خبرونه

اعلامیه مشترک وحدت سازمانی تشکیلاتی حزب متحد ملی افغانستان وحزب ملی ترقی مردم افغانستان

مورخ / / 1395 کابل افغانستان حزب متحد ملی افغانستان وحزب ملی ترقی مردم افغانستان بادرک واقعیت های موجودسیاسی ،وبا احساس مسئولیت آگانه وهدفمند درپرتو قانون اساسی ج.ا.ا، ضرورت پایان دادن به تشتت وپراگنده گی درصف نیروهای ملی ،دموکراتیک ، ترقی خواه ورهروان جنبش صلح ، دموکراسی ،ترقی و عدالت اجتماعی ...

Read More

خطوط اساسی پالیسی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانسان امتنداد بیداری سیاسی مردم ماست و در اطراف اندیشه های ترقی خواهانه و عدالت جویانه مردم افغانسان و ارزش های مشترک بشریت تشکیل می یابد. حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان سازمان تجدد گرا ، تحول طلب ، دموکراتیک ، ترقی خواه و طرفدار عدالت ...

Read More

میکانیزم وحدت تشکلیلاتی ــ سازمانی میان حزب متحد ملی وحزب ملی ترقی مردم افغانستان

مورخ 6 / 3 / 1395 وحدت تشکیلاتی ــ سازمانی میان حزب متحد ملی افغانستان وحزب ملی ترقی مردم افغانستان از بالابه پائین طور ذیل صورت گیرد: 1ــ شورای مرکزی حزب: با درنظر داشت اینکه اعضای شوراهای مرکزی هر دو حزب منتخب کنگره های شان میباشد،مجموع اعضای هر دوشورای مرکزی یعنی 680 ...

Read More

اساسنامه حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول اصول عام مادۀ اول : مبنی این اساسنامه در پرتو احکام جزء (1) فقرۀ (2) مادۀ (35) قانون اساسی، در روشنائی برنامه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان بخاطر تنظیم حیات درون حزبی و به مقصد تعریف حقوق، وظایف وصلاحیت های اعضا و ارگان های حزبی وضع میگردد. حزب ...

Read More

برنامۀ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه در اوایل قرن 20 م ، مردم افغانستان با اندیشه مشروطه، استقلال،‌جمهوری، آزادی،‌ ترقی،‌ عدالت و دموكراسی آشنا شدند و برای تشكل و قربانی در این راه كمر همت بستند. دورنمای سیاسی و اجتماعی ،‌فرهنگ دست پاك و خدمتگذاری برای وطن مشترك و مستقل،‌ با چشم انداز ترقی و ...

Read More

شما بپرسید ــ ماپاسخ میدهیم

خواننده گان گرامی! سوالاتی پیرامون مسایل مبرم روز به دفتر مرکزی حزب و کمیسیون تبلیغ و فرهنگ رسیده است ٰکه در ذیل به چند سوالیکه این روزها زیاد مطرح است پاسخ ارایه گردیده واین سلسله ادامه خواهد یافت و کوشش میشود تا به سوالات شما عزیزان در اسرع وقت ممکن پاسخای همه جانبه ارایه گردد.

سوال : از شمار سازمان ها ولایتی ونواحی کابل پرسیده اند که احزاب وسازمان های دیگر محافل وگردهمایی راسازماندهی مینمایند.آیا ما میتوانیم درآنجا شرکت کنیم ؟ اگر لازم بود سخنرانی کنیم ؟

پاسخ: چنانچه درمقدمه برنامه حزب میخوانیم :” حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان دراطراف اندیشه ها وآرمانهای جنبش تجدد طلبانه سده پیشین کشور ،سازمان می یابد که  درطی این سده ، سنت غنی مبارزه برای آزادی،دموکراسی،جمهوریت وعدالت اجتماعی را درکشور ماپی ریخت وتلاش برای پیشرفت اقتصادی واجتماعی کشور مارادرمرکز تعهمد جانبازانه خود قرارداد.حزب ما ،بی انکه  درصدد احیای سازمانهای وجنبش های متعلق به گذشته باشد، از گذشته های پرافتخار میهن خود الهام میگیرد.حزب، به سنن پرافتخار این جنبش ها ارج می گذارد،برای  حفظ وتحکیم دستاورد های ملی وتاریخی آن سعی میورزد،از تجارب آن می آموزد ومیکوشد که سیاست ها وعملکرد های خود را با واقعیت های مسلم جامعه افغانی وجهان وروان جامعه ،عیار سازد.”

