اساسنامۀ حزب ملی ترقی افغانستان

حزب ملی ترقی افغانستان یک نهاد سراسری مستقل ملی سیاسی متشکل از اتحاد داوطلبانۀ عناصر هم فکر ، آگاه ، وطن دوست وخیر خواه ملت افغان میباشد. حزب ملی ترقی افغانستان دفاع از استقلال،حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور و حقوق و آزادی های هموطنان را از وظایف تأخیر ناپذیر خویش میداند. حزب ملی ترقی افغانستان بنای قومی ، سمتی ، زبانی ، جنسی ومذهبی فقهی نداشته، با رعایت اساسات دین مقدس اسلام ،مندرجات قانون اساسی، قانون احزاب وسایر قوانین نافذۀ کشور کار وفعالیت مینماید. حزب ملی ترقی افغانستان به منظور تحکیم صلح وثبات دایمی ،استحکام وحدت ملی ، باز سازی ونوسازی امور اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی ، تأمین قانونیت وعدالت اجتماعی وتحقق دموکراسی در کشور مبارزه مینماید. اساس زنده گی درو ن حزبی این نهاد را دموکراسی با دسپلین پذیری واحترام به نظریات وآراء اعضای آن تشکیل مید هد. پلورالیزم سیاسی و تنوع نظریات و افکار در جامعۀ افغانی و مبارزه بخاطر حمایت ازمنافع ملی کشور اصل عمدۀ حیات و محور همگرایی فکری حزب ملی ترقی افغانستان را تشکیل میدهد.

فصل اول

شرایط عضویت ،حقوق ومکلفیت های اعضأ

مادۀ اول : عضویت در حزب ملی ترقی افغانستان داوطلبانه میباشد. هر تبعۀ افغانستان که سن قانونی (۱۸ سالگی) را تکمیل وعضو کدام سازمان سیاسی دیگر نباشد ،مرام واساسنامۀ حزب را قبول نموده وبرای تطبیق ان مبارزه نماید، وبرضد منافع ملی افغانستان کدام اقدام اگاهانه نه نموده باشد حق الشمول و حق العضویت بپردازد ودر یکی از جلسات حزبی فعالانه شرکت ورزد، عضویت حزب ملی ترقی افغانستان را کسب کرده میتواند . هر افغان واجد شرایط فوق میتواند، بدون در نظرداشت قوم، زبان، نژاد، قبیله، جنسیت، دین، تحصیل،شغل، نسب، دارایی و محل سکونت عضویت حزب ملی ترقی افغانستان را حاصل نماید.
مادۀ دوم : پذیرش به عضویت حزب به طور انفرادی از طریق شورا های محلی وتصویب نهایی شورا های ولسوالی ،ناحیوی ، شهری،(بدون ناحیه)وولایتی (بدون شورای شهری )به اکثریت آرای حاضرین جلسه صورت میگیرد. پذیرش جمعی به عضویت حزب از صلاحیت شورای اجرائیه ووحدت با احزاب وسازمان های سیاسی ازصلاحیت شورای مرکزی حزب میباشد. استعفا وترک عضویت حزب عین پروسۀ پذیرش به حزب را طی مینماید.
مادۀ سوم : همه اعضای حزب ملی ترقی افغانستان صرف نظر از موقف حزبی خویش در برابر اساسنامۀ حزب دارای حقوق ومکلفیت های مساوی میباشند.
مادۀ چهارم : اعضای حزب ملی ترقی افغانستان دارای حقوق ذیل میباشند :
– اریۀ پیشنهاد وابراز نظرشفاهی وتحریری در مورد مسایل مطروحۀ سازمانی درجلسات ومطبوعات حزبی،قبل از اتخاذ تصمیم درزمینه؛
– کاندید نمودن خود ویا دیگران به مقامات حزبی ؛
– ابرازآزادانۀ رای به کاندیدان مورد نظرخویش به مقامات حزبی ؛
– دفاع ازخود درتمام جلسات ومقامات حزبی به شمول کنگره در صورت اتلاف حقوق اش؛
– انتقاد سازنده ومثمرازکاروفعالیت اعضا ومقامات حزبی ؛
– مستفید شدن ازحمایت حزب درامورسیاسی،اجتماعی وفرهنگی ؛
– کاندید شدن با حمایت حزب به کرسی های انتخابی در سطح کشور؛

