پیام تبریکه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت آغاز سال ششم نشراتی حقیقت زمان

2f

رفقای عزیزو دوستان محترم!

دارالانشای حزب افتخار دارد که ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب ملی ترقی مردم افغانستان درپنج سال گذشته  توانسته شصت شماره ماهنامه را بدست نشر بسپارند .

طی این مدت طبق پالیسی حزب، نشرات نقش برجسته درتنویر اذهان جامعه وصفوف حزب داشته است .

طی سال پنجم ، نشرات ما زیادتر به وحدت ها وآماده گی ها به تدویر کنگره حزب اختصاص داشته ،زیادترین مقالات درخصوص وحدت وضرورت آن درشرایط فعلی ونقش تدویرکنگره درحیات سیاسی حزب تمرکز داشته برعلاوه طبق نظر خواهی ایکه به پیشوازی کنگره حزب راه اندازی شده بود نظریات وپیشنهادات زیاد مواصلت وبه نشررسید که دراین امر حیاتی ( 237) تن ( 1062) نظر را ارایه کردند که نمونه خوب دموکراسی بشمارمیرود .

دارالانشای حزب  آغاز سال ششم نشرات ماهنامه حقیقت زمان را به همه اعضای حزب ومطبوعات کشور تبریک گفته ، توجه دست اندرکاران را به توضیح اهداف والا وسیاست حزب معطوف می دارد .

دارالانشای حزب از فعالیت مثمر کمیسیون تبلیغ وفرهنگ مرکزی ، هیت تحریر ورفقای که طی سال گذشته با ارسال مطالب متنوع درنشر شماره های ماهنامه زحمت کشیده ابراز شکران نموده ، همه رفقا را دعوت مینماید تاباارسال مطالب علمی وتحقیقی درغنامندی ماهنامه نقش مثبت وفعال ایفا نمایند.

سال جدید سال پراهمیت برای حزب ماست ، دراین سال کنگره باشکوه حزب دایر میگردد. بنا ازهمه اعضای  رهبری ،قلم بدستان محترم وکمیسیون تبلیغ وفرهنگ خواسته میشود تاروی نقش کنگره، پیامدها ،پیام ها ومصوبات کنگره کاروسیع تبلیغی ،توضیحی را رویدست گرفته وبه درک وهضم اعضای حزب وهموطنان عزیز مبدل نماید.

یکبار دیگر از هموطنان عزیز، اعضای حزب ، متخصصین عرصه فرهنگی ، قلم بدستان عزیز تقاضا می گردد تابا ارسال مشوره های سودمند وارسال مقالات تحقیقی وعملی به ارزشمندی رساله با اعتبار حزب ما بیافزایند وبا سهم گیری فعال شان نقش آنرا بلند وبلند تر نمایند.

با درود ها

پوهاند دوکتورمحمد داود راوش

رئیس حزب ملی ترقی مردم افغانستان

Comments are closed.