خبرونه

اعلامیه مشترک وحدت سازمانی تشکیلاتی حزب متحد ملی افغانستان وحزب ملی ترقی مردم افغانستان

مورخ / / 1395 کابل افغانستان حزب متحد ملی افغانستان وحزب ملی ترقی مردم افغانستان بادرک واقعیت های موجودسیاسی ،وبا احساس مسئولیت آگانه وهدفمند درپرتو قانون اساسی ج.ا.ا، ضرورت پایان دادن به تشتت وپراگنده گی درصف نیروهای ملی ،دموکراتیک ، ترقی خواه ورهروان جنبش صلح ، دموکراسی ،ترقی و عدالت اجتماعی ...

Read More

خطوط اساسی پالیسی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانسان امتنداد بیداری سیاسی مردم ماست و در اطراف اندیشه های ترقی خواهانه و عدالت جویانه مردم افغانسان و ارزش های مشترک بشریت تشکیل می یابد. حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان سازمان تجدد گرا ، تحول طلب ، دموکراتیک ، ترقی خواه و طرفدار عدالت ...

Read More

میکانیزم وحدت تشکلیلاتی ــ سازمانی میان حزب متحد ملی وحزب ملی ترقی مردم افغانستان

مورخ 6 / 3 / 1395 وحدت تشکیلاتی ــ سازمانی میان حزب متحد ملی افغانستان وحزب ملی ترقی مردم افغانستان از بالابه پائین طور ذیل صورت گیرد: 1ــ شورای مرکزی حزب: با درنظر داشت اینکه اعضای شوراهای مرکزی هر دو حزب منتخب کنگره های شان میباشد،مجموع اعضای هر دوشورای مرکزی یعنی 680 ...

Read More

اساسنامه حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول اصول عام مادۀ اول : مبنی این اساسنامه در پرتو احکام جزء (1) فقرۀ (2) مادۀ (35) قانون اساسی، در روشنائی برنامه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان بخاطر تنظیم حیات درون حزبی و به مقصد تعریف حقوق، وظایف وصلاحیت های اعضا و ارگان های حزبی وضع میگردد. حزب ...

Read More

برنامۀ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه در اوایل قرن 20 م ، مردم افغانستان با اندیشه مشروطه، استقلال،‌جمهوری، آزادی،‌ ترقی،‌ عدالت و دموكراسی آشنا شدند و برای تشكل و قربانی در این راه كمر همت بستند. دورنمای سیاسی و اجتماعی ،‌فرهنگ دست پاك و خدمتگذاری برای وطن مشترك و مستقل،‌ با چشم انداز ترقی و ...

Read More

روز ازادي واستقلال مردم رنجديدی افغانستان مبارک باد ميگويم

اعلاميه

دارلانشا حزب ملي ترقي افغانستان

201808118

 ٢٨ اسد١٣٩٧ نودونهمین سالروز استقلال کشورعزیزمان افغانستان را به کاقه ملت افغانستان تبریک وتهنیت عرض میداریم۔

یادبودازاستقلال یعنی ازارج گذاشتن به ارزش های تاریخ ملت افغانستان،زنده نگهذاشتن خاطرات شهدای قهرمانوگلگون کفن ملت افغانستان ودفاع ازدست آوردتاریخی غازیان مجاهدووطنپرست افغان است۔ استقلال یعنی خودارادیت سیاسی،اقتصادی،اجتماعی وکلتوری جامعه استقلال یعنی صلح سراسری،امنیت ملی واسایش مردم،اسقلال یعنی ایجاد یک سیستم قانون گذاری عادلانه برای تنظیم روابط اجتماعی،اقتصادی،سیاسی وکلتوری جامعه،استقلال یعنی حاکمیت قانون وتطبیق یکسان بالای تمام شهروندان کشور استقلال یعنی میکانیزه کردن زراعت،احداث بندهای برقی وبندهای آبگردان وصنعتی ساختن کشور،استقلال بهبودشرایط زنده ګی مردم،زندگی مرفه وبهترزیستن استقلال یعنی ایجاد شغل وبهبود شرایط کار،عرضه خدمات صحی حمایه طفل ومادر،تعلیم معیاری وآموزش کمپیوتر،درمکاتب وپوهنتون ها۔ استقلال یعنی تهیه مسکن برای،اسایشګاه ها وتفریحګاه ها،خدمات تقاعدورفع احتیاجات اولیه مردم،استقلال یعنی زندګی صلح آمیز۔ افغانستان یک کشورباستانیست که هزاران سال قبل ازمیلاد،مراحل مختلف انکشاف زنده ګی اجتماعی(ازنظام مادرسالاری،تانظام پدرسالاریونظام طبقاتی امروز) راپیموده است۔ ازلخاظ اعتقادات ازپرستش اشیأوایان مختلف گذاشته به دین مبین اسلام شرفیاب گردیده است۔ افغانستان باکشورهای همسایه مشترکات اتنیکی،زبانی،نژادی،دینی،کلتوری سیاسی وتاریخی دارد۔ دولت افغانستان ازلحاظ ساختار حقوقی وسیاسی خود بنام های آریانای بزرګ،خراسان وافغانستان امروز ثبت تاریخ است۔ افغانستان درمسیرتلریخ گاهی درشکل دولت امپراتور، گاهی عضویک دولت امپراتور وفعلاً درشکل یک دولت واحد مرکزی حیات سیاسی،اجتماعی داشته است۔ تاسیس افغانستان پیوست باازهم پاشیدن امپراتوری خراسانی میباشد۔ بعدازوفات نادرشاه (امپراتورخراسان).که درخراسان غربی دراثریک دسیسه بقتل رسید،امپراتوری خراسان دچاربحران عمیق سیاسی،احتماعی ونظامی ګردیدوانارشی حکمفرماشد۔ احمدخان ابدالی یکی ازشخصیت متشبث وبرجسته سیاسی،نظامی دوران حاکمیت نادرافشار،به منظورنجات جامعه ازبحران عمیق سیاسی واستقرارنظام سیاسی به تقاضا وپشتبانی اقوام ساکن کشور درخراسان شرقی دولت جدیدی بنام افغانستان تشکیل کرد(١٩٤٧). دولت نوبنیاد افغانستان یک شکل جدید هیت سیاسی وحقوقی خراسان دیروزوآریانابزرگ است که بنابرضرورت زمان ایجادوتادولت امپراتورانکشاف توسعه وتحکیم یافت۔ واضح است که هردولت درمنطقه وجهان بنابردلایل مختلف حریفان سیاسی ونظامی خودرامیداشته باشد۔ امپراتوری احمدشاهی نیزدراستای دولت داری حریفان سیاسی،نظامی خودراداشت۔ اقغانستان ازلحاظ موقعیت جغرافیايی خویش گذرگاه کشورگشایان وابرقدرت ها بوده،وازنگاه اقتصادی نقطه وصل ویاعبور کاروانهای تجارتی کشورهای اسیایی واروپایی بوده ومیباشد،که روابط سیاسی ومناسبات اقتصادی وتجارتی دوقاره راتامین واستحکام می بخشد۔ افغانستان بنابرموقعیت ارزشمند جغرافیایْی خویش ازقدیم الایام موردتوجه ابرقدرت های اسیایْي واروپایْي بوده است ودرزمان فعلی توجه ایالات متحده امریکا ومتحدین ناتورابخود جلب نموده است۔ درقرن١٩و٢٠ انگلستان که یک کشور مقتدر،سیاسی،اقتصادی ونظامی اروپا بود،به خاط اشغال ومستعمره ساختن کشور هندوستان ازدولت افغانستان هراس داشت۔ استعمارانگلیس برای ازپادرآوردن دولت بزرگ افغانستان برنامه های بی ثباتی سیاسی،اجتماعی،اقتصادی ونظامی افغانستان راروی دست گرفته وخواستند تا افغانستان بزرگ را به حاکمیت های کوچک ومستقل سیاسی (ملوک الطوایفی)تجزیه نمایند۔ این پروژه استعمارکهن تاهنوزروی دست است۔ استعمارانگلیس برای تحقق اهداف ستراتیژیک خودنخست باعناصرضعیف النفس،خودخواه،عاقبت نااندیش وخاین به منافع ملی افغانستان روابط پنهانی برقرارنمودند وخلاف تعهدات مروجه بین الدول معاهده سه گانه راباشاشجاع مخلوع افغانستان به امضأ راسانیدند۔ امضای معاهدهْ سه گانه به رنجیت سنګ حاکم پنجاب جرأت بخشیدتابه خاک افغانها (پیشاور) حمله نظامی کند۔ استعمار انگلیس درمعاهدهْ سه گانه بایک تیردوهدف رازدن:يکی پنجابی هارابا پشتونها درگیرساختند ودوم بعد ازدرگیری نظامی نیروی پشتونها وپنجابی ضعیف ګردیدند وانگلیس مستقیماً پنجاب رااشغال کردندوبه اشغال نظامی افغانستان توجه خودرا مبذول داشتند:جنګ اول افغان- وانگلیس(٢٥اپریل١٨٣٩-١٨٤٢) باتهاجم نظامی پنجاه هزارنفزی تحت قوماندانی الکساندر برنس ومکناتن باهمکاری شاه شجاع مخلوع آغازیافت۔ بعداز٣٥ سال متارکه جنګ دوم افغان-انگلیسَ(١٨٧٨-١٨٨٠-م) دردوران حاکمیت امیرشیرعلی خان صورت ګرفت۔ جنګ سوم افغان-انگلیس سال ١٩١٩-م بعد ازبه قدرت رسیدن غازی امان الله خان آغازشد۔ استعمار انگلیس درابتدأ به پشنهادات استقلال طلبی مسالمت آمیز بادشاه افغانستان توجه نکردند۔ شاه امان الله خان مجبور شد اعلام جهاد غزاکند اعلان جهاد استقلال موردحمایت وپشتیبانی تمام مردم افغانستان اعن ازمردم هردوسوی خط فرضی واستعماری دیورند قرارګرفت۔ شاه امان الله خان دراولین بیانیه خودبه ملت افغانستان ګفت:(زمانیکه ملت بزرگ مابرسرما تاج پادشاهی میگذاشت،عهد کردم که دولت افغانستان نیزباید مانند قدرت های مستقل جهان درخارج وداخل مستقل باشد۔شمابایددراموردین وکشورخودبسیارهوشیارباشیدواز کشور باکمال بیدادی حفاظت کنید). استعمار انگلیس باوجود نامتوازن بودن نیروهای دوکشور شکست فاحش دیدند ومجبورشدند استقلال افغانستان را به رسمیت بشناسند۔ اما باوجود شکست نظامی انگلیس دست ازانتقام ودسیسه برنداشت۔ استعمار انگلیس بعدازشکست های نظامی پی درپی درسه جنګ افغان-وانګلیس به این نتیجه دست یافتند که ملت افغانستان وطنپرست،باغیرت وجنگجوهستند،حضورنظامی نیروهای خارجی را تحملندارند۔ لذا طرح روابط جدی سیاسی یعنی تشکیل دولت تحت الحمایه را درپیش گرفتند تاافغانستان را درکشاکش دولت های استعماری اروپاباخواشته باشند۔ افغانها همیشه درمیدان وقهرمان بودند وهستند،امابنابرصداقت وعدم دوراندیشی سیاسی مشکلات آنهالاینحل باقیمانده است۔ نتایج حاصله سه جنګ افغان وانگلیس دوران جنګ سردوجنګ نیابتی امروز درافغانستان گویای اشکار این مدعا است۔ فطرت آزاد افغانها ومبارزات آزادی خواهانه وترقی خواهانه مردم افغانستان جاویدان است۔