میتوانیم درهرحرکت مثبت سیاسی که بخاطر تقویت جنبش روشنگری کشور ،صلح ،تامین امنیت، تحقق دموکراسی و…… ایجاد میگردد اشتراک فعال نمائیم .بهتر است قبل از اشتراک با مقامات رهبری حزب هماهنگی به عمل آید .

سوال: آیا در گردهمایی ها که از دوران حاکمیت  ح.د .خ ا  یابود بعمل می آید شرکت نموده سخنرانی نمائیم .

پاسخ : چنانچه درفوق تذکر رفت ،درصدد احیای سازمان هاوجنبش های متعلق به گذشته نیستم   ح.د.خ.ا منحیث حزب پیشتاز مدت 14 سال کشور را رهبری نموده دستاوردهای مهم وطلائی دارد که نمیتوان از آن چشم پوشی کرد . هم چنان سلسله اشتباهات  ونواقص نیز در کار همراه بود.این قضاوت تاریخ است .تاریخ  بیرحم است ، از کس جانبداری نکرده ،کارکردهای دوره ها وافرادرا با افتخارات  ونواقص برملاساخته ،به نسل ها بعدی پیشکش مینماید.

ابراز نظر مسئولانه پیرامون رویداد های گذشته واشخاص از صلاحیت مانیست باید یک مجموعه کامل از عناصر وابسته به حزب دیروز گردهم آمده کمیسیون را ایجاد وروی تاریخ حزب ودوران حاکمیت بنویسند واز اجماع بزرگ نیروهای دیروز رای بگیرند.درغیرآن ابراز نظربه دیروز مارامتهم به فرکیسونیزم وجانبداری از راه وفرد مشخص می سازد .

سوال: بتاریخ 5 میزان فراخوان به عمل آمدتا احزاب همسو گردهم جمع واز بیستمین سالروز شهادت رفیق  دکتورنجیب الله رئیس جمهور دوران حاکمیت ورئیس حزب وطن تجلیل به عمل آید. در زمینه نظرشما چیست ؟

پاسخ : رفیق نجیب الله شخصیت بی بدیل ویکتن از کادرهای مجرب وفا دار حزب بود که از آغاز جوانی الی شهادت خدمت گذار کشور ،مردم وحزب خود بود. فعالیت ها ی مثمر واعلان مصالحه ملی  از گام های بزرگی است که بنام حزب وشخص وی گره خورده است  حزب ما ، حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان سندی تحت نام خطوط اساسی پالیسی دارد که همه احزاب شامل این حزب درپایی آن امضا نموده وبه آن پایبند اند. خطوط اساسی پالیسی دارای 12 ماده است . درماده هفتم این سند آمده است : “حزب مابا وصف ایکه به تمام جنبش ها وجریانات  دموکراتیک تاریخ کشور ارج می گذارد وبه زحمات وتلاشهای رهبری احزاب سیاسی درجهت آبادی وشگوفائی افغانستان عزیز احترام مینماید  ولی با درنظر داشت شرایط واوضاع کنونی کشور ،منافع نهضت وحزب ما،خیر وفلاح مردم رنجدیده وسربلند میهن باستانی ما،تصمیم درمورد تدویر ویا عدم تدویر محافل یادبود از آنها را به اتفاق آرا دارالانشا حزب فیصله می کند .” چون اعضای دارالانشا مصروف سفر های ولایتی اند،بنأدر زمینه مصوبه صادرنکرده است.

بنأ با حفظ حرمت واحترامیکه به شخصیت شهید داکتر نجیب الله داریم طبق پابندی فوق   حلقه رهبر ی حزب نمیتوانند رسما درمحفل یاد بود شرکت نمایند.

