موقف حزب ملی ترقی مردم افغانستان دررابطه به اوضاع کنونی کشور

سرزمین افغانستان امروزی بدلیل قرارگرفتن در مسیر جاده ابریشم محل پیوندگاه تمدن‌های بزرگ جهان بوده و در طول سده‌ها، قشرهای پیاپی  ای از هویت‌ها، فرهنگ‌ها و باورها سرزمینی را که امروزه افغانستان نامیده می‌شود بازشناسانده‌اند. این موقعیت مهم و حساس ژئواستراتیژیکی و ژئوپولیتیکی افغانستان در شکل دادن موزائیکی غنی از فرهنگ‌ها و تمدن‌های بزرگ همچون ایرانی ، یونانی،  بین‌النهرینی وهندی  در این کشور نقش مهمی داشته‌است و میراث فرهنگی باستانی این کشور را ترسیم می‌کند. از این رو افغانستان در طول تاریخ گلوگاه یورش مهاجمین و جهان‌گشایان بوده که ردپای آن‌ها هنوز در گوشه و کنار این سرزمین دیده می‌شود.

شرائط کنونی در افغانستان به گونه ی در حال تکوین است که تحلیل آن مستلزم بینش واقع گرایانه بوده و بررسی دقیق را ایجاب مینماید. فقر، نابسامانی، نا امنی، بیکاری، مداخلات بیگانه ها و ده ها چالش دیگر گریبان گیر این کشور است. بعد از خروج بخش زیادی از نیروهای خارجی از افغانستان و سپردن مسوولیت های امنیتی به نظامیان افغان جنگ در کشور تشدید گردیده، جنگی که نه تنها ابعاد داخلی دارد بل قدرت های بیرونی نیز در آن نقش مهم را بازی میکنند.

جنگ نیابتی با توسل به افزار های استخباراتی و نظامی، آتش جنگ را در افغانستان شعله ورتر ساخته و آنرا شدت بیشتربخشیده است. کشورهای بیرونی  با حمایت از گروه های افراطی در صدد برنده شدن در این جنگ هستند. حمایت دوامدار و لوژیستکی از این گروه ها موجب قوت گیری شان شده و نیروهای امنیتی افغان را با چالش مواجه ساخته است.

حوادث اخیر در کشور نظیر سقوط کندز و بعضی از ولسوالی های ولایات با در نظر داشت اینکه از جانب   نیروهای دفاعی و امنیتی کشور مجدّداً در تصرف دولت قرار گرفته ،مایه نگرانی مردم ما گردیده و  زمینه ساز فرار مردم بویژه جوانانرا از کشور طور بی پیشینه ای رقم زده است.

ازدید گاه حزب ملی ترقی مردم افغانستان تنها راه حل این بن بست توصل به ابزارها و راه های نظامی نبوده بل نیازمند یک دید درازمدت و بزرگ سیاسی-نظامی  در قبال جنگ وصلح در کشور میباشد که ذیلا ارایه میگردد:

اول –  انسجام سیاسی و فکری سیاسیون و دولتمردان افغانستان در تعریف واحد از جنگ و صلح در کشور متاسفانه به گونه روشن وجود ندارد. حزب ملی ترقی مردم افغانستان هر ان گروه، حزب و یا افرادی که بطور مسلحانه علیه دولت و مردم افغانستان میجنگند انها را دشمن مردم افغانستان نامیده و علیه انها مبارزه قاطع مینماید.

دوم – قوای مسلح افغانستان متشکل از اردوی ملی ، پولیس ملی و امنیت ملی بوده و به همه مردم افغانستان متعلق میباشد، یگانه مرجع حافظ استقلال ، حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی و منافع ملی مردم ما بوده و در مقابل تمام مداخلات خارجی از مردم و کشور دفاع مینماید.

 از تمام مردم افغانستان بویژه جوانان میهن تقاضا میگردد تا با پیوستن شان در صفوف قوای مسلح کشور در دفاع از میهن و مردم و در سرکوب دشمنان انها سهم وطن دوستانه شانرا ادا نمایند.