زنده باد استقلال، زنده باد ملت افغانستان،زنده باد افغانستان

 

 

دافغانستان د ملي پر مختگ گوند دارالانشا اعلاميه

بسم الله الرحمن الرحیم

د افغانستان د ملي پرمختګ ګوندد دا


رالانشا اعلامیه
کابل – د ۱۳۹۷ م کال د زمري ۲۸ مه

د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند دارالانشا د هېواد د خپلواکۍ د بیرته اخستو د ۹۹ مې کلیز ي په مناسبت ازادي خوښونکو وطنوالو او د ګوند غړو او مشرتابه ته تودې مبارکۍ او ښې هیلي وړاندي کوي .
نږدي یوه پيړۍ مخکې افغانانو د برتانیا د استعماري ځواکونو پر ضد چې د افغان انګلیس دریمه تاریخي جګړه بلل کیږي ، د یوه پریکړونې عمل په پایله کې خپله ازادي بیرته واخستله او انګریزان یې له افغانستان څخه وتلو ته مجبور کړل .
د دې تاریخې قیام مشري د افغانستان ځوان پاچا امیر امان الله خان کوله . هغه وتوانېدو د خپلو خلکو پر مټ د برتانیا امپراطورۍ ته داسې لغته ورکړي چې له برکته یې د افغانستان په شمول د نړۍ ‌‌‌‌‌‌ډير هېوادونه خپلواک شول او د برتانیا د امپراطورۍ ذوال پيل شو .
په افغانستان کې د روانې ۴۰ کلنې جګړي پيل کېدل د برتانیا د هغه انتقامونو د اخستو یوه برخه جوړوي چې تر اوسه په کې د افغانانو وینه تویږي . روسانو هم د برتانویانو په پل قدم کیښود او پر افغانستان یې تیری وکړ ، خو له نیکه مرغه ورته ماته یې وخوړله .
اوس هم د نړۍ او سیمې یو شمیر جګړه غوښتونکې کړۍ په تیره بیا د پاکستان او ایران جاسوسې سازمانونه او پوځونه ورته لوبه کوي او د افغانانو د جګړي توان ، حوصله او د ازادۍ سره مینه په ازمیښت کې اخلې . که څه هم چې نړیواله ټولنه او د هغې پوځونه دا هر څه په رڼو سترګو ګوري ، خو د هېوادوالو د وینو د بهېدو او د روان تیري په وړاندي د افغانانو ‌‌‌‌‌‌ډا‌‌‌‌‌‌ډمنه ملګرتیا نه کوي .
له دې کبله د افغانستان د خلکو او هېواد د ازادي خوندي کول ، سوله راوستل او جګړه بندول یوازي او یوازي د افغانانو مهمه او اساسي دنده جوړیږي .
له دې کبله د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند دارالانشا د افغانستان په خپلواکۍ مینو خلکو ، وطنپالونکو ګوندونو ، مدنې ټولنو او مستقلو ملي شخصیتونو غږ کوي چې د خپلواکۍ د خوندي کولو ، د سولي د راوستلو او د جګړي د بندولو په ملي کار کې یو بل ته په صداقت لاسونه ورکړي او افغانستان له اوسنې ناورین څخه وباسې .

ژوندی دې وي افغانستان .
تل دې وي ازادي .

عبدالحی مالک د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند ریس

Sent from my iPhone

د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند د دارالانشا اعلامیه

سم الله الرحمن الرحیم

د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند د دارالانشا اعلامیه

کابل- د ۱۳۹۷ م د زمري ۲۴ مه

د افغانستان د پرمختګ ملي ګوند دارالانشا په غزنې ولایت او د هغې مرکز باندي چې یو وخت د هېواد ویاړلي پلازمینه او د اسلامي تمدن یو سمسور مرکز وو او په دې وروستیو کې د طالبانو تر پردي لاندي ، د پنجابیانو ، چچنیانو ، عربانو د ترهګرو ملیشو او د پاکستان او ایران د کورناستو پوځي افسرانو د هماهنګ شوي بریدونو لاندي راغلو ، دولتې اداري ، سپيڅلي اماکن ، د خلکو کورونه او د کاروبار مرکزونه د اور د لمبو خوراک شو ، په کلکو ټکو غندي او د افغانستان له حکومت او نړیوالي ټولني غواړي چې د دغو بریدونو او جنایتونو عاملین د جګړي د جرمونو د محکمې میز ته راکش کړي .

په غزنیچیانو چې کوم ناتار تیر شو ، کوم تلفات چې د غزنې خلکو او د افغانستان امنیتې ځواکونو ته پيښ شول ، ‌‌‌‌‌‌ډير درانه او د جدي پوښتنې وړ دي .

د غزنې دبریدونو سره سم په زابل ، بغلان ، میمنې ، کندهار او د هېواد نورو ولایتونو کې هم ورته پلان شوي یرغلونه شوي چې بهرنیو ملیشو ورکې برخه اخستې او مسولیت یي ساده ګان طالبان په غاړه اخلي ، د پاکستان او ایران د استخباراتو هغه ستره توطيه ده چې غواړي د افغانستان د خلکو هغه هڅې شن‌‌‌‌‌‌ډي کړي چې ، د سرترسري سولي او اوربند په موخه پيل شوي .

