برخی مفاهیم علم اقتصاد

داکترعبدالرشید جانباز
استادپوهنتون کابلindex

عده از دوستان در باره عاید ، عاید ملی، ثروت ملی و تولید اجتماعی معلومات خواسته بودند که اینک بصورت مختصرمعلومات ذیل پیرامون مسایل فوق خدمت دوستان ارایه میگردد:
1- عاید چیست؟
عايد: از نظر اقتصاد حاصلات پولی يا ديگر منافع مادی که در اثر بکار انداختن ثروت از خدمات بوجود ميآيد.
2- عاید ملی چیست؟
عايد ملی: مجموع عايد بدست آمده اتباع يک کشور در يک اقتصاد ملی است که توسط عوامل مختلف توليد و تحقق ياقته است و اقلام متشکله ان عبارت از مزد و معاش، عايد خالص انفرادی، کرايه و اجاره ،مفاد سهام و مفاد سرمايه ،مفاد توزيع ناشده و ماليات بر مؤسسات میباشد.
3- ثروت ملی چیست؟
ثروت ملی: ارزش پولی و کليه دارايی های منقول و غير منقول يک کشور در يک زمان معيين است. که معمولا در یک سال مالی مدنظر گرفته میشود.
4- تولید اجتماعی چیست؟
توليد اجتماعی: عبارت از مجموع اشياء و خدمات يک اقتصاد ملی است که در مدت معيين “معمولاً يکسال مالی” بوجود آمده و به پول افاده ميگردد.

Comments are closed.