دافغانستان ملي ترقي گوند

سويډن  شورا

20200115

نن د سويډن په شاهي هېواد کې د دافغانستان ملي ترقي گوند فعالينو غونډه در لوده .

 د غونډې پېل کې محمداقا منشي د هېواد په سياسي نظامي حالاتو دگوند په کار فعاليتونو رڼا واچوله د غونډې اجند

 د رايو په يوالي سره تاييد شوه.داجندا غوره ټکي په هيواد کې د جمهوري رياست ته ټاکنو،دسولی اړوند،د گوند جاري کار فعاليت.

د اجندا په ټولو برخو ويناوی وشوی د ملگرو وړانديزونه اواو پوښتنې ياداشت شوی په هره برخه کې د ملگرو پوښتنو ته ځوابونه وويل شول،

 په پای کې ملگرو ته نویلار ښونې چی له مرکزه را غلي وی  دوی ته وسپارل شوی.

 غونډه د پوره ملگرتوب فضا کې پای ته ورسيده.

 محمداقا شيرزاد

Comments are closed.