مادۀ پنجم : اعضای حزب ملی ترقی افغانستان دارای مکلفیت های آتی میباشند :
– درزنده گی روزمرۀ خویش اساسات دین مقدس اسلام، احکام قانون اساسی، قانون احزاب سیاسی وسایر قوانین نافذۀ کشور ورسوم وعنعنات پسندیدۀ مردم را رعایت نموده ،اخلاق عالی اجتماعی وروحیۀ خدمت گذاری به مردم را از خود تبارزدهند .
– اهداف مندرج مرامنامه واساسنامۀ حزب را درک وجهت تحقق عملی آن فعالیت متداوم وخستگی ناپذیر انجام دهند.
– اهداف وسیاست حزب را در میان اقشار مختلف مردم ونهاد های اجتماعی ،صنفی وفرهنگی تبلیغ وتوضیح نمایند.
– به منظور تقویت تشکیلاتی وسازمانی ، گسترش ساحۀ تأثیر نفوذ ،توسعه وتحکیم پایه های اجتماعی حزب به جلب وجذب بهترین وشایسته ترین افراد جامعه به صفوف حزب بپردازند.
– به خاطر تقویت بنیۀ مالی حزب به پرداخت بموقع حق الشمول ، حق العضویت و اعانه مبادرت ورزیده، زمینۀ تشویق سایر اعضأ وهوا خواهان حزب را دراین مورد مساعد سازند.
– سطح فهم ودانش سیاسی ومسلکی خویش را ازطریق مطالعۀ کتب وآثارعلمی داخلی وخارجی وآشنایی با دست آورد های علم وتخنیک معاصر در سطح جهان ارتقأ بخشند.
– از آلوده گی به مخدرات ، رشوت، اختلاس، احتکار، زور گویی، تکبر، ظلم، سوء استفاده از دارایی های عامه ،مردم آزاری وسایر مفاسد اخلاقی واجتماعی پرهیز نموده علیه آنها مبارزه نمایند.
– منافع ملی را بر منافع شخصی ،گرو هی، قومی، سمتی،مذهبی ،لسانی ونژادی مقدم شمرده ،علیه کلیه مظاهر وتمایلات فرکسیونی ،انشعاب طلبی وسایرانحرافات مبارزه نمایند.
– از دساتیر وفیصله های جمعی شورا ها ومقامات حزبی اطاعت نمایند.
– در صورت مشاهدۀ کمبودی ونواقص در کار وموجودیت اعمال وحرکات نادرست اعضأومقامات حزبی ،با استفاده از امکانات ووسایل معقول ومنطقی به اصلاح وضع بپردازند.

فصل دوم
ساختار تشکیلاتی

مادۀ ششم : حزب ملی ترقی افغانستان متشکل از شورا های محلی ، ناحیوی، شهری، ولسوالی ، ولایتی و مرکزی میباشد.
شورا های محلی ،ناحیوی،شهری وولسوالی (به استثنای شورای شهر کابل) به فیصلۀ شورا های رهبری ولایتی وشوراهای ولایتی ومعادل آن وشورای شهرکابل به فیصلۀ شورای اجرائیۀ حزب ایجاد میگردند .
مادۀ هفتم: شورای محل حلقۀ اتصال وارتباط حزب با مردم بوده وبر اساس محل زیست یا محل کار با تعداد ۳ الی ۱۵ عضو ایجاد میگردند . در صورت ازدیاد اعضأ در یک محل چندین شورای محلی تشکیل شده میتوانند. شوراهای محلی دارای رئیس و معاون میباشند که از جانب اعضأ با رای گیری آزاد وسری انتخاب میشوند. شورای محل درساحۀ فعالیت خویش طبق دساتیرمقامات حزبی ومندرجات اساسنامه رهبری میشوند . اعضای شورای محل اهداف حزب را درمیان مردم وکلکتیف مربوطه توضیح وتبلیغ نموده ،جلب وجذب بهترین هارا به صفوف حزب مورد توجه دایمی قرار میدهند. شورای محل روابط ومناسبات نزدیک ودوستانه راباشخصیت های ملی، فرهنگی، تجاری وقومی ایجاد وتقویت میبخشد.