کمیسیون تبلیغ وفرهنگ

حکومت دوسره دوساله شد

صمدکارمند

unnamedافغانستان در کنار حوادث تلخ و شيرين چهار دهه گذشته ،دوسال حاكميت وحدت ملئ را نيز به تجربه گرفت ، دو سالئ كه:

⁃ قوم گرايئ ، زبان گرايئ و برتری گرايئ مشخصه بارز آن بوده و با تمام وضاحت سرا پاي بسيارئ از سياسيون و حاكميت را دربر گرفته و تعفن ان به مشام هر شهروند و در نهايت به سراغ هر عضو خانواده رسيده است .

⁃ رشوت ، خيانت ، جهالت ، بي كفايتئ داد ميزند و هر روز مقام و ارزش انسان و انسانيت به باد فراموشئ سپرده میشود، همه درفكر قدرت و اندوختن سرمايه بيشتر اند .

⁃ جنگ ، انتحار ، ترور و وحشت در وجود طالب و داعش رونق بيشتر يافته هزاران انسان بيگناه به كام مرگ فرستاده شده وستون پنجم بيشتر از پيش در خدمت أهداف تروريستان و پاكستان قرارگرفته و میگیرند .

⁃ به ارزش هائ حد اقل دموكراسئ و شايسته سالارئ پشت پائ زده شد ، طئ اين مدت نه تنها نهادهائ انتخاباتئ بازسازئ نگردیده بلكه گام هاي در جهت انتخابات شورا هائ محلئ و پارلمان كشور نیز  برداشته نشده است، شورائ ملئ خلاف تمام نورمهائ دموكراتيك به كار خويش ادامه داده و به مركز فساد ، رشوت و اعمال غير قانونئ تبديل شده است .

⁃ حكومت دو سره با دو تيّم ، دو رهبر و دو برنامه كارئ به موجوديت غير قانونئ خويش ادامه داده و با تاسف كه غنئ در پي ديكتاتورئ قدرت و عبدالله بيشتر مصروف تشريفات و دريافت قدرت اند و پدر فساد و رشوت  جناب كرزئ در فكرگرفتن دو باره قدرت .

⁃ توزيع شناسنامه های إلكترونيكئ نه تنها اغاز نشد بلكه به مثابه يك چالش سياسئ در جائ خود باقئ مانده است، در حاليكه همه ميدانند كه بدون رقم دقيق و درست باشنده گان كشور طرح و تحقق پلان  هائ اجتماعئ ، اقتصادئ و فرهنگئ ممكن نيست و درضمن در پايان اين اقدام ملئ ما شناخت كامل از ساختار مليتئ و قومئ نفوس جامعه خواهيم داشت .

ممكن است اشرف غنئ بزرگترين دست اورد خويش توافقنامه با گلبدين حكمتيار را بداند اما نبايد فراموش كند كه اوردن جنايت كارجنگئ و چهره نفرین شده و شريك ساختن آن در قدرت انهم با امتيازات بلند بالا شرم و ننگ تاريخ خواهد ماند .

اگر به شعار هائ انتخاباتي هر دو تيم و توافقنامه سياسئ شان نظر انداخته شود ميتوان به اين نتيجه رسيد كه ناكام ترين ، بيچاره ترين و ناكارا ترين حاكميت را افغانستان تجربه كرده است .

افغانستان را بحران سياسئ تهديد ميكند بحرانئ كه درد و رنج بزرگ آنرا مردم بايد تحمل كنند و يك مشت افراد حاكم  زر و زوربيشتر بدست بياورند .

اين همه نه تنها ناتوانئ سياسيون افغانستان را ،بلكه شكست سياست هائ قدرت هائ بزرگ و در راس ایالات متحده امريكا را نشان ميدهد.

با تاسف كه مواد سوخت سياست هائ قدرتمندان جهانئ بوديم و باقئ خواهیم ماند ، هر كه امد و رفت انچنان كه بيچاره و ناتوان بوديم بيچاره تر و ناتوان تر شديم نه خود ما بر حال خويش دلسوزئ و ترحم داشتيم و نه هم قدرت هائ جهان .

افغانستان به كجا خواهد رفت ؟ پرسشئ كه كمتر به ان ميتوان جواب مثبت داد .