د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند دارالانشا په هېواد کې د جګړي دمخنیوي او سولي ته درسیدو له پاره هڅې چې له هري پتې وي او د افغانانو وینه تویدنه ودروي ، د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا اصل په کې خوندي شوی وي منې او هغې ته په ګ‌‌‌‌‌‌ډه د کار کولو تیاري اعلانوي .

دارالانشا په خواشینۍ دې ریښتیا ته ګوته نیسې چې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه دواړه نه دې توانیدلې چې د غزنې په شان د لویو بریدونو د تر سره کېدو مخکې ، د کشفې او امنیتې ارګانونو او ځواکونو د همغږۍ کچه لوړه بوزي او د هغه زیان مخه ونیسې چې د غزنې بې دفاع خلک ، دولتې اداري او د کاروبار مرکزونه ورسره مخامخ شول .

د افغانستان د پرمختګ ملي ګوند دارالانشا د هېواد له وطنپالونکو سیاسي ګوندونو سازمانونو ، مدنې ټولنو او خپلواکو ملي شخصیتونو او په ټوله کې له خلکو غواړي چې په خپلو کې یو موټی شي ، له حکومت او نړیوالي ټولني په کلکه وغواړي چې د پاکستان او ایران په ملاتړ د طالب په پته له افغانستان څخه د ټولو ترهګرو بهرنیو ملیشو د ایستلو او یا محوه کولو عملي لاري چاري ومومې . د غزنې او د افغانستان نورو جګړو زپلو سیمو ته عاجلې مرستې ورسوي او هغوي په سزا ورسوي چې د وظيفوي ناغیړۍ له امله یې غزنیچیان او نور هېوادوال زیانمن شول .

په درناوي

عبدالحی دافگانستان د ملي پرمختگ گوند مشر

د هېواد د خپلواکې 99کليزه

m agha (2)د هېواد د خپلواکې  99کليزه

زموږ وېاړلی هېواد افغانستان پوره 99 ل کلونه وړاندې د نړې د لوی ځبر ځواک ښکېلاکگر انگريزي حکومت پر وړاندې ستری سرښندنې وکړې د خپل هېواد خپلواکي تر لاسه کړه.

مکار او ذبون دښمن زموږ له ولسونو څخه د غچ  اخستلو په اړوند له همغه وخته تر نن پوری ارام ندی ناست تل يي کوښښ کړې چی په ډول ډول چلوټېو ددی اتل ولس پر وړاندی پر پټو او ښکاره توطېو لاسوهنو کې پوره ونډه ولري ، پوره ۴۰ کلونه ددی هېواد دخلکو د وينو د تويدو سيلابونه جاري ساتلي ښکيلاکگر و تل په گران هېواد افغانستان کي د سياسي نهضتونو، جنبشونو سياسي وتلو څېرو پر وړاندي د مختلفو نوو پروژو اساسي پلانونه عملي کړي او کوي.

د  ملي اتل شاه امان الله خان ازادي خوښونکي جوړښت ددی مکارو ښکېلاکگرو لخوا دخپلو جا سوسانو او تالي څټو لخوا و ځپل شو، د هيواد ټول ترقي غوښتونکو  سياسي گوندونو او ولسونو د ښېرازی موخه يې  ډپ ساتلی  ددوی د لاس وهنو په پاېله کې دافغان ملت د جوړونې پر ځای ميليت پالنه،ژبپالنه، قوم پالنه اونور دافغانانو تر مينځ زور اخستی دی،هغه باتور ملت چی د خپل ښکېلاکگر دشمن پر وړاندې تل تر يوه بيرغ لاندی د هيواد دښمانان له خپل هيواد څخه په تشو لاسونو شړلي په گونډو کړي خو په تاسف چی اوس يو شمېر د پردي پاللو او مليت پاللو ته لمن وهي خو افغان مېٍړنۍ ولس په خپل هيواد مين او ټينگ هوډ لري چی ددی هيواد رنگارنگ دشمنان به خپل شومو موخو ته ونه رسي بلکې دا هيواد او ولسونه به د ورنو په شان خپل هېواد افغانستان  يو موټی وساتي .

زه د يوه سياسي شنونکي په توگه وايم چی ددی خاوری اصيل بچيان ولسي پر گنې هيچا هيڅ زبر ځواک ته ايجازه نه ورکوي چی دا هېواد ټوی ټوټی کړي يا د ډيورنډ توره کرښه ددی ملت ولسونه سره جلا کاندي نن وي که سبا دا ولسونه او سياسي ملي مبارزين به په يوه اوچت اواز دا ناره پورته کړي چی لر وبر افغان يو دی لکه چی د همدې کال په اوږدو کې د پښتنو له خوا د پاکستاني پوځيانو او دولتي ستمگرو پر وړاندی د کويټی نه تر کراچی لاهور، کوهاټ پښاور، اسلام اباد، باجوړ ،صوات په ميلونونه پښتنو په يوه سوليزلاريونونو خپل د حق اواز پورته کړ اود هيواد نه بهر هم داواز په کلک عظم اواراده بدرگه شو. ديوه واحد ملت جلا والی ممکن نه دی . سره له دی چی د افغانستان په ورانولو اود ولسونو په وژلو کې هيچا صرفه نه ده کړی په تيرو ۴۰ کلونو کې په ميلونونو هيواد وال ووژل ، کډوالی ته اړ شول هر څه چور تالا والا شول، خو ولسونو مکار دشمن ته تسليم نه شول دازادی جنډه يې اوچت ساتلی اودا جنډه به د برېاليتوب  تر سرحده حده پوری رپانده ساتي .

 د ملت هوډ دا دی چی په گران هېواد کې د تل پاته سولی سپينه کوتره ډېرژر په خپل مرورين اسمان کي په الوتنو او نوو زيرو سره پروازونه وکړي .

په همدې ور ځ  ۲۸ د زمري چی د هېواد مېړنو ولسونو خپلواکي لاسته راوړی په ۱۳۹۷ ل کال د هېواد په گوټ گوټ کې د ولسي جر گې د وړ او منلو شو افغانانو له خوا د ولسي جر گې اود ولسواليو شورا گانو ته خپل استازي په رڼو شفافو رايو سره وټاکي  د ټول ولس هيله همداده او وه چی نور پارلمان ته داسی کسان لار پيدا نه کړي چی قاتلين،  غا صبين، مفسدين، اختېطافگران ، د ملي يوالي ضد کړنو کې لاس لري پارلمان ته وټاکل شي .

د سياسي ملي گوندونو ولس او په خاصه توگه ځوانان بايد داسی نوماندانو ته خپله رايه واچوي چی هغوی په پوره صداقت ملي هوډ ، ژمنتېا سره د خدمت ملاتړلي وي ولسونه اوس  پر دی پوره پوه شوي چی يو شمېر مالوملحاله څېرو چی په ماضي کې د ولسونو په هر ډول ناوړه عمالو کې پوره ونډه درلوده د خپلو ځانونو پر ځای خپل نور څوک نوماندان کړي خو ولسونه هم دتير په پرتله اوس پوره اگاهي لري او هغه چاته به رايه ور کوي چی لياقت وړتېا او ژمنتېا يې لري

محمد اقا کوچی

د يووالی په اړه

د يووالی  په اړه

د افغانستان د ملی پرمختګ ګوند

دريځ

د ۲۰۱۸کال د اګست اتمه نېټه

 د افغانستان د ملی پرمختګ ګوند مشرتابه غواړی په پوره درناوی سره  د خلکي پرګنې اړوند د ګوندونو د مشرانو او غړو ، په دریواړو خونو کې د فعالو ملګرو او د کابل د بي پري شورا د غړو  پام دې مهم ټکی  ته را واړوی چې : زمونږ ګوند د ډیر زيار په ګاللو سره وکولای شوه چې د يو لړ ضايعاتو په منلو سره ،  د هغه سياسی او فکری انحراف مخه ونيسی ، کوم چې د دوو کالونو را هيسی زمونږ ګوند ورسره مخامخ وو .

ددې تر څنګ ، د ګوند مشرتابه او ټولو غړو يې په بی ساری ليوالتيا سره د يووالی د رامنځته شوی هغه بهير سره هم کلکی اړيکی وساتلی ، د کوم سره چې خلکيانو په دری  پرانيستو مجازی خونو کی را منځته کړی دي . باید یاده کړو چې د ملی پر مختګ ګوند ، د انحراف څخه د ګوند او ملګرو د بچ کولو په پړاو کې له مقابل لوري او همدارنګه په دریواړو خونو کې د یو شمیر هغو ملګرو له خوا چې ځانونه د ګوندي یووالي يواځينی پلوي بولي او د یوه لوي سرترسري ګوند د جوړولو  لوړه ادعا لری ،  د يو لړ داسې څرګندونو  او  لیکنو سره مخامخ شو ، چې موږ یي انتظار نه درلود .