درصورتیکه دریک محل چندین شورا وجو د داشته باشند ،کمیتۀ کار متشکل از رؤسا ومعاونین شوراهای مربوطه ایجاد میگردد .
مادۀ هشتم: شورا های ناحیوی،شهری، ولسوالی وولایتی مسؤلیت رهبری شورا های پایینی مربوط را به عهده داشته وتعداد اعضای آنها بادر نظر داشت تعداد اعضای حزب در محل از ۳ الی ۲۱ نفرتعیین واز طرف اعضای منتخب شوراهای محلی در کنفرانس های حزبی از طریق انتخابات آزاد وسری انتخاب میشوند. شورا های ناحیوی ،شهری،ولسوالی وولایتی بعد از انتخاب در نخستین جلسات خود رئیس و معاونین خویش را از طریق رای دهی آزاد وسری به اکثریت آراء اعضای حاضرانتخاب مینمایند .
مادۀ نهم : شوراهای حزب ملی ترقی افغانستان در سطح هر کشور دیگر معادل شوراهای ولایتی حزب میباشند .

فصل سوم
ارگان های عالی حزب

مادۀ دهم : ارگان های عالی حزب ملی ترقی افغانستان عبارت اند از :
الف: کنگره؛
ب: کنفرانس سرتاسری؛
ج: شورای مرکزی؛
د: شورای اجرائیه؛
هـ: دارالانشأ؛
مادۀ یازدهم : کنگره
کنگره عالیترین مقام حزب ملی ترقی افغانستان  است که هرسه سال یک مرتبه به اشتراک حد اقل دو ثلث نماینده گان منتخب شوراهای حزبی دایر میشود و تصامیم آن بر اساس اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ میگردد. کنگرۀ فوق العاده بر اساس تصمیم جلسۀ شورای مرکزی یا تقاضای دوثلث شوراهای ولایتی و معادل آن و شورای شهر کابل دعوت میگردد.
نماینده گان برای کنگره از طریق انتخابات در کنفرانسهای ولایتی حزبی ومعادل آن به طور آزادوسری انتخاب میشوند . تعداد نماینده گان برای کنگره وطرزا لعمل تدویر انتخابات در کنفرانسهای حزبی از طرف شورای اجرائیه تصویب میگردد.
نخستین کنگرۀ حزب ملی ترقی افغانستان اعتبار از تاریخ تدویر کنگرۀ وحدت الی مدت یکسال دایر میگردد.

کنگره دارای وظایف وصلاحیت های ذیل میباشد :
– بررسی وتصویب مرامنامه واساسنامۀ حزب ووارد نمودن تغییرات وتعدیلات در آنها ؛
– استماع گزارش کار وفعالیت شورای مرکزی واتخاذ تصمیم درزمینه؛
– استماع گزارش کار وفعالیت کمیسیون تفتیش ونظارت و اتخاذ تصمیم درزمینه؛
– تعیین تعداد وانتخاب اعضای شورای مرکزی به اکثریت آرای اعضای حاضر در کنگره ؛
–تصویب نام، درفش ونشان حزب؛
– بررسی شکایات ، انتقادات و پیشنهادات اعضاء و ارگانهای حزبی؛
– بررسی اوضاع وحالات کشور ، منطقه وجهان وتعیین سیاست حزب دررابطه با آن؛