گزارشی از فعالیتهای اجتماعی زنان در ولایت جوزجان

 زرغونه ولی

14369972_597738383729437_9045690542269059984_nنهاد اجتماعی بانوان باهمی ولایت جوزجان به منظور ارتقاه سطح آگاهی وتوانمند سازی زنان ولایت جوزجان تحت ریاست محترمه فریبا احسان در ولایت جوزجان وباحمایت وپشتیبانی و حمايت اينجانب زرغونه ولى  تاسیس گردیده است .تا درجهت آگاهی دهی  زنان از مزایای صلح ،محو خشونت علیه زنان ،ایجاد زمینه تعلیمی وآموزشی ،فراهم سازی زمینه اشتغال وعرضه سایر خدمات اجتماعی برای زنان جوان ودختران درین ولایت فعالیت نماید .
خوشبختانه با آغاز فعالیت این نهاد برنامه آموزشی در رابطه به آگاهی دهی  زنان تحت عنوان (مزایای تامین صلح وامنیت در کشور ) طی سیمینار یکروزه به تاریخ ۱۹/۸/۲۰۱۶ تدویر یافت که تعداد کثیری از زنان جوان ودختران شرکت  داشتند .
قابل تذکر است کار سیمینار ساعت ۹ صبح آغاز الی ۶ عصر ادامه داشت.در ابتدا محترمه فریبا احسان مسوول نهاد 14440806_597738410396101_1569448747504044600_nاجتماعی بانوان باهمی به همه اشتراک کننده گان خیر مقدم گفته در رابطه به فعالیتهای نهاد اجتماعی بانوان باهمی معلومات ارایه نموده پیرامون اهمیت وارزشهای تامین صلح وثبات به حاضرین توضیحات همه جانبه داده متعاقبا به سولات حاضرین پاسخ های قناعت بخش ارایه داشته نظریات وپیشنهادات شان را استماع نمودند تا در آینده برنامه های موثر ومفید درحیات زنان این ولایت در نظر گرفته شود همچنان تصاویر از فعالیتهای این نهاد به نمایش گذاشته شد که مورد استقبال همه اشتراک کننده گان سیمینار قرار گرفت.
کار سیمینار در فضای صمیمت وهمبستگی موفقانه به پایان رسید.
این موفقیت را برای محترمه فریبا احسان مسوول اجتماعی بانوانولایت  جوزجان و همه همکاران شان تهنیت عرض نموده موفقیت بیشتر شان را درجهت عرضه بهتر خدمات به منظور ارتقاه سطح آگاهی زنان وتوانمند سازی آنان تمنا دارم.

ادغام تشکیلاتی شورای حزبی ناحیه ششم شهرکابل

جلسه ادغام تشکیلاتی ناحیه ششم دوجناح سابقه حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان( حزب متحد ملی وحزب ملی ترقی مردم افغانستان) حوالی ساعت 4 بجه عصر بتاریخ 28 سنبله سال جاری در حالیکه اعضای کمیسیون ادغام تشکیلاتی شورای شهر کابل ،اعضای شورای ناحیه ششم و رفیق میرمحمدشاه رفیعی عضو دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان وقیم دارالانشای حزب درشورای حزبی شهرکابل حضور داشتند .در مقر سالون کنفرانس های حزب برگزار شد.

ابتدا رفیق رضایی مسئول شورای شهر کابل  در مورد هدف جلسه روشنی انداخته گفت.جلسه ادغام تشکیلاتی امروزی ما بر اساس فیصله ها وتصامیم دارلانشا حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان صورت می گیرد .در عین حال هدف از تدویر جلسه مذکور آشنای ومعرفی اعضای شورای های ناحیه ششم حزب متحد ملی قبلی با حزب ملی ترقی مردم افغانستان که بعد از این بنام حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان یاد می گردد.صورت گرفته است .همچنان موصوف در مورد میکانیزم ادغام تشکیلاتی نواحی وواحد های اولیه حزبی به تفصیل توضیحات داده ومسوولین  را به وظایف شان متوجه ساخت .

بعدا رفقا ،نظر محمدو سید علی شاه  مسوولین ناحیه ششم  بالترتیب  به معرفی اعضای شورای  ناحیه شان پرداختند . بدین ترتیب کمیت اعضای شورای  ناحیه متذکره معین وبه تصویب رسید.

