برنامه حزب ما،چراغ راه مبارزه عادلانه ماست

rozbeh1روزبه

طوریکه همه رفقا ودوستان عزیز ما می دانند ،حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، حزب د موکراتیک ،ترقی خواه وطرفدار عدالت بوده و برای آزادی، ترقی ،د موکراسی وعدالت اجتماعی مبارزه می نماید.

برنامه واساسنامه حزب ،اسناد اساسی وبنیادی حزب بوده که در کنگره  حزب مورد تائید وتصویب قرار میگیرد ودرپرتوی آن ها حزب به فعالیت حزبی وسیاسی خود ادامه  میدهد .

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ،برای اهداف ووظایف معین ،دارای برنامه  علمأ تنظیم شده میباشد که بادر نظر داشت وتحلیل همه جانبه ودقیق از شرایط سیاسی ، اقتصادی واجتماعی کشور ،منطقه وجهان تدوین ودرمطابقت با خواست ها،آرزوها ونیاز های اساسی جامعه ومردم زحمتکش افغانستان ترتیب گردیده است.

برنامه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان درنتیجه وحدت درجلسه مشترک وباشکوه بیروهای اجرائیه هردوحزب برادر وهمسو (حزب متحد ملی افغانستان  وحزب ملی ترقی مردم افغانستان ) بتاریخ 6 جوزا 1395 خورشیدی در شهر کابل مورد تصویب وتائید قرار گرفت که بعدأ در ارگان های نشراتی حزب نشر وبدسترس شوراهای حزبی واعضای حزب قرار گرفت. دربرنامه حزب ما، اهداف ووظایف حزب درعرصه های (حاکمیت دولتی واداره ،صلح وثبات درکشور ،نظام حقوقی، حقوق وآزادی های اساسی مردم، انکشاف اقتصادی ،اجتماعی ،توسعه فرهنگی وروابط بین المللی وسیاست خارجی ) مطرح ومشخص گردیده که حزب مابرای تحقق اهداف ووظایف مطروحه , مبارزه مینماید.

هر عضو حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ،موظف به آموزش توضیح ،تبلیغ وحمایت آن در جامعه میباشدو تفاوت ما هوی احزاب دموکراتیک با احزاب غیر دموکراتیک ،دربرنامه ها واهداف آن ها میتواند تبارز نماید و مردم میتوانند از روی برنامه ها ،عملکرد ها، صداقت ، تقوی،مردم دوستی ،وطندوستی ،ایثار وفداکاری ، درمورد این احزاب قضاوت نموده  وازآن ها حمایت نمایند.

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  خودرا موظف می داند تا بارسالت ومسئولیت سیاسی واجتماعی  که دربرابر مردم وکشور دارند، از استقلال ،حاکمیت ملی،تمامیت ارضی ومنافع ملی کشور، دفاع وحراست وبرای خوشبختی وسعادت انسان زحمتکش  جامعه مبارزه نماید واعضای رزمنده آن از هر گونه قربانی ،ایثار وفداکاری دراین راه تاریخی وانسانی دریغ نخواهند کرد. برنامه حزب ما ، سلاح  ووسیله نیرومندیست که هر عضو حزب باید با آن خودرا تجهیز نموده وبا استفاده ازآن ،علیه تاریکی ها ،جهالت ,نابرابر ی ها واستبداد مبارزه نماید ,راه ترقی وپیشرفت جامعه را بسوی فردای روشن بگشاید.

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ،حزب برنامه محور بوده ودرجریان مبارزه وحیات حزبی خود تمام اصول وموازین حزبی، سیاسی ،سازمانی ودموکراتیک را رعایت می کند.

برنامه حزب ما ،همان قطب نمای میباشد که کشتی زنده گی وسرنوشت مشترک حزب ومردم مارا ازمیان امواج پرطلاطم چالش ها، مشکلات ودشورای های سیاسی ، اقتصادی  واجتماعی بسوی ساحل آرمانهای شریفانه وانسانی هدایت می نماید.

(( حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اطراف  اندیشه ها وآرمانهای جنبش تجدد طلبانه سدۀ پیشین کشور ما سازمان میابد که درطی این سدۀ ،سنت غنی مبارزه برای آزادی ،دموکراسی ،جمهوریت وعدالت اجتماعی را درکشور ما پی ریخت وتلاش برای پیشرفت  اقتصادی  واجتماعی کشور ما را درمرکز تعهد جانبازانه  خودرا قرار داد)).

حزب ما ،حزب اندیشه وعمل ترقی خواهانه میباشد که به هدف ترقی وپیشرفت جامعه به سود زحمتکشان  افغانستان در روشنی برنامه حزب، مبارزه آن ادامه دارد. حزب ما شریک آرمان ها، خواست ها ,نیازها،دردها،اندوه ومشکلات مردم مابوده و((بخاطر رنج های بیکران خلقهای ستمدیده  افغانستان))مبارزه می نماید ,برای ادای مسئولیت های انسانی ،سیاسی  واجتماعی  در راه آزادی , دموکراسی ،ترقی وعدالت اجتماعی تلاش مینماید. حزب ما در روشنی برنامه آن ،برای تامین مناسبات  دوستانه با مردم ونیروهای ترقی خواه کشورمی کوشد وهمیشه از وحدت ملی مردم وهمبستگی نیروهای ملی ,دموکراتیک و ترقی خواه کشور حمایت مینماید

حزب ما  مخالف جنگ،خشونت ،جرایم سازمان یافته ،مواد مخدر ،تروریزم ومداخله در امورداخلی دیگران بوده وخواهان حل تمام منازعات منطقوی وبین المللی ازراه های سیاسی میباشد.

کمیسیون تبلیغ وفرهنگ مرکزی حزب وکمیسیون های تبلیغ وفرهنگ شورا های حزبی وظیفه دارند تا زمینه های آموزش برنامه حزب را با استفاده ازمطالعات خودی اعضای حزب ، از طریق  جلسات واحد های اولیه ،کورس ها ،لکچرها،  سیمینارها وکنفرانس ها تامین نمایند.  زیرا مسئله آموزش برنامه حزب وظیفه دایمی اعضای حزب ما بوده ,آموزش برنامه حزب , درک وآگاهی کامل اعضای حزب ازآن ,از وظایف عمده ما بشمار میرود. برنامه حزب باید به آگاهی ودرک کامل اعضای حزب  مبدل گردد،کار با توده ها وجوانان باید در روشنی برنامه حزب انجام گردد.

Comments are closed.