خو زمونږ ګوند د پياوړی استدلال ، ژبې او قلم سره سره  ونه غوښتل د خلکيانو د يووالی نوی را ټوکيدلی بهير د خپلې ودې په لومړيو شيبو کی په غير ضروری بحثونو له ستونزو او ګواښونو سره مخامخ کړی . زمونږ ګوند  ددې ملګرو له خوا د انحراف هغه تورونه وزغمل ، د کوم سره چې مونږ نه پخلا کيدونکی او په مبارزه کې وو . مونږ د يووالی په هيله  پر ځانونو د يووالی ضد تورونه او ټاپې وزغملی او د يووالی له پاره مو د مذاکراتو پر دوام او نهايي موخې ته د رسيدو تر بريده ،  د بهير پر غځيدو ټيګار وکړ . مونږ باور لرو چې پر ستونزو د بری لار د تهمتونو او تورونو تر باران لاندې تيريږي ، خو يو ځل بيا د يووالی د حياتی اهميت په نظر کی نيولو  او د خپل ملی او وطنی مسؤليت او رسالت په درک  او ادا کولو سره  په ټولو دوستانو غږ کوو چې د يووالی له پاره د نفی کوونکو او  کنايه آميزو  خبرو  پرځای ، جوړونکو او عقلانی بحثونو ته لار پرانيزي  .

زمونږ له آنده  د يووالی اهميت له هرې بلې مسألې او هر ډول اختلاف لوړ دی . مونږ په هره کچه بحثونه غوره بولو ، خو د بحثونو هدف او موخه بايد يووالی وی . مونږ د اختلاف باوجود ، يووالی ته عقيده لرو ، مانا دا چې زمونږ لوی او واړه توپیرونه بايد د اوسنی مزمن نفاق د دوام او په دی ډول د اوسنی تراژيک  وضعيت او کړکېچ د غځيدو لامل نه شی . يووالی ته  رسيدل پر نورو د خپلو نظرياتو او موخو تپل نه دی ، بلکی يوالی د پوهای ، د يو بل د درناوی ، متقابل باور ، تيريدنی ، تحمل ، اغماض او تسامح له بهيره منځته راتلای شی . د يووالی لوری بايد په دی برخو کی رقابت وکړی او وښيي چې د يووالی په خاطر ، تر نورو وړاندی تيريدنو  ته تيار دی . ناروغه سيالی ، جبری او تحميلی يووالی د نفاق زڼۍ  بلل کيږی .

تاريخی تجربو ښودلی ده چې کله زمونږ ملت ويشلی او په نفاق کی وی ، داخلی او خارجی استتبداد زمونږ د خلکو په وړاندی بګنوونکی جنايتونه د تاريخ په پاڼو کی ثبت کړی دی . زمونږ دښمنانو تل هځه کړی ده چې زمونږ ميړنی ولس سره وويشی ، تر څو ځپلو شومو موخو ته ورسی . دوی  زمونږ پر خلکو د واکمنی او ناپوه ساتلو د پاره  د خلکو د بيداری ټول کړکی او لاری تړی ، پر ښونځيو ، ښوونکو او روزونکو بريدونه کوی ، ځکه جهالت  د استبداد د ژوند او پاېښت چاپيريال دی . د آمانی نهضت پر ضد لومړنی بريدونه پر ښونځيو او معارف پيل شول . تر ننه د استبداد پلويان د آمانی نهضت د اصلاحاتو او روڼ آندو غورځنګونو  پر ضد غړمبارې وهی . جهادی او طالبی ناتار هم د ښونځيو او پوهنتونونو دروازی وتړلی او له ښونځيو يې مورچلونه جوړ کړل . د هيواد په هغو سيمو کی چې جهادی جنګسالاران او طالبی وحشت واکمن دی ، په سلګونو زره افغان ماشومان له زده کړو محروميږی . دوی د شوم پلان له مخې غواړی  زمونږ خلک په جهل او ناپوهی کی وساتی  ، څو خلک  د خپلو بدمرغيو اصلی عامل چې وروسته پاتې والی او استبداد دی ، ونه پيژنی او په دې ډول غواړی د خلکو پر حقوقو او آزاديو د تيری په وړاندی د خلکو له پاريدنو او مقاومت مخنيوی وکړی . زمونږ د خلکو نفاق او ويش تل زمونږ د داخلی او خارجی دښمنانو د سياستونو مرکزی ټکی جوړوی . له دی امله ده چې د افغانستان د ملی پرمختګ ګوند د خپلو خلکو د يووالی او پیوستون مسأله د خپلو وظايفو او دندو په سر سر کی ايښې ده .

زمونږ له نظره د دوو ، درو او څو سياسی ګوندونو اتحاد او يووالی ،  د هغه د اهميت په نظر کی نيولو سره سره زمونږ د ټولنی په وړاندی د شته ستونزو ځواب  نه شی ويلای . اصلی خبره داده چې ددې ستونزو د حل کيلی د يوې ملی اجماع په لاس کې ده ، مانا دا چې  ټوله افغانی ټولنه بايد ددې ستونزو د اوارولو د پاره را اوچته شی . د لوړو ملی ګټو او عامه خير د پاره  د خلکو د مختلفو برخو ، اقشارو او طبقاتو ، ګډ کار او مبارزی ته بلنه هم د سياسی ګوندونو کار دی . د داسی سياسی ګوندنو کار دی چې په خلکو او ولسونو کی د ټاکلی اعتبار او وقار څخه برخمن وی . زمونږ په ټولنه کی فعلا  د لسګونو ګوندونو او سياسی سازمانونو موجوديت له يوې خوا سياسی پلوراليسم ته  د موجود نظام د ژمنتيا استازيتوب کوی له بلی خوا د سياسی ګوندونو  موجوده شميره زمونږ د ټولنی په ځانګړی توګه د روشنفکری غورځنګ په منځ کی د پراخ نفاق څرګندوی دی . همدارنګه د سياسی ګوندونو دا کميت د خلکو تر منځ ، اعلام شوو موخو ته ددې ټولو ګوندونو پر رښتينولئ شک او ترديد ايجادوی . خلکو ته د دومره زيات شمير ګوندونو په منځ کی انتخاب ستونزمن کوی . ددې ګوندونو مرامی ټکی په ډیرو کمو معمولی توپيرونو سره  يو شان دی . خو د ځانی او ګروپی ګټو د پاره يې د سياسی ګوندونو بازار تود کړی دی .

زمونږ له نظره سياسی پلوراليسم د مهم دموکراتيک اصل او ارزښت په توګه بايد وساتل شی . خو د ګوندونو دا ډول کثرت د ګټې پر ځای ټولنی ته زيان اړوی . د ګوندونو او د هغو د رهبرانو مسؤليت دی چې د ګوندونو د زيان رسوونکی تعدد مخه ونيسی او د جوړونکی ديالوګ او مذاکراتو له لارې  يو شمېر هغه ګوندونه چې مرامی موخې يې مشترګی وی ، واحد ګوندونه جوړ کړی . هر سياسی ګوند دنده لری چې په هيواد کی د سولې د ټينګښت ، د قانون د واکمنۍ ، دموکراسی او ټولنيز عدالت په خاطر د جنګ واک او مخدره موادو د دری سری آژدها سره د آغيزناکی مبارزی په خاطر له خپلو تنګو ګروپی ګټو تېر او د لويو مؤثرو سياسی ګوندونو د تشکيل سره مرسته وکړی .

د افغانستان د ملی پر مختګ ګوند دموکراسی او د دموکراتيکو ارزښتونو مراعات او پيروی ، د ټولنی د وقايې  او په سياسی او ټولنيز ژوند کې د ګمراهيو او انحرافاتو د مخنيوی تر ټولو مهمه وسيله بولی . مونږ ښئ او کيڼه بنسټ پالنه د ټولنیزو ارزښتونو له پاره يو شان زيان رسوونکی بولو .

زمونږ ګران هيواد افغانستان د څلورو لسيزو راهيسی د ملی او بين المللی ترهګرو تر تاړاکونو لاندی ماتمونه ګالی . زمونږ دوو بد نيتو ګاونډيانو پاکستان او ايران تل زمونږ هيواد او خلک د خپلو شومو موخو له پاره د پټو او ښکاره بريدونو هدف ټاکلی دی . دوی خپلې ګټې پر سينه پروت افغانستان کی وينی . له دی امله يې د ګاونډيتوب او ټولو نړيوالو او انسانی نورمونو پر خلاف زمونږ د هيواد پر ضد د شرارت له مختلفو ډولونو ګټه پورته کړی ده او زمونږ د مظلوم ملت وينی تويوی .