متعاقبا رفقا  میر محمد شاه رفیعی قیم دارالانشا درامور شهر کابل  وزیارمل جلسه را مورد ارزیابی قرارداده ویک بار دیگر وظایف ومسوولیت های اعضای شورای ناحیه را برجسته  ساختند.

جلسه حوالی ساعت 5 عصر در فضای وحدت وهمدلی کامل پایان یافت .

                                                                          گزارشگر . حکیمی

کمیسیون تبلیغ وفرهنگ   

ادغام تشکیلاتی شورای حزبی ناحیه چهارم شهرکابل

بتاریخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ اعضای شورای ناحیه چهارم هردو شاخه دیروز  حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان،در سالون کنفرانس های دفتر مرکزی حزب تحت ریاست استاد رضایی تشکیل جلسه داد . در جلسه رفیق میر محمد شاه رفیعی قیم دارالانشا حزب برای شهر کابل نیز شرکت داشتند.

در ابتدا اعضای هردو شورا به همدیگر معرفی شدند،بعدا رئیس جلسه روی ضرورت وحدت ،وظایف اعضای حزب ،میکانیزم تشکیلاتی و وظایف بعدی اعضای حزب مفصلا صحبت نمودند و به سوالات رفقا پاسخ های لازم ارایه نمودند. همچنان تاکید کردند که بعد از ادغام واحد های اولیه ،جلسات با اجندای واحد در هرماه دایر گردد، حق العضویت ها جمع اوری و در مورد جلب و جذب به صفوف حزب توجه جدی صورت گیرد.در اخیر رفیق رفیعی صحبت نموده ،اعضای حزب را متوجه وظایف شان ساختند.جلسه در فضای وحدت موفقانه ختم شد

کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

ادغام تشکیلاتی شورای حزبی ناحیه دوم شهرکابل

بتاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ ساعت چهار عصر جلسه ادغام تشکیلاتی شورای حزبی ناحیه دوم شهر کابل حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان،به ریاست رفقا استاد رضایی و غلام حضرت ماما مسوولین شورای شهر کابل حزب و با شرکت رفیق میر محمد شاه رفیعی قیم دارالانشا در شهر کابل، در دفتر مرکزی حزب دایر گردید. ابتدا اعضای هر دو شاخه دیروز حزب  شورای ناحیه دوم به یک دیگر معرفی گردیدند. بعدا استاد رضایی اعضای شورای ناحیه دوم را به وظایف بعدی شان متوجه ساخته ،درمورد ادغام واحد های اولیه شورای ناحیه دوم راهنمایی لازم نموده ،یک تن عضو کمیسیون همکاری ادغام را معرفی نمود تا در جریان ادغام واحد های اولیه ،ناحیه را همکاری نموده ،در اخیر راپور مکمل ادغام ،تعداد واحد های اولیه و ثبت تشکیل ناحیه را به شعبه تشکیلات شورای شهر حزب تسلیم کند. بعدا رفیق غلام حضرت ماما ،در مورد پالیسی و موقف فعلی حزب ومیکانیزم ادغام تشکیلاتی حزب صحبت نموده اعضای شورا را به وحدت عام و تام دعوت نمودند. در اخیر رفیق رفیعی کار جلسه را ارزیابی نموده ،با صحبت رهنمودی و سمت دهنده ،رفقا را متوجه وظایف شان ساختند . جلسه در فضای وحدت و روحیه عالی رفیقانه اختتام یافت.

کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

پیام تسلیت دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

با تاشف فراوان اطلاع حاصل نمودیم،که شوهرهمشیره ی،رفیق عبدالغفور وحدت ریس شعبه تشکیلات مرکزی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان داعیه اجل را لییک گفته و وفات نموده اند.

انالله و انا الیه راجعون

دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان، بدینوسیله مراتب غمشریکی و تسلیت خویش را خدمت رفیق وحدت گرامی، و همه بازماندگان،اقارب و دوستان متوفی ابراز نموده برای آن مرحوم مغفرت الهی و بهشت برین و به بازماندگان شان صبرجمیل استدعا مینماید.