مادۀ دوازدهم :کنفرانس سرتاسری
کنفرانس سرتاسری حزب ملی ترقی افغانستان عالیترین مقام حزب میان دو کنگره بوده و بر اساس ضرورت و تصمیم شورای مرکزی جهت تصمیم گیری در مورد مسایل اهم درون حزبی و ملی دعوت میگردد.
اشتراک کننده گان کنفرانس سرتاسری حزب را اعضای شورای مرکزی ، رؤسای کمیسیون های مرکزی کمیسیون کنترول ونظارت، رؤسا و معاونین شوراهای ولایتی و معادل آن و شورای شهر کابل تشکیل میدهد.
مادۀ سیزدهم : شورای مرکزی
شورای مرکزی عالیترین مقام حزب ملی ترقی افغانستان در فاصله میان دو کنگره و کنفرانسهای سراسری حزب بوده وهر سا ل یک بارجلسه مینماید . جلسۀ فوق ا لعادۀ شورای مرکزی به تصویب شورای اجرائیه یا پیشنهاد یک ثلث اعضای شورای مرکزی یا دو ثلث اعضای شوراهای ولایتی و معادل آن و شورای شهر کابل دعوت میگردد .
نصاب جلسات شورای مرکزی با حضور اکثریت اعضا تکمیل وتصامیم آن بر اساس دوثلث آرای اعضای حاضراتخاذ میگردد.
شورای مرکزی وظایف وصلاحیت های آتی را به عهده دارد :
– استماع گزارش کار وفعالیت شورای اجرائیه واتخاذ تصمیم درزمینه ؛
– تعیین تعداد وانتخاب اعضای شورای اجرائیه ، رئیس،معاونین ومنشی های حزب از میان اعضای شورای مرکزی به اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه؛
– استماع گزارش معلوماتی کمیسیون نظارت وکنترول؛
– معرفی کاندید حزبی و یا حمایت از کاندید دیگر در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات ولسی جرگه؛
– اتخاذتدابیر بخاطر تحقق فیصله های کنگره و کنفرانس سرتاسری حزب وتعیین جهات عمدۀ سیاست جاری حزب؛
– اتخاذ تصمیم درمورد تدویر کنفرانس سرتاسری و کنفرانس های محلی حزبی؛
– ارتقای برجسته ترین کادر ها وفعالین حزب به عضویت شورای مرکزی ، در صورتیکه تعداد آنها از بیست فیصد اعضای شورای مرکزی منتخب کنگره تجاوز ننماید واخراج آن عده اعضای شورای مرکزی که در جریان کار شایستگی ولیاقت کاری لازم را از خود تبارز نداده وعضویت شان در شورای مرکزی باعث وارد نمودن لطمه به اتوریتۀ حزب گردد؛ به فیصلۀ دو ثلث آرای اعضای حاضر در جلسه؛
– ارایۀ گزارش کار وفعالیت شورای مرکزی به کنگرۀ حزب ؛

مادۀ چهاردهم : شورای اجرائیه
ارگان عالی حزب دربین دو اجلاس شورای مرکزی بوده ودر حالات عادی به طور ماهوار جلسه مینماید . نصاب جلسات شورای اجرائیه با حضور اکثریت اعضا تکمیل و تصامیم آن بر اساس دو ثلث آرای اعضای حاضر اتخاذ میگردد.
شورای اجرائیه وظایف وصلاحیت های آتی را دارا میباشد:
– استماع گزارش کار وفعالیت دارالانشأ واتخاذ تصمیم در زمینه ؛
– ایجاد والغای شعبات وکمیسیون های مرکزی ومحلی حزب بر اساس پیشنهاد دارالانشـأ؛
– تصویب لوایح وظیفوی شعبات وکمیسیون های حزبی ؛
– تعیین مسئولین و اعضای شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب؛
– صدور رهنمودها وتصویب طرزالعمل های جمع آوری حق الشمول،حق العضویت واعانه ،مکافات ،تآدیب ومجازات اعضای حزب وتدویر جلسات شورا های محلی حزب؛
– تصویب طرزا لعمل تدویر کنفرانسها وانتخابات حزبی ؛
– ارایۀ گزارش کاروفعالیت شورای اجرائیه به اجلاس شورای مرکزی ؛
– توزیع کارت های عضویت حزبی ویا تفویض صلاحیت به ارگان های حزبی در زمینه ؛
– تقرر کادر ها به پست های حرفوی حزبی ومعرفی کاندیدان به ارگان های دولتی ؛
– تعیین موقف حزب در رابطه با انتخابات وسایر مسایل اهم ملی وبین المللی؛

