مرامنامۀ حزب ملی ترقی افغانستان

مقدمه:
قریب چندین دهه است که بحران ناشی از رقابت های دوران جنگ سرد، سیاست های نفوذی برخی کشورهای همسایه و منطقه، اشتباهات، خطا ها و کجروی گروههای سیاسی شامل بحران در تبانی با کشورهای همجواروتصامیم یکجانبه وناقص بن برسرنوشت تشکیل دولت افغانستان از مردم ما قربانی میگیرد. این بحران باوجود حضور ناتو و ائتلاف بین المللی ضد تروریسم در افغانستان، نه تنها به پایان نرسیده، بلکه ابعاد وسیعتری نیز کسب نموده است. مداخلات برخی کشورهای منطقه وهمسایه، بخصوص پاکستان و ایران و تسلط یک تیم فاسد و گروههای مافیایی بر سرنوشت میهن و مردم ما، وضعیت در کشور را بیش از پیش بدتر ساخته است. تشکُل مجدد و گستر دۀ تروریسم، خرابی روز افزون وضع امنیتی، گسترش بیسابقه و مزمن فساد اداری، استبداد حکام خود کامه و مستبد، بی عدالتی لجام گسیختهء بحران اقتصادی، فقر و بیکاری، ازدیاد فاصله میان فقر و ثروت، افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر و سیاست های مبهم و ناروشن حکومت در برابر مداخلات بیگانه، بخصوص پاکستان و پیشروی آن در عُمق خاک افغانستان نگرانی عمیق مردم مارا سبب گردیده است.
شعار های چون دموکراسی، حاکمیت قانون، حکومتداری خوب، حقوق بشر و عدالت اجتماعی باوجود تغیرات نسبی که در عرصه های معارف، تحصیلات عالی مواصلات، مخابرات، انکشاف دهات، قانونگذاری، آزادی بیان و ایجاد نیروهای مسلح کشور به مشاهده می رسد، به شعار های مبتذل، مضحک و مسخره مبدل گردیده اند.
تقلب پیهم و گسترده در پروسه های انتخاباتی، بخصوص انتخابات ریاست جمهوری، شورا های ولایتی و ولسی جرگه وریاست جمهوری که به یک افتضاح بزرگ ملی مبدل گردید، باعث شد تا مردم ما اعتماد و باور شانرا نه تنها بر تیم حاکم و گروههای مافیایی تحمیل شده بر سرنوشت کشور ما از دست دهند، اعتماد خویش را بر ائتلاف بین المللی ضد تروریسم و ناتو نیز از دست داده اند.
وضعیت موجود مردم ما را در یک موقعیت دشواری قرارداده است جنگ نیابتی ابرقدرت های جهان، کشورهای منطقه ، کشورهای همسایه وگروه های نظامی – سیاسی موجود وابسته به آنها ، علت اساسی دوام جنگ درکشور شمرده میشود. این حالت نه تنها ایجاد یک حرکت سرتاسری و ملی رهروان نهضت صلح، دموکراسی، ترقی و عدالت اجتماعی را بخاطر بیرونرفت از حالت موجود و تعویض تیم حاکم و گروههای مافیایی یادشده به یک تیم سالم و وطندوست از مجاری قانونی و مسالمت آمیز بعنوان یک ضرورت جدی مطرح می سازد، نیاز بازسازی کامل اداره از بالا تا پائین و تصفیۀ آن از وجود همۀ عناصر مفسد و قانون شکن را نیز الزامیت میبخشد. حزب ملی ترقی افغانستان در حالیکه از آیندۀ وطن و مردم خویش عمیقا نگرانی دارد و بخاطر بیرونرفت از وضعیت موجود برای ایجاد حرکت سرتاسری ملی مبارزه مینماید، با تأمین تفاهم با احزاب ملی و دموکرات میخواهد به خلای ناشی از نبود یک حزب قوی، نیرومند و سرتاسری در کشور پایان بخشد. با در نظر داشت این امر مهم دست صفا، صمیمیت و برادری را برای تأمین تفاهم تا سطح وحدت سازمانی برای همۀ آنها پیش نموده، با پیروی از دین مبین اسلام، حفظ ارزشهای اسلامی و ملی، احترام به پیروان سایر ادیان، مخالفت جدی با هرنوع موارد سؤاستفاده از معتقدات دینی و مذهبی مردم، بخاطر تأمین مقاصد و اغراض سیاسی و گروهی، باتوکل بر خداوند (ج) و اعتماد بر حمایت مردم نجیب کشور برای تحقق اهداف آتی مبارزه می نماید:
الف- اهداف حزب در عرصۀ سیاست داخلی:
1. حراست از استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و منافع ملی و حمایت از یک دولت نیرومند، قانونی و مشروع مرکزی، مبتنی بر تفکیک قوای ثلاثه و مبارزۀ جدی با هرگونه تمایلات تجزیه طلبانه و فرار از مرکز.