با احترام

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

ریس حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

   پيام تسليت شوراى حزب  متحد ملى ترقى مردم افغانستان در ايالات متحده امريكا

 با تاسف از وفات خاله محترم رفيق عبدالرحمن صدرى عضو دارلانشاى حزب متحد ملى ترقى مردم افغانستان و رفيق محمد حكيم صدرى عضو شوراى ايالات متحده امريكا    ، در كابل مطلع شديم .
شوراى ايالات متحده امريكا به خاله محترم صدرى ها جنت فردوس و روان شاد مطالبه نموده و به رفقا عبدالرحمن صدرى و حكيم صدرى و مجموع خانواده و عزيزان صدرى  تسليت گفته و در درد شان خود راشريك دانسته  و از خداوند برايشان صبر آرزو دارد .
 اعضاى شوراى حزب متحد ملى ترقى مردم افغانستان در ايا لات متحده امريكا

د لوی اختر په مناسبت د افغانستان دخلکودترقی دملي متحد ګوند دهلمند ولایتي شورا دمبارکی پیغام

درنودوستانو، ګرانوملګرو! دافغانستان دخلکودترقی دملي متحد ګوند دهلمند ولایتي شورا دخپل ګوندي سازمان په استازیتوب دیادګوندمحترم رهبري مقام اودګوندټولوغړو اوستاسوټولوعزتمندواودرنوکورنیو، ټولوافغانانواودنړی اهل اسلام ته  د لوی اختردرارسیدوله کبله دزړه له تله مبارکي وړاندي کوي ، تاسوټولوته خوشاله اختر د بشپړي روغتیا اودژوندانه په چاروکي د بریالیتوبونو سره یوځای غواړو ، دخدای(ج) څخه په افغانستان کي اوورسره په نړی کي دتلپاته سولي راوستلودوعاکوو، تل اوژوندی دي وي افغانستان.
دوستان ګرامي رفقای عزیز! شورای ولایتي هلمند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان حلول عید سعید اضحی را از صمیم قلب به مقام محترم رهبري حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، وهمه اعضای حزب وفامیل های نجیب تان و به تمام هموطنان عزیز و رنجدیده و کافۀ امت مسلمه تبریک گفته، از بارگاه خداوند بزرگ (ج) برای شما صحت، سلامتی و فیروزی، برای افغانستان عزیز صلح، ثبات ، آرامش و ترقی و برای امت مسلمه در جهان وحدت، برادری اسلامی، صلح و رفاه همگانی استدعا می دارد. زنده وهمیشه باد افغانستان.

ښوونمل محمداسمعیل مهربان

پیام تسلیت دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

با تاسف فراوان اطلاع حاصل نمودیم که خاله ی بزرگوار، رفیق عبدالرحمن صدری عضو دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان نسبت مریضی که عایدحالشان بود جهان فانی را وداع گفته اند.

انالله و انا الیه راجعون

دارالانشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان ازطرف خویش و بنمایندگی از همه اعضای حزب، مراتب تسلیت و همدری عمیق خودرا، به رفیق گرامی صدری، وسایربازماندگان و اقارب مرحومه ابراز نموده، به آن مرحومه مغفرت الهی و بهشت برین و به بازماندگان شان صبرجمیل از بارگاه رب العزت استدعا مینماید.

با احترام

پوهاند داکترمحمدداوود راوش

ریس حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

*************

نوت:همچنان بدینوسیله به اطلاع دوستان رسانیده میشودکه:جنازه مرحومه خاله ی رفیق عبدالرحمن صدری،روزچارشنبه  مورخ۲۴/۶/۱۳۹ ساعت سه بعداز ظهر از منزل شان واقع پنجشیروات خیرخانه مینه برداشته شده ،بعدازادای نماز جنازه در هدیره آبایی شان بخاک سپرده میشود.

مراسم فاتحه خوانی مرحومه روز پنجشنبه ۲۵/۶/۱۳۹۵ از ساعت یکونیم الی سه ونیم بعدازظهر در مسجدجامع کویتی واقع حصه اول خیرخانه برگزار میگردد.


دوستان و رفقا مطلع باشند.