د خواخوږئ پيغام

Wolas Ghag

Wolas Ghag

په پوره خوشينونکی توگه نن خبر شوم چې دافغانستان دولسونو غښتلي دوست ملگری د خلکو رښتينی مبارز، ليکوال، تاريخ پوه، پر وطن اود خلو مين انسان دروند ملگری شاه محمود حصين مو د لاسه ور کړ . زه د خپل ځان اودرنو ملگور او خپلې کورنۍ په استاز ولې دده درنۍ باعزته کورنۍ ته داجل صبر غوښتونکې يم ده ته دالله ج په پاک در بار کې
دهتهجنت غوښتنه کوم.محمد اقا 

Comments are closed.