مادۀ پانزدهم : دارالانشأ
ارگان رهبری دایمآ فعال حزب بوده ومتشکل از رئیس ،معاونین ومنشی های حزب میباشد که امور یومیۀ سازمانی را به پیش برده از طریق شعبات وکمیسیون های مرکزی ومحلی شوراهای حزبی را در جهت تحقق اهداف مندرج مرامنامه ومطالبات اساسنامۀ حزب راهنمایی مینماید .
دارالانشأ د ر هر ۱۵ روز وبر اساس ضرورت جلسه نموده ومسایل آتی را مورد بحث وبررسی قرار مید هد:
– چگونگی تطبیق تصامیم وفیصله های حزبی ؛
– اجراآت شعبات کمیسیون ها وشورا های حزبی در جهت کار سیاسی ، تبلیغاتی وفرهنگی به خاطر تنویر اذهان عامه وجلب همکاری مرد م ؛
– کار شورا های حزبی درجهت پذیرش به صفوف حزب ؛
– چگونگی پرداخت حق الشمول،حق العضویت وجمع آوری اعانه وتقویت بنیۀ مالی حزب ؛
– تأمین روابط با سایر احزاب ،سازمان های سیاسی و اجتماعی،نهاد های فرهنگی وصنفی وارگان های حکومتی به منظور تأمین شرایط مساعد کار برای سازمان های حزبی در جهت عملی نمودن اهداف حزب ؛
– تأمین روابط حسنه ومتقابلاً مفید با نهاد های بین المللی به منظور معرفی حزب در سطح جهانی؛
– گزارشات کار وفعالیت شعبات وکمیسیون های مرکزی ومحلی حزب ؛
– صدور رهنمودها جهت رفع نواقص کار ؛
– معرفی کادرها جهت تقرر در مقامات حزبی وارگان های دولتی ؛
– ارایۀ گزارش کار وفعالیت دارالانشأ به شورای اجرائیۀ حزب ؛

مادۀ شانزدهم : رئیس حزب
رئیس حزب جلسات دارالانشأ،شورای اجرائیه،شورای مرکزی،کنفرانس سرتاسری وکنگرۀ حزب را ریاست مینماید . رئیس حزب دررابطه با سایر احزاب ،سازمان های سیاسی واجتماعی ،نهاد های فرهنگی وصنفی ، ارگان های دولتی وهمچنان در روابط بین المللی از حزب نماینده گی نموده ، اجراأت خود را درهمآهنگی با دارالانشأ تنظیم وبه جلسات شورای اجرائیه گزارش میدهد. رئیس حزب موقف حزب در رابطه با مسایل اهم ملی را طبق فیصلۀ شورای اجرائیه اعلام میدارد.
رئیس حزب عقد موافقتنامه ها وهمچنان اجرای معاملات بانکی ،حسابی ومالی حزب را به عهده دارد.

مادۀ هفدهم : معاونین ومنشی های حزب بخشهای مشخص کار حزبی را رهبری نموده ، اسناد وپروتوکول های جلسات شورا های حزبی را ثبت وتنظیم مینمایند ، معاونین ومنشی ها درنزد دارالانشأ مسؤل وگزارش ده می باشند.
مادۀ هجدهم : شورای اجراێیه  برای تنظیم فعالیت هدفمند وتحقق تصامیم حزب وکنترول برای اجرای آن کمیسیون های  ، شعبه تشکیلات،شعبه مالی ،کمیسیون تبلغ وفرهنګ ، شعبه اسناد وارتباط ، کمیسیون تفاهم وارتباط سیاسی،کمیسیون نظارت وکنترول وسایرکمیسیون های مورد ضرورت مؤقت ودایمی راایجاد مینماید. مسولین کمیسیون ها توسط دارالانشا تعین ومطابق هدایات دارالانشاءفعالیت مینماید.