از انجایکه کشور ما در برابریک جنگ اعلان ناشده بخصوص استخباراتی مواجه میباشد لازم است تا  استخبارات کشور بیشتر از پیش تقویت و تجهیز گردد .

دولت بایداز تمام ریزرفها ،منابع و امکانات در فراهم آوری تسلیحات لازم نظامی از قبیل تخنیک و سلاح های سبک و سنگین با مهمات ان و طیارات جنگی و ترانسپورتی بمنظور حمایه لازم هوایی و اکمال وسایل استخباراتی که پاسخگوی نیازمندی های این نیروها  در میدان جنگ  باشد استفاده نماید.

سوم –  قناعت جامعه بین الملل مبنی بر وارد کردن فشارهای لازم بر منابع تمویل ، تجهیز و اموزش تروریزم در بیرون از مرز های افغانستان

 دولتمردان افغانستان با توسل به ابزار های سیاسی و دیپلوماسی فعال به اقناع متحدان افغانستان و جامعه بین المللی بپردازند تا فشار های لازم در جهت قطع منابع ، تمویل، تجهیز و اموزش تروریستها در بیرون از مرزهای افغانستان وارد گردد.

 چهارم –  موقعیت جیوپولیتیک و جیو استراتیژیک افغانستان مبتنی بر منافع ملی ان ایجاب مینماید تا دولتمردان کشور از راه دیپلوماسی فعال موقف بی طرفی کشور را در رقابتهای منطقوی و جهانی تثبیت نماید.

 پنجم – افغانستان کشور واحد و مربوط به همه اقوام و ملیتهای ساکن ان میباشد. حزب ما علیه هر گونه برتری جوی قومی ،نژادی ، زبانی،سمتی و مذهبی را که باعث تضعیف وحدت میان اقوام . ملیتهای ساکن در کشور میگرددبوده،آنرا محکوم نموده و از تمام مردم افغانستان تقاضا مینماید تا در حفظ وحدت ملی که ضامن پیروزی مردم ما میباشد، تلاش همه جانبه نمایند.

ششم – حزب ملی ترقی مردم افغانستان طالب، داعش و سایر نیروهای بنیاد گر را مربوط به یک  قوم ندانسته ، بلکه انرا یک تفکر سیاسی عقب گرا که از طرف استخبارات منطقه و جهان ایجاد، تمویل و حمایت میگردد و بخاطر منافع و اهداف ستراتیژیک کشور های بزرگ در منطقه بخاطر کشتار مردم و ایجاد دهشت  به کشور ما فرستاده میشوند، میداند.

هفتم – حزب ملی ترقی مردم افغانستان دفاع از کشور را وجیبه ملی همه مردم افغانستان دانسته  ومردم افغانستان با حمایت و پیوستن به صفوف قوای مسلح کشور این وجیبه ملی و دین اسلامی را ادا مینمایند .

حزب ما مخالف هر گونه تشکل های نظامی مغایر قانون و هر نوع فعالیتهای مسلحانه که منجر به برهم زدن نظم و تصرف قدرت از راهای خلاف قانون اساسی گردد، میباشد.

هشتم – ما از رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا مینایم تا طبق وعده های که بمردم افغانستان داده اند،در تقرر افراد متخصص، مسلکی و متعهد به ارمانهای مردم صرف نظر از روابط قومی ، سمتی، زبانی ، تنظیمی  در پستهای ملکی و نظامی اقدام نماید.

نهم – حزب ملی ترقی مردم افغانستان از تمام نیروهای ملی ، دموکرات ، ترقی خواه و عدالت پسند کشور میخواهد تا بخاطر دفاع از ارزشهای دموکراتیک قانون اساسی و دست اوردهای نظام مردم سالار در یک جبهه وسیع ملی متحد گردند.

دهم – فقر و بیