسی ؛ اسارت افراطیون مذهبی وقومی وترور وبربریت ؛ بغاوت وشورش؛ فساد ؛ فقر ؛ بیکاری ؛ ظلم وستم وبی عدالتی های اجتماعی در کشور در دیروز وامروز به فغان رسیده است ونجات حویش را ازاین مصایب دوامدار در حاکمیت سیاسی وحکومت نیروهای ملی ؛ مترقی ؛‌دموکراتیک وطرفدار عدالت اجتماعی جستجو و میسر می بینند .
بنا براین ؛ مبرم ترین وظیفه ء که دربرابر نیروهای ملی ؛ مترقی ودموکرات وداد خواه کشور قرار دارد ؛ عبارت از این است که هر چه ممکن زودترباهم کنار ایند و مذکرات فشرده ؛ موثر رفیقانه را در مورد پلاتفرم وحدت عمل و جبهه واحد انتخاباتی و نامزدان واحد در حوزه های انتخاباتی سایر امور مرتبط به شرکت متحدانه درمبارزات ا نتخاباتی ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ؛سازمان دهند وبه طور موفقیت امیزبه انجام رسانند و ودرنتیجه ان حضوروشرکت متحدانه خودرا در کارزار انتخاباتی دریک همایش بزرگ در شهر کابل اعلام نماید . وبدین سان مبارزه ء مسالمت امیزمتحدانه را برای تامین حضور دروضعیت ساسی وفرایند ساختن یک دولت ملی قدرت مند وایجاد حکومت مشروع وقانونمندار؛ فساد ستیز وفساد ناپذیر ؛ خدمت گار مردم وپاسخگو ؛ کارا وموثر که خواست اساسی ومبرم مردم رنجدیده افغانستان است سازمان دهند وپیروزمندانه به پیش ببرد و به این گونه رسالت خودرا برای تحقق آرمان افغانستان آزاد، دموکراتیک، امن، شگوفان، مرفه، نیرومند و سر بلند که مبارزه طولانی وفداکارانه درراستای ان به عمل امده است ایفای نمایند.
پیروزی ما درقوت ما وقوت ما دروحدت ماست

Comments are closed.