څلويښت کلنې بی رحمې او وينی زبيښونکی جکړې زمونږ ملت ځپلی ، ټولی مادی او معنوی شتمنۍ يې لولپه کړی دی . نړيوالو زمونږ د خلکو سره  د انسانی همدردی او غمشريکی اصول هير کړی وو . زمونږ په فريادونو او ساندو هيچا سر نه ګراوه . د جګړو نه د ستړی ملت په غوښو او هډوکو ترهګر ګرګسان د پاکستان او ايران د سړی خورو رژيمونو نوکران لکه وږی ليوان اخته وو .

له نېکه مرغه د ۲۰۰۱ کال د سپتمبر د ۱۱ غمجنې پيښې او د امريکا د نيويارک پر تجارتی مرکز بريد ، نړيوال اړ کړل ، څو د ترهګرو څخه غچ واخلی .

هغه وو چې د همدی کال د اکتوبر په ۷ نيته  امريکا او متحدينو يې د امنيت شورا د پريکړی سره سم پر افغانستان بريد وکړ او د طالبی واکمن طاعون جرړی يې وايستی . همدارنګه امريکا او ناټو په افغانستان کی خپلی موخی د ترهګرو ډلو ځپل ، د مخدره موادو د کر توليد او قاچاق مخنيوې ، د تلپاتې سولی تأمين او د دموکراسی  پراختيا او ټينګښت وټاکل . ځکه زمونږ خلکو په ښارونو او کليو کی د ائتلاف د قواوو ملاتړ وکړ .

خو مونږ په ډاګه سره وايو چې د امريکا متحده ايالات او متحدين يې له دی امله په خپلو موخو کی پاتې راغلی دی چې دوی نه غواړی خپل تروريست پروره پخوانی دوست پاکستان په آسانی سره له لاسه ورکړی . افغانستان ځکه  ډير ژر بيا د تروريستانو د بريدونو او يوه پراخ تباه کوونکی جنګ شاهد شو  ، چې  پاکستان په ټول ځواک سره ، د نړيوالو له مالی او نظامی مرستو نه په ناوړه استفاده سره  د تروريستانو او په افغانستان کی د خپل ستراتژيک عمق د پاليسيو تر شا پاتی شو .

 ددې تر څنګ د جنګ د بيا توديدو ، يو ستر عامل هم  په حکومت کی  د طالبانو د وروڼو جهادی چورګرو او مفسدينو پررنګه حضور وو چې پر دولت او د دولت پر ملاتړو د خلکو د باور د کمزوری کيدو لامل وګرځيد . اوس اوس هيواد د واک ، مخدره موادو او جنګ له دری ضلعيزې ځواکمنی مافيا سره لاس او ګريوان دی .

زمونږ جګړه ځپلی هيواد او ولس  په يواځې توګه په خپلو محدودو او په هيڅ شمېر امکاناتو سره ددې داړونکو مافياؤ او د هغو تر شا د پاکستانی مليتاريسم او آخوندی فاشيسم په وړاندی د بريالی مقاومت تاب نه لری . له نړيوالو مرستو پرته موجود نسبی دموکراتيک نظام دری يا څلور مياشتی هم د دوام توان نه لری او هيواد بيا تر هر څه وړاندی د آی-اس-آی او د هغو د لاسپوڅو طالبانو لاس ته لويږی او هيواد مو د دوهم ځل له پاره په طالبی جهنم اوړی .

زمونږ له نظره په افغانستان کی د پردو لښکرو حضور په عادی شرايطو کی د يوې شيبې د پاره هم د منلو وړ نه دی . خو تر هغو چې زمونږ هيواد د خپل ميړنی ولس او نړيوالو مرستو په مټ په خپلو پښو ولاړ نه وی ، تروريسم او بنسټ پالنه په ګور کی ايښودل شوی او ښخه شوی نه وی ، د پاکستانی مليتاريسم او آخوندی فاشيسم د مداخلو اوږده لاسونه لنډ شوی نه وی ،  د نړيوالی ټولنی نظامی او سياسی حضور د افغان ملت او وسله وال پوځ تر څنګ حياتی اهميت لری .

 مونږ په دی اړه ګوندی اجماع تأمين کړی ده  او ددی مهمی او برخليک ټاکونکی ملی مسألی په اړه  په ملی او بين المللی کچه معقولو بحثونو او مثبت تناظر ته تيار يو .

په دي هکله هم د ملګرو نظر اخستل شوي چې د خپل تیر سیاسي ژوند له مثبتو ټکو به په نوي ګوندي کار او فعالیت کې استفاده کوو او د پخوانې هغه فکري اساس سره به خداي په امانې کوو چې په اوسنیو شرایطو کې یي د پلي کېدو زمینې کمزوري شوي او یا بیخي له منځه تللې دي . مونږ د خپل تاريخ د برياليو او ناکامو تجربو څخه عبرت اخيستی دی ، موږ پرزيدنی او ښوئیدنی غندو او له وياړونو او برياؤ په ګټور ډول يادونه کوو .

زمونږ له نظره د تيرو پېښو په اړه د هغه چا قضاوت معيار کيدای نه شی ، کوم چې په پېښو کی يې مستقيم او غير مستقيم ، څرګند يا پټ رول درلود . له لومړی سره د تيرو پېښو په اړه بايد ناپيېلی تاريخ ليکونکی قضاوت وکړی ، خو زمونږ قضاوت څوک منی که نه يې منی ، جانبدارانه تلقی کيږی او له اعتباره ساقط دی .ځکه بايد په تيرو پېښو له بحث نه د يووالی پر وړاندی د مانع په توګه استفاده ونه شی . که په مرامی ټکو کی اختلاف نه وی چې البته نه شته ، ګوندونه بايد له خورده ګيريو پرته د يووالی له پاره هوکړه ليک لاسليک او د يووالی نوی پړاؤونه پيل کړی  .

هغه ملګری چې په تيره پورې نښتی دی ، د شخصيتونو د نقش او وياړونو يادونه د يووالی شرط بولی ، زمونږ له نظره د تاريخ په دی حساسو شيبو کې د اساسی دندو د تشخيص له کمزورتيا سره مخامخ دی . مونږ د يووالی د پاره شرطونه نه ږدو ، حتی تيار يو چې د يووالی له پاره د مذاکراتو د لورو هغه شرطونه ومنو ، کوم چې د خلکو په منځ کی د راتلونکی واحد ګوند اعتبار ته زيان نه رسوی .

 په پای کی بايد ووايو چې موږ د یو شمیر ګوندونو او سیاسي سازمانونو سره د یووالي او جبهو جوړولو بریالۍ او ناکامي هڅې کړي ، خو کله چې موږ د مقابل لوري د رضایت د حاصلولو له پاره د خپلو فکري او تشکیلاتي اساساتو څخه پښه اړولي ، جبران نه منونکي ګوندي او سياسی زیانونه مو په برخه شوي دي . مونږ پو هيږو چې  په اوسنيو سختو او ستونزمنو حالاتو کی سياسی انتخاب آسانه کار نه دی .

د يادولو وړ بولو چې مونږ خپلو قضاوتونو ته په تقدس او مطلقيت  قايل نه يو او باور لرو چې د شرايطو د بدلون سره سم مونږ کولای شو په خپلو ارزونو او قضاوتونو له سره غور وکړو . مونږ هڅه کوو چې خپل ګوندی ټولګی له ښی او کيڼې  ګمراهی  بچ کړو او په سياست کی د تعادل او منځنی حد او په واقعيتونو بناء مثبت سنتريزم  لوری وساتو .

 مونږ د خپلې راتلونکی پر خوا مخامخ ځو ، ښۍ او کيڼې خوا ته نه کږيږو  ، مستقيم مخ  پر وړاندی !

په اروپاکي د افغانستان د ملي پر مختگ گوند د تبليگ څانگې له خوا

وحدت پلوه گوندونو ، سازمانونو او خپلواکو ملګرو سره د یووالي په کاري بهیر کې د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند د کړنو او تجربو په هکله

د وحدت پلوه گوندونو ، سازمانونو او خپلواکو ملګرو سره د یووالي په

کاري بهیر کې د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند د کړنو او تجربو په هکله :

 

د ملي ګوند او یا هم د وطن د ترقۍ ملي ګوند په بڼو د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند د هېواد د هغو سیاسي ګوندونو ، سازمانونو او خپلواکو ملګرو سره چې ورته فکري او تشکیلاتې موخې درلودلې د جبهو او یووالي د جوړولو یو لړ مهم فعالیتونه او تجربې کړي دي . له دي جملي یو شمیر فعالیتونه او تجربې ویاړمنې او ځینې یې خواشینونکې وي . د جبهې جوړولو او یووالي کولو په بهیر کې موږ زده کړل چې که د ګوندونو او سازمانونو تر منځ د برنامي ، اساسنامي او د ګوندي پالیسۍ د کرښو د مهمو سندونو په مسودو چې بیا وروسته د ګوندي لوي غونډي یا کنګري له خوا تصویب کیږي ، موافقه وشي د ګوندي کار او فعالیت راتلونکې کې سونزي لږوي او یا یې بیخي له منځه وړي . په همدي روحیه کله چې د حزب مردم سره د یووالي په بهیر کې له ګوندي فکري او تشکیلاتې موخو انحراف پیل شو ، زموږ د ګوند مشرتابه او غړو د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند جوړولو ته ودانګل او د خواشینونکو ضایعاتو د جبرانولو په خاطر مو د وحدت پلوي هغو ګوندونو ، سازمانونو او خپلواکو ملګرو سره د یووالي پیل شوي بهیر تعقیب کړ چې د خلکو د کور په دریواړو خونو کې ورته کار او فعالیت کېدلو او لا دمخه موږ ورسره مشورې او خبرې اترې درلودلي . هغه لمړنی غونډه چې په هغې کې وحدت پلوه ګوندونو ( د محترم شهنواز تڼې په مشرۍ د سولي غورځنګ ، د محترم عبدالرحیم سالارزي په مشرۍ د ملي یووالي ګوند ، د محترم شیرګل اوستا په مشرۍ د خلکو انقلابي ګوند او د محترم عبدالحې مالک په مشرۍ د ملي پرمختګ ګوند ) برخه اخستې وه ډیره امید بخښونکې وه . په دې غونډه کې د هر ګوند مشر د یووالي اړوند د خپل ګوند د موضع د روښانه کولو او په دې برخه کې د مخته پرتو ستونزو د ایسته کولو په هکله جوړونکې خبري درلودلي . په دویمه غونډه کې د یاد شوي څلورو ګوندونو د مشرانو د حضور تر څنګ د محترم عبدالله سرحدي په مشرۍ د کابل بې پري شورا هم برخه اخستې وه . په غونډه کې د بې پري شورا له خوا د ګوندونو تر منځ د هوکړه لیک د مسودي متن وړاندي شو او په څنګ کې د محترم عبدالرحیم سالارزي له خوا د هوکړه لیک د مسودي یو بل متن هم په ۶ کاپیو کې د غونډي برخه والو ته وویشل شو چې په مقابل کې محترم عبدالحې مالک وړاندیز وکړ چې لمړی باید د ګوند د برنامي ، اساسنامي او ګوندي پالیسۍ د کرښو په مسودو توافق وشي او بیا په عامه توګه د یوه داسې هوکړه لیک مسوده وړاندي شي چې د راتلونکې واحد ګوند د اسنادو د مسودو سره په ټکر کې واقع نه شي او له ټولو هغو ټکو څخه پاک متن ولري چې د ګوندونو تر منځ د اختلافونو د زیږیدو لامل کیږي . که څه هم چې دا وړاندیز د محترم شهنواز تڼې له خوا استقبال شو ، خو بیا هم زموږ او د کابل د بي پري شورا په غیاب کې هماغه متن چې د سالارزي صاحب له خوا وړاندي شوی ؤ ، د اختلاف وړ ټکو د شتون سره سره د سولي غورځنګ او د ملي یووالي د ګوندونو د مشرانو له خوا لاسلیک شو . زموږ ، د کابل د بې پري شورا او د خلکو کور په خونو کې د فعالو ملګرو د غبرګون ښودنې له امله د لاسلیک شوي هوکړه لیک په پلي کولو عمل ونه شو . د وحدت پلوه کوندونو ، سازمانونو او خپلواکو ملګرو د هڅو په ترځ کې د کابل د بې پري شورا په مشرۍ د ۴ ګوندونو او دوه سازمانونو واک لرونکو استازو د ګوندي اسنادو د توحید او سمون د کمیسیون له نامه د ګوند د برنامي ، اساسنامي او د پالیسۍ د کرښو په مسودو کښلو پیل وشو او په بري سره د جوړ شوي کمیسیون له خوا د کوندي اسنادو مسودي چې د ۳ ګوندونو او ۲ سازمانونو د استازو او مشرتابه او د کابل د بې پري شورا توافق پري حاصل شوی ؤ ، تیاري شوي . زموږ ګوند د وحدت پلوه ګوندونو ، سازمانونو او خپلواکو ملګرو د یووالي په پیل شوي بهیر کې د ګوندي اسنادو د مسودو کښل او تر یوي کچې پر هغې توافق کول د یووالي په لور مهم ګام بولي او له هغې ملاتړ کوي . د ملي پرمختګ ګوند په غوښتنه او د سولي غورځنګ په موافقه د کابل د بې پري شورا په منځګړتوب د درییم ځل له پاره د یوه لنډ هوکړه لیک د مسودي تیارولو هلې ځلې پیل شوي ، بې پري شورا د یوه هوکړه لیک مسوده وکښله ، خو محترم مالک وړاندیز وکړ چې که هوکړه لیک او میکانیزم سره جلا شي ، دې پیشنهاد ته له ځواب ویلو دمخه ، محترم شهنواز تڼې د هوکړه لیک یوه بله داسې مسوده غونډي ته واچوله چې په ۵ مخونو کې یي د هوکړه لیک ، فکري کرښو او میکانیزم یو ترکیب څرګندولو او ډیرئ داسې ټکې یي درلودل چې د ملي پرمختګ ګوند مشرتابه او غړو پري موافقه نه شوه کولئ ، خو محترم عبدالرحیم سالارزي وار دمخه د وړاندي شوي مسودي څخه د ملاتړ څرګندونه وکړه . خو په دې مسوده کې د ګوند د تیر تاریخ د اختلاف وړ ټکې ، د لیکنې سیاسي ادبیات او اصطلاحات او د هوکړه لیک له چوکاټ څخه بهر د یو شمیر اضافې توکو ځایول له ورایه ښکاریدل . د دې مسودي په کتلو د ملي پرمختګ ګوند مشرتابه د یوه بدیل هوکړه لیک مسوده چې د یو لړ تیریدنو په روحیه برابره شوي وه په دري واړو خونو کې خپره کړله او هم یې وړاندیز وکړ چې ، د وحدت پلوي ګوندونو او سازمانونو د استازو څخه جوړ د اسنادو د توحید او سمون کمیسیون دي ، د ګوندونو او بې پري شورا له خوا د لیکل شوي ټولو هوکړه لیکونو د مسودو د کتلو په ترځ کې د هوکړه لیک یوه داسې مسوده وکاږي چې ټولو خواؤ ته د منلو وړ وي . په خواشینۍ سره باید ووایو چې زموږ د وړاندیز په هکله نورو ګوندونو او سازمانونو لا تر اوسه کوم ځانګړۍ غبرګون نه دی ښودلی .

په دې وروستیو وختونو کې د خپلواکو خلکیانو په پته د یوه هوکړه لیک مسوده د خلکو کور په خونو کې خپره شوي ده . که څه هم چې په کښل شوي مسوده کې د اختلاف وړ یو شمیر ټکې شته ، خو موږ وړاندیز کوو چې هغه هم د نورو هوکړه لیکونو د مسودو سره یو ځاي د اسنادو د توحید او سمون کمیسیون له خوا وکتل شي او د هوکړه لیک د واحدي مسودي د متن په تیارولو کې د هغې له مواردو څخه زیاته استفاده وشي او د خپلواکو خلکیانو یو یا دوه تنو ته د نوموړي کمیسیون په غړیتوب کې د منل کېدو زمینه برابره شي .