2. تأمین صلح عادلانه و فضای امن در کشور از طریق مذاکرات بین الافغانی، منطقه ای و بین المللی تمام جوانب بخصوص مشارکت فعال زنان در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، توسعۀ آزادیها، حقوق مدنی و سیاسی شهروندان، ارتقای ظرفیت های امنیتی و دفاعی کشور متناسب به شرایط منطقه و قطع مداخلات خارجی.
3. ایجاد کمیسیون مستقل انتخابات، تعدیل قانون انتخابات، تبدیل سیستم رأی واحد غیر قابل انتقال به سیستم حداقل پنجاه فیصد تناسبی، ایجاد فضای باز سیاسی با برچیدن اسلحۀ غیرقانونی از کشور و تأمین شرکت آزادانۀ مردم در پروسه های انتخاباتی و تعین سرنوشت انتخابات.
4. استقرار یک نظام دموکراتیک بر مبنی پلورالیسم سیاسی، برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و دموکراتیک در تمام سطوح (از شوراهای قریه جات ، ولسوالی ها ، پارلمان، ریاست جمهوری وانتخابات شاروالی ها)، جلو گیری از اعمال نفوذ دولت، گروههای سیاسی و زورمندان در پروسه های انتخاباتی.
5. بازسازی ادارۀ دولت در چارچوب یک ستراتیژی ملی کوتاه مدت ودرازمدت از بالا تا پائین، بخصوص بازسازی سیستم عدلی و قضایی؛ تصفیۀ اداره از وجود همه عناصر مفسد و قانون شکن به هدف پایان دادن به فساد در اداره، جلب حمایت مردم و تأمین حاکمیت قانون در کشور.
6. تحقُق سیاست کادری مبتنی بر لیاقت، کاردانی، تحصیل، تخصص و تعهُد به منافع ملی به هدفِ ایجادِ یک ادارۀ کاردان، متخصص و با تجربه، دارای توانایی ارایۀ خدمات مؤثر برای مردم.
7. توسعۀ آزادیهای دموکراتیک، اعم از آزادی فکر و بیان، مطبوعات و رسانه ها، فعالیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
8. مبارزه با انواع افراط گرایی و مظاهر عمدۀ آن، اعم از تعصب، اختناق فکری، تبعیض، خشونت و عدم تحمُل دگراندیشی، اشکال مختلف تروریسم و جنایات سازمان یافته، بخاطر رسیدن به اهداف دموکراتیک و عادلانه با اتکأ به اصل اعتدال در حرف و عمل.
9. تأمین زمینه های مناسب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روانی و فرهنگی برای آمیزش گروه های اتنیکی، رُشدِ مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعۀ قومی و قبیله ای افغانستان .
10. مبارزه علیه توتالیتاریزم، انحصار قدرت و اِعمال هرنوع خشونت به هدف حفظ و کسب قدرت سیاسی.
ب: درعرصۀ سیاست خارجی:
1. تأمین روابط نیک و دوستانه با کشورهای همسایه، منطقه و جهان بر مبنای اصول همزیستی مسالمت آمیز، احترام به استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و منافع ملی متقابل و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر.
2. حمایت از مساعی صلحجویانۀ سازمان ملل متحد و ارتقای نقش رهبری کنندۀ آن بخصوص شورای امنیت آن سازمان در زمینه های حل صلح آمیز منازعات منطقه ای و جهانی بخاطر تأمین صلح و امنیت در جهان.
3. حمایت از مساعی جامعۀ بین المللی در راه تشنج زدایی، لگام زدن تروریسم و دهشت افگنی و جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر بعنوان منبع عمدۀ مالی شبکه های تروریستی و مافیای بین المللی.
4. حمایت از مساعی جامعۀ جهانی در انکشاف کشورهای عقب مانده، محو گرسنگی، امحای فقر و بیکاری، جلوگیری از امراض اپیدیمیک و پاندیمیک، محو بی سوادی، رفع عقب ماندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهان.
5. حمایت از منشور سازمان ملل متحد و سایر قراردادهای بین المللی، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان، کنوانسیون حقوق اطفال و سایر کوانسیونها و میثاقهای مربوط به آن.
6. حمایت از مبارزات نیروهای دموکراتیک و ترقیخواه برای صلح، آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و حق خودارادیت ملل در تعین سرنوشت آنها.وحل مسلۀ خط فرضی واستعماری دیورند بادولت پاکستان.
ج- در عرصۀ اقتصادی:
1. حمایت از اشکالِ مختلف مالکیت، اعم از دولتی، خصوصی، مختلط، کوپراتیفی و شخصی.
2. خاتمه دادن به غصب و چپاول املاک و دارایی های عامه و شخصی، استرداد آن از غاصبین و چپاولگرانِ زورمند، تعقیب قانونی، عدلی و قضایی آنها و پایان دادن به سلطۀ گروه های مافیایی در اقتصاد کشور.
3. ایجاد مبانی قانونی و حقوقی مطمئن و جو امنیتی مناسب برای سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی و تأمین مصئونیت آنها به هدف تسریع آهنگ رشد و توسعۀ اقتصاد ملی.
4. تأمین زمینه ها و فرصت های مناسب برای بازسازی و رشد همه سکتورهای اقتصادی با توجه به اولویت ها و ضرورت های کشور و در گام نخست بازسازی سیستم های آبیاری، تولید انرژی برق، مواصلات، مخابرات، مکاتب، مؤسسات تحصیلات عالی، شفاخانه ها، کلینیک های صحی، تأسیسات صنعتی و تصدی های دولتی.
5. حمایت از مالکیت دولت برمنابع طبیعی و املاک عامه، حفاظت آنها، پایان دادن به چپاول آن تحت عناوین اجاره و خصوصی سازی و ایجاد مبانی قانونی و حقوقی استفاده از آن برای سکتور خصوصی.
6. مساعی در راه تأمین سیاست سالم مالی و پولی، نظام بودجه ای معقول و مبتنی بر عواید منابع داخلی، جلوگیری از تورم پولی و فساد مالی، ایجاد سیستم عادلانۀ مالیاتی، کاهش مالیات غیر مستقیم، بخصوص مالیات مواد مورد ضرورت اولیۀ مردم و افزایش مالیات تصاعدی مستقیم، خاصتا مالیات اشیای تجملی و غیر ضروری.
7. استفادۀ معقول از منابع آب کشور در زراعت و تولید انرژی، احداث تأسیسات معاصر آبیاری و مؤلد انرژی برق، آباد ساختن زمین های بکر و بایر.وتوزیع آن به دهقانان بی زمین وکم زمین به اجاره های طویل المدت.
8. میکانیزه ساختن زراعت و تشویق سرمایه گذاریها در زمینۀ تورید ماشین آلات زراعتی، ایجاد ستیشن های میکانیزه، فارم های عصری، تأسیسات نگهداری محصولات زراعتی و افزایش محصولات آن به هدف تأمین نیازمندی های ملی. اسکان داوطلبانه کوچی ها  وفراهم آوری تسهیلات چراگاه ها و مساعدت های صحی واموزشی لازم وقایوی ، وترنری، اصلاح نسل مواشی ومالداری به آنها، ایجاد مکاتب سیار برای کودکان کوچی ها و کورس های  سواد آموزی به بزرگ سالان.
9. استفادۀ مؤثر از منابع نفت و گاز، مس، آهن و سایر منرالهای صنعتی و تشویق سرمایه گذاریهای بزرگ، اعم از داخلی و خارجی درتطابق با منافع ملی کشوردر بخش صنایع ثقیل به هدف ایجاد زیربنای پیشرفتۀ اقتصادی و ایجاد زمینه های وسیع کار و اشتغال برای مردم.
10. انکشاف سیستم مواصلات، احداث شاهراه های جدید، میدانهای هوایی، شبکۀ سرتاسری راه آهن، مطابق ستندرد های بین المللی و اتصال آن به شبکه های ترانزیتی جهان.
11. ترویج نباتات طبی و تولید ادویه بخاطر تأمین نیازمندی های ملی، توسعۀ اقتصاد مالداری و پیشه وری و تشویق سرمایه گذاریها در بخش صنایع خفیفه، دستی و مستظرفه و ایجاد سیستم های بیمه و بانکهای حمایت از اقتصاد صنعتی، زراعتی، مالداری و پیشه وری و بازاریابی برای تولیدات آنها.
12. رشد تجارت داخلی و خارجی و حمایت از تولیدات داخلی از طریق کاهش مالیات، تسهیلات گمرکی، وضع تعرفه های حمایوی، تعویض کالاهای مصرفی وارداتی با تولیدات داخلی، جلوگیری از ورود اجناس غیر ضروری و مشابه تولیدات داخلی، استفادۀ معقول از موقعیت کشور در ترانزیت تجارت.
13. حمایت از روند افزایش صادرات و عضویت افغانستان در سازمان ایکو، سارک و سازمان تجارت جهانی و مساعی در راه تأمین تعادل بیلانس صادرات و واردات.
14. حمایت از صنعت توریزم بخاطر تقویۀ اقتصاد ملی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای توسعۀ فرهنگ پذیرایی از جهانگردان.
15. استفادۀ مؤثر از مساعدتهای مالی و تخنیکی جامعۀ بین المللی بر طبق یک میکانیزم سالم و ایجاد سیستم شفاف حسابدهی بخاطر پایان دادن به موارد سؤاستفاده از مساعدتهای یاد شده.
د- در عرصۀ اجتماعی:
1. پایان دادن به اشکال مختلف تبعیض و انواع مظالم اجتماعی بخصوص به مناسبات مردسالارانهء قرون وسطایی حاکم بر زندگی برده وار زنان که سنگین ترین بار بی عدالتی و ستم اجتماعی را بر دوش می کشند.
2. تأمین مساوات میان شهروندان، تطبیق یکسان قانون بالای همه و تأمین عدالت اجتماعی.
3. خاتمه دادن به اشکال و انواع گرایشات تفرقه افگنانه، برتری جویی های قومی و قبیلوی، نژادی و مذهبی، سمتی، لسانی و جنسی بمثابه پدیده های ضد ملی و ضد انسانی.
4. مساعی در راه تحکیم وحدت ملی و رفع هرنوع تبعیض و امتیاز میان شهروندان کشور در راه مشارکت سیاسی.
5. انکشاف متوازن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همۀ مناطق کشور و ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی و زمینه های مساوی و یکسان استفاده از آن برای تمام شهروندان کشور.