فصل چهارم
احکام متفرقه

مادۀ نزدهم : حزب و انتخابات
هر عضو حزب حق دارد با حمایت حزب بحیث کاندید آن در انتخابات ریاست جمهوری ، ولسی جرگه،شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی، شوراهای قریه، مجالس شاروالی و شاروالها شرکت نماید.
اعضای حزب در انتخابات، تعهد، تحصیل، تجربه، تخصص، لیاقت و شایستگی کاندیدان را در نظر گرفته از آنها حمایت مینماید.
کاندید حزب برای انتخابات ریاست جمهوری و ولسی جرگه از جانب شورای مرکزی در مشوره با شوراهای ولایتی، شورای شهر کابل ومعادل آن ها و برای انتخابات سایر مقامات و نهادهای انتخابی از جانب شوراهای حزبی مربوطه معرفی میشوند.

مادۀ بیستم : حزب ملی ترقی افغانستان از لحاظ مالی متکی است بر:
– حق الشمول و حق العضویت اعضا که نورم وطرزپرداخت آن توسط طرزالعمل جداگانه تنظیم میگردد؛
– اعانه و کمک های مالی اعضاء و هواخواهان؛
– عواید نشرات ومطبوعات؛
– عواید تشبثات اقتصادی؛
مادۀ بیست و یکم : حزب ملی ترقی افغانستان همزمان با فعالیت های سیاسی، اجتماعی وفرهنگی میتواند به ایجاد مؤسسات تولیدی، تجارتی واقتصادی مبادرت ورزد .
مادۀ بیست و دوم : حزب ملی ترقی افغانستان دارای بیرق ،نشان ، مهر وارگان نشراتی مشخص خود میباشد .
اتخاذ تصمیم درمورد ارگان نشراتی و ممیزات مهر صلاحیت شورای اجرائیۀ حزب است .
مادۀ بیست وسوم : حزب ملی ترقی افغانستان بمنظور پرورش سالم جوانان ،زنان وسایر اقشار جامعه وآماده نمودن آنهابرای پاسداری از حقوق قانونی شان به ایجاد شوراها واتحادیه های مربوطه مساعدت مینماید. حزب استقلال سازمانی ساختارهای متعلق به جامعۀ مدنی را رعایت نموده، آنهارا در امور مربوطه یاری و کمک میرساند.
مادۀ بیست وچهارم : مکافات ومجازات
الف- اعضای حزب ملی ترقی افغانستان در صورت تبارز لیاقت وشایستگی در اجرای وظایف حزبی ومبارزۀ صادقانه وبرجسته در جهت تحقق مندرجات مرامنامه واساسنامۀ حزب بر اساس پیشنهاد شوراهای مربوطه وتائید ارگان های رهبری حزب مورد تقدیر قرار میگیرند .
نوع وسطح تقدیر توسط طرزالعمل جداگانه از جانب شورای اجرائیه حزب تعیین ومشخص میگردد .
ب- اعضای حزب نسبت عدم رعایت مطالبات اساسنامه وتخلف از اصول، موازین ودساتیر حزبی ذیلاً تآدیب ومجازات میشوند:
– توصیه؛
– اخطار ؛
– تنزیل مقام؛
– اخراج از عضویت حزب؛
چگونگی تآدیب ومجازات اعضای حزب توسط طرزالعمل جدا گانه از جانب شورای اجرائیه حزب تنظیم ومشخص میگردد .
مادۀ بیست و پنجم : مقرشورای مرکزی حزب ملی ترقی افغانستان  در شهر کابل بوده ،دفاتر ونماینده گی های حزبی آن در واحد های اداری ومحلات ایجاد میگردند .
مادۀ بیست و ششم : انحلال حزب :
در صورت بروز اوضاع نا مساعد که تداوم کار حزب در جهت تحقق اهداف مرامی آن نا ممکن گردد ، موضوع تعلیق قسمی یا کلی فعالیت ها ، ختم کار یا انحلال حزب در جلسۀ مشترک فوق العادۀ شورای مرکزی و کمیسیون کنترول و نظارت تحت غور وبررسی قرار گرفته ، تصمیم نهایی درزمینه به دو ثلث آرای اعضای حاضر در جلسه اتخاذ وموضوع طی اعلامیۀ رسمی به آگاهی اعضای حزب ، سایر هموطنان و وزارت عدلیه رسانیده میشود .

اساسنامه
حزب ملی ترقی افغانستان

کابل مورخ جوزا 1397

Comments are closed.