په دي ورستیو ورځو کې د خلکو د کور په خونو کې سوالونو ته د ځواب ویلو په بحثونو کې د یو شمیر مشرانو په تیره بیا د محترم عبدالرحیم سالارزي څرګندونو تر یوي کچې امېدواري رامنځته کړي ، یانې د هغه په لارښوونه ځینې ټکې چې فهرست یي د خلکو کور د خونو په ارشیف کې شته او زموږ له نظره د تیر تاریخ اختلاف زیږونکې برخه جوړوي د هوکړه لیک یا نورو اسنادو د مسودو څخه لیري کړل شوي . د ملي پرمختګ ګوند مشران دا ګام پورته کول ستایي او وړاندیز کوي چې د کابل بې پري شورا دي د ځنډ پرته د اسنادو د توحید او سمون کمیسیون د یوه نوي هوکړه لیک مسودي جوړولو ته وهڅوي او پر هغې دي د ګوندونو ، سازمانونو د مشرانو تائید واخلي . که د ګوندونو ، سازمانونو او خپلواکو ملګرو تر منځ داسې یوه موافقه وشي ، لیري نه ده چې ډیر ژر به موږ ټول د وحدت پلوه ګوندونو ، سازمانونو او خپلواکو ملګرو د یووالي او سرترسري ګوند د جوړولو شاهدان ؤ .

د پورتنیو اندونو په وړاندي کولو سره غواړو د وحدت پلوه ګوندونو ، سازمانونو ، خپلواکو ملګرو او د خلکو کور د خونو قدرمنو ګډون کوونکو ته عرض کړو چې زموږ ګوند او ملګرو د جبهې جوړولو ، ګوندي یووالي ته د تللو او د حزب مردم له خوا د فکري او تشکیلاتې انحراف د تحمیل کېدو له وجې د واټن نیولو په بهیر کې زیاتې هلې ځلې کړي او د لېدو وړ ضایعات لېدلې دي . خو د ګوندي سیاسي کار له یوه بهیر څخه بل بهیر ته د ننوتلو په پړاونو کې د طبیعي ځنډ پيښېدو له امله د خلکو کور په دري واړو خونو کې زموږ مشران او کدرونه د یو شمیر ملګرو د باور نه کوونکو خبرو ، کنایو او لیکنو سره مخامخ شول . خو موږ د پیاوړي استدلال ، ژبې او قلم په درلودلو سره سره ونه غوښتل چې د خلکیانو تر منځ د یووالي نوي پیل شوي بهیر ، په لمړیو شیبو کې په غیر ضروري بحثونو له ستونزو او ګواښونو سره مخامخ کړو . موږ د یووالي په هیله پر ځانونو د یووالي ضد تورونه او ټاپې وزغملي او د یووالي له پاره مو د مذاکراتو پر دوام او وروستۍ موخې ته د رسیدو تر بریده ، د بهیر په غزیدو ټینګار وکړ . موږ باور لرو چې په ستونزو د بري لار د تهمتونو او تورونو تر باران لاندي تیریږي ، خو یو ځل بیا د یووالي د حیاتې اهمیت په نظر کې نیولو او د خپل ملي او وطنی مسؤلیت او رسالت په درک سره ، په دې وسیله په ټولو دوستانو او ملګرو غږ کوو ، چې د یووالي له پاره د نفې کوونکو او کنایه امیزه خبرو پر ځاي ، جوړونکو بحثونو ته لار پرانیزي .

جبهو او وحدتونو ته د تللو په برخه کې زموږ د ګوند او ملګرو کړنې او تجربې موږ ته ارزښت لري . موږ په دې اړوند د نورو وحدت پلوي ګوندونو او د هغوي د غړو تجربو ته د قدر په سترګه ګورو او د وحدت پلوه ګوندونو ، سازمانونو او خپلواکو ملګرو د پیل کړي یووالي بهیر ته د پورتنیو څرګندونو په چوکاټ کې د امیدوارۍ په سترګه ګورو .

همدارنګه د خلکو کور په دري واړو خونو کې د شته ملګرو د خبرتیا په موخه عرض کوو چې د یووالي بهیر د شاته پاتیدو لامل زموږ ګوند او ملګري نه دي ، ځکه تر دي دمه د وحدت پلوه ګوندونو ، سازمانونو او خپلواکو ملګرو د یووالي په برخه کې موږ تر هر چا مشخص او عملي چلند کړی او هر ډول یووالي ته چې په افغانستان کې هېوادنی  او ډموکراټیک غورځنګ یو موټی او پیاوړی کړي ، معاصري ډموکراسۍ ته وده ورکړي ، ژمن پاتې کیږو او لاندي وړاندیزونه کوو :

ــ د خلکو کور دري واړو خونو د فعال ساتلو په برخه کې د اډمین ملګرو کار او فعالیت ستایو او له هغوي سره د اړتیا تر وخته د خونو په فعال ساتلو کې د مرستې ژمنه کوو او په خونو کې له شته ملګرو څخه ارزو لرو چې د هغه لیکنو او کمنتونو څخه ډډه وکړي چې د یووالي په روان بهیر ، وحدت پلوي ګوندونه ، سازمانونه او خپلواک ملګري بې باوره کوي .

ــ له وحدت پلوي ګوندونو ، سازمانونو او خپلواک ملګرو په درناوي غوښتنه کوو چې د اسنادو د توحید او سمون په کمیسیون کې د خپلو استازو له لاري د کابل د بې پري شورا تر څارنې لاندي د راتلونکې واحد ګوند د مرامنامي ، اساسنامي او پالیسۍ د کرښو د مسودو د کښلو په څیر د ټولو هوکړه لیکونو د مسودو له منځه د یوه واحد هوکړه لیک داسې مسوده وکاږي چې مشران یې تائید کړي او ټولو خواؤ ته د منلو وړ وي .

ــ د اسنادو د توحید او سمون کمیسیون دي د کابل د بې پري شورا تر څارنې لاندي ، د وحدت پلوه ګوندونو ، سازمانونو او خپلواکو ملکرو تر منځ د یووالي بهیر د عملي کار  پیل کولو میکانیزم طرح برابره کړي .

ــ د یووالي د میکانیزم له مخې د یووالي بهیر په پلې کېدو دې عملي کار پیل شي .

په درناوي

د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند دارالانشا

 

 

 

دافغانستان ملي پرمختک ګوند دهوکړه لیک متن

پيشنهادي طرحه:1

دافغانستان ملي پرمختک ګوند دهوکړه لیک متن

       زمونږ هیواد د لرغوني تاریخ، حساس سیاسي او اقتصادي ستراتيژیک موقعیت په لرلو سره تل د سیمې اونړۍ د زبرځواکونو د زیاتې پاملرنې وړګرځیدلی دی. له دې کبله د دې خاورې اوسیدونکي د بهرینو نظامي یرغلونو په وړاندې دخپل ټاټوبي کلکې دفاع ته اړ اېستل شوي دي او هرډول بهرنى پوځي حضور او تیری په کلکه غندل شوی او دفاع شوی دی. د بهرنۍ لاسوهنې، اوږدمهاله وروسته پاتېوالي د له منځه وړلو او خلکو ته د ډيموکراټیکو ازادیو د حاصلولو په موخه دا هېواد او د هغې تپانده زړه کابل، تل د ملي ازادي بخښونکو غورځنګونو لکه د ویښ زلمیانو، ډيموکراټیک خلق او نورو وطنپالو ،  ټولنیزو سیاسي خوځښتونو د زانګو په ټوګه څرګند شوی دی۔

    دپخوانۍ سړې جګړې او اوسنۍ نیابتي جګړې په را منځ ته کېدو سره ډېرئ دا غورځنګونه په تیره بیا د ډيموکراټیک خلق جنبش پلوي ړون اندي په ځانګړې توګه خلکیان پاشل کېدو، هېواد پرېښودو ته اړشول .