6. تأسیس بیمه های اجتماعی به هدف تأمین رفاه همگانی و حمایت از شهروندان کشور در هنگام تقاعد، بیکاری، بیماری، ناتوانی، دوران پیری، معلولیت، معیوبیت، حوادث و آفات طبیعی.
7. ایجاد مراکز صحی و درمانی، مراکز حمایت طفل و مادر در همه ولسوالی ها و نواحی شهر ها، توسعه و تضمین خدمات صحی رایگان، تأمین حفظ الصحۀ محیطی، آب صحی آشامیدنی و وقایۀ مردم در برابر امراض ساری و پرازیتی بخاطر تأمین صحت همگانی.
8. حمایت از یتیمان و بیوه زنان، معلولین و معیوبین جنگ و بحران کشور، تعین احصائیۀ دقیق آنها، مواظبت همیشگی و بدون تبعیض از آنان، فراهم آوری شرایط مناسب زندگی و امکانات کار و خدمات اجتماعی و جلب حمایت مؤسسات داخلی و خارجی از آنها.
9. تأمین کار و اشتغال برای مردم، بعنوان حل عمده ترین مشکل اجتماعی، عامل عمده و اساسی تداوم بحران در کشور و عامل مؤثر در زدودن فقر از جامعه، بهبود زندگی مردم، تأمین مصئونیت و محیط محفوظ کار و تخنیک ایمنی  وبلند بردن ظرفیت های مسلکی وتخنیکی کارگران در تمام مراکز تولیدی و حمایت از اصل مزد مساوی در برابر کار مساوی برای مردان و زنان.
10. ایجاد زمینۀ بازگشت آبرومندانۀ مهاجرین و بیجاشدگان به محلات مسکونی قبلی آنها و انجام مساعدتهای لازم در زمینۀ امنیت، سرپناه، کار و اشتغال برای آنان.
11. جمایت از مبارزات حق طلبانۀ سازمانهای اجتماعی و مدنی و تلاش برای ارتقای نقش آنها در نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور.
12. تثبیت احصائیۀ دقیق نفوس بر اساس توزیع تذکرۀ تابعیت و استفاده از تکنالوژی معاصر در این زمینه بخاطر انتخابات شفاف و تنظیم پلانهای آتیۀ توسعۀ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
13. پایان دادن به موارد نقض حقوق بشر و جنایات ضد بشری و تعقیب عدلی مجرمین بخصوص جنایتکاران جنگی.
14. حفظ محیط زیست، اتخاذ تدابیر مؤثر جهت جلوگیری از آلودگی و تخریب آن، بخصوص جلوگیری از آلوده شدن ذخایر آب زیر زمینی و هوا در شهرها، تحکیم کناره های دریای آمو و سایر دریاها، حفظ و توسعۀ جنگلات و جلوگیری از چپاول آن.
15. ایجاد آسایشگاه ها، سناتوریم ها و پارکهای تفریحی برای آسایش مردم.
16. تأمین انکشاف متوازن شهرها و دهات و حل مشکل بی سرپناهی از طریق اعمار محلات جدید مسکونی و منازل ارزان قیمت و اتخاذ تدابیر مؤثر از جانب دولت بمنظور تهیه مسکن و توزیع ملکیت های عامه برای شهروندان مستحق و فراهم سازی سهولت ها و خدمات اجتماعی برای آنها.
17. خاتمه دادن به مفاسد اجتماعی و اخلاقی، خاصتا مبارزه علیه اعتیاد به مواد مخدر، مشروبات الکلی، دخانیات، دزدی، قمار، اختطاف ها و سایر موارد ترویج کنندۀ فساد در جامعه.
هـ – در عرصۀ فرهنگی:
1. ایجاد فرهنگ مترقی، پیشرفته و دموکراتیک با توجه ارزشهای دینی، سنن و ارزشهای پسندیدۀ ملی و دستآوردهای علمی، فرهنگی و حقوقی جامعۀ جهانی.
2. تجدید نظر بر کلیه پروگرام های درسی مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی کشور، ستندرد سازی سیستم تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی در مطابقت با معیارهای بین المللی دارای نصاب تعلیمی و تحصیلی فارغ از اندیشه های گروهی و انحرافی، تدریس تکنالوژی عالی اطلاعاتی کمپیوتری و انترنیتی درمکاتب ابتداێیه ،متوسطه ولیسه .
3. توجه به تربیۀ کادرها و معلمین مسلکی معارف و استادان پوهنتونها، ارتقای سطح دانش مسلکی و تخصصی آنها و فراهم آوری شرایط مناسب زندگی برای آنان.
4. محو کامل بیسوادی از طریق تأسیس مکاتب سواد حیاتی و متمم و بسیج کلیه نیروها در راه اندازی کمپاین وسیع و سراسری ملی به منظور آموزش سواد برای هموطنان محروم از سواد حیاتی.
5. تربیت سالم جوانان و کودکان کشور (اعم از دختران و پسران)، بخصوص بازماندگان قربانیان جنگ از طریق آموزش های مجانی در تمام سطوح تعلیمی و تحصیلی، تعلیمات متوسط اجباری، تعمیم مکاتب حرفه ای، کورس های قصیر المدت آموزش حرفه، بهبود شرایط تعلیم و تحصیل و فراهم آوری مصروفیت های سالم فکری و زمینه های ورزشی برای آنان.
6. مخالفت با جنگ و خشونت و ترویج افکار انساندوستانه، تحمل پذیری، نظم پذیری، قانونپذیری، مشوره پذیری، امانت دانستن سرمایۀ ملی و مرجح دانستن منافع ملی و اجتماعی بر منافع شخصی و گروهی.
7. مبارزه علیه تمام انواع انحرافات، خرافات و امراض گمراه کننده در بین روشنفکران افغان، اعم از قوم گرائی، زبان گرائی، سمت گرائی و دیگر پنداشتهای کهنه بمثابه مانع جدی در راه تجدد و پیشرفت جامعۀ افغانی و تحکیم وحدت ملی افغانها.
8. ایجاد زمینه ها برای رشد زبان و فرهنگ مردم و فراهم آوری زمینه های استفاده از نشرات مطبوع، رادیو، تلویزیون و آموزش به زبانهای مادری آنان.
9. رشد ارزشهای فرهنگی، حفظ آثار تاریخی و باستانی و فراهم سازی زمینه برای گسترش تحقیقات باستان شناسی به هدف شناخت عمیقتر مدنیت ها و تاریخ باستانی کشور و اتخاذ تدابیر جدی جهت جلوگیری از حفریات و کاوش های خود سرانۀ آثار باستانی و قاچاق آن به خارج از کشور.
10. بازگردانیدن آثار تاریخی و باستانی غارت شده از موزیم ملی به کمک یونسکو و سایر مؤسسات بین المللی، حفظ و نگهداری آثار و آبدات تاریخی کشور.
11. حمایت از مراکز علمی و تحقیقاتی بخصوص اکادمی علوم افغانستان، ایجاد شرایط و امکانات مناسب برای تبارز، رشد و شگوفایی استعداد های فطری و ایجاد گر افغانها، اعم از زنان و مردان.
12. حمایت از دانشمندان، پژوهشگران، مکتشفین، مخترعین و پیشتازان عرصۀ علوم و فرهنگ، تأمین زمینه های بازگشت آبرومندانه به کشور و اشتغال آنها مطابق تخصص و فهم مسلکی آنان و ایجاد شرایط مناسب زندگی برای آنها.
13. حمایت از آزادی فکر و بیان، آزادی قلم و مطبوعات، توسعۀ رسانه های گروهی و دسترسی مردم به تکنالوژی معلوماتی بحیث وسایل ضروری برای پیشرفت جامعه .

Comments are closed.