     له نیکه مرغه د پورته یاد شوو روڼ اندو د پرله پسي هلوځلو له امله دهېواد د ډیموکراټیک او وطنپالونکي غورځنګ د خوندي ساتلو په موخه په بېلابېلو نومونو د یوشمېر هېوادنیو سیاسی ګوندونو او سازمانونو د بیا تشکل لړۍ پیل شوه او په افغانستان کې د اوسني دولت د رامنځ ته کېدو په موخه ، په یوه ډيموکراټیک او وطنپالونکي سیاسي سراسري ګوند او یا جبهه کې د دغو روڼ اندو د را منځته شويو جوړښتونو، سیاسی بنسټونو، ګروپونو او خپلواکو شخصیتونو د را ټولېدلو له پاره عملي هڅو سرعت وموند . دغه حالت په ټوله کې په تیره بیا د خلکي پرګنو په ټولو سیاسي نهادونو، ګروپونو او خپلواکو شخصیتونو دا اغیز وښیندلو چی د یوه سراسري، پراخ بنسټه، دموکراتیک او وطنپالونکي ګوند له شتون پرته نه شي کیدلی د افغانستان روان ناورین ته چې د بهرنيو لاسوهنو او استخباراتي لوبو مستقیمه پایله ده، د حل سیخه او عادلانه لار پیداشي، هېواد ته سوله راستنه شي، د بیا ابادۍ بهیر پیل شي، د فساد او مافیایی کړیو په قابو کولو کې برلاسي حاصله شي او دهېواد وسله وال ځواکونه تردي کچې پیاوړي شي چې د هیواد د خلکو ډاډمن امنیت او هوساینه تامین کړي۔

        موږ په هېواد کې د بهرنیانو له هرډول نظامي حضورسره مخالف یو، خو په افغانستان کې د روانې نباتي جګړې د پای ته رسولو، د سراسري سولې د رامنځته کېدو؛ د وطن د سیاسي، اقتصادي او پوځي بنیادونو تر پیاوړي کېدلو چی دهېواد خپلواکي تضمین کړی شي، د نړېوالي ټولنې بې قید او شرطه مرستو ته اړتیا لرو. له دې کبله موږ خلکي مخینه لرونکي ډيموکراسی پلوو سیاسي ګوندونو او سازمانونو عزم کړی چې دپورتنیو او ځینې نورو ملي وطنپالونکو موخو د پلی کولو په خاطر په خپلوکې بریالى، سیاسي او سازماني یووالى پیل کړو او د ملي فکټور په ټوګه، پراخ ډيموکراټیک او وطنپالونکی ګوند چې د ډیموکراټیکې برنامې، اساسنامې، د تشکیلاتی وحدت میکانیزم او د ګوند دسیاسي پالیسۍ درلودونکې وي جوړ کړو.

        موږ له ټولو ګوندیانو څخه چې د داسې یوې سترې موخې پلوي دي غواړو، څو د تېرو ترخو او زړه بوږنوونکو حوادثو له یادولو تېرشي، په یو بل باندې د باورکولو له لارې مطرح هدف، پراخ سراسري ګوند جوړولوته چې خلکي ډيموکراټې پرګنې سره یوځاى کړي،ځانونه ورسوي. د وحدت پلوه سیاسي ګوندونو او سازمانونو او د کابل د بې پرې شورا استازي په مقدماتي ډول د راتلونکي واحد ګوند د اسنادو په مسؤده لکه: مرامنامه، اساسنامه، د ګوند پالیسۍ ،اساسي کرښو او د تشکیلاتي یووالي پر میکانیزم موافقې ته رسېدلي وو، چې نهایي کېدل یې د راتلونکي ګوند د کنګرې او یا سراسري کنفرانس دنده ده. یواځې د وحدت د اعلامیې د متن په اړوند ځینې ملاحظات شته چې هغه هم د ټولو وحدت پلوو ګوندونو په مسؤلانه دریځ نیولو سره حل لاره مومي . د یووالي د بهیر د پیل اعلامیه او د یووالي د بهیر د وړاندې بیولو کار د موقت لارښوونکي ارګان (د وحدت سیاسی کمیته) بشپړوي.

        په درناوي

            دافغانستان د ملي پرمختګ ګوند

                          دارالانشأ

 

اعلاميه

حزب ملی ترقی افغانستان

  ۱۴   سرطان ۱۳۹۷

کابل – افغانستان

دارالانشای حزب ملی ترقی افغانستان حمله وحشيانه در مسجد خواجه حسن رح در ولايت پکتيا را تقبيح نموده به شهدا حاديثه مذکور جنت فردوس وبه زخميان صحت عاجل خواهانم حزب ملی ترقي افغانستان در پهلوی مردم رنجديده خود ايستاده وعمال دشمنان مردم افغانستان را بطور جدی محکوم مينمايم  .

 عبدالحی مالک ريس حزبملی ترقي افغانستان

اعلامېه

اعلامېه

نېټه ۱۳۹۷ل کال د زمري ۱۲مه

دخواخوږې پېغام

دافغانستان د ملي پرمختگ گوند دارلانشا د جلال اباد په همېشه بهار ښار کې  د پلورل شوو پر له پسی ترهگريزو ځانمرگيو حملو په کلکو ټکو غندنه کوو د پېښې شهيدانو ته جنت فردوس اود پېښې ټپېانو ته اجل روغتېا غواړو د قربانيانو درنو عزتمندو کورنېو ته دالله په در بار کې د صبر غوښتونکې يو .

زموږ وېاړللی ولس پلوه گوند تل د خپلو خلکو تر څنگ ولاړ اود مکار او هيلگر دشمن دداډول تروريسټي اعمالو کلکه غندنه کوو .

 عبدالحی مالک د افغانستان د ملي پرمختگ گوند مشر

د جنرال دوستم کار نامې

m agha (2) :

جنرال دوستم يو مخکني د شبرغان د نفتو او گازو د پروژی کار گر د روسانو د راتگ نه وروسته د مليشو قومندان اود وخت په تيريدو سره لوړه نظامي ردبی خاوند شو  ،جنرال عبدالرشيد دوستم  په ۱۹۹۲ز کال د شمال کابل ته دداخلي توطيه گرانو سره يو چای د خپلو مليشي ځواک  سره راداخل شو ددی د مليشو بدی کار نامې د هر کابلي په ياد دي له ده نه نور د جهاد په نوم مشرانو اوددوی  مليشو او تنظيمو هم د کابل د خلکو په وژنه او چور تالان ، ورانې کې کم نه وه .

جنرال دوستم په هر وخت زمان کې د مختلفو واکمنو سره ملتېا کړی اول د روسانو ملگرتوب اود هغه وخت واکمن مرحوم ببرک کار مل، بيا د مرحوم داکتر نجيب الله  اود هغه د واکمنې سرنگونې کې پوره ونډه درلوده. د مجاهيدينو د واک پر زمانه کي د حضرت مجددي لخوا ورته د  خالد بن وليد لقب اود لوی مجاهد لقب ور کول شو  اود جنرالي په ردبه ونازول شو ،د مرحوم رباني او مرحوم احمد شاه  مسعود سره کله جوړ کله ناجوړ وو، د محترم  حکمتېار سره هم مرسته او ملگرتوب سرته رسولی  د امريکايانو ښه ملگرتوب اود طالب بنديانو بی شميره وژنه د محترم حامد کرزي ښه مرستندويه اود ښو پيسو خاوند شو  د مليشو پنځونه او نور دداکتر محمد اشرف غني ملگرتوب اود لومړې مرستېالي څوکې ورکول .د وخت په تيريدو  د مزار د زورمند والي عطا محمد نور  او محقيق سره يوه جبهه پرانستل د ترکې په هيواد کې د ايشچي سره د ناوړه چلند له امله يو کال پاته شو  او لا ملونه  خورا زيات دي؟

په همدې نژدی اونيو  کې ضيا مسعود په يوه معتبره تلويزون کې داسی وويل چی په  د فاراياب ولايت کې د جميعت او جنبش گوندونو وسلوال داوږدی مودی را ديخوا په جنگ اخته دي د ضېا مسعود وينا په هکله  سياسون او چار واکې پر دی انديښمن شول چی دقانون له مخې سياسي گوندونه بايد وسله او غېری قانوني وسلوال ونه لري د خلکو د وړانديزونو له مخې د جنرال دوستم وحشي صفته قومندان  قيصاري چی ولسونو دده له کړنو نور په تنگ وو او هم د جنبش او جميعت جنگونو زور اخستی وو حکومت مجبور شو  دا سړی ونيولو ولی په تاسف چی خاموش ملت اود قوم گيرايي په روحيه د يو شمېر خلکو مظاهری کول دولتي چاری په ټپه ودرول شوی د ترکي هيواد چارواکو په مينځگړيتوب دوستم بيا هيواد ته راستنيږي؟

 که دوستم دخلکو او ولس د مشر توب دعوا کوي بيا دی ددی هيواد ټولو وگړو سره سم چلند وکړي غېری قانوني ولسوال بايد وسله حکومت ته ور کړي سم سياسيت ته دی ملا وتړي د لومړي مرستېال په توگه چی د ټول هېواد مشري لري کار وکړي قوم گرايي اود توکم پالنه ددی ملت سره جفاده که هر څوک دا کار کوي ددی ولس په قهر به اخته شي د ټول ملت له پاره د سوکالی هوډ ولري خپل  وجداني مسوليت ادا کړي   انساني سياست موخه همداده او بس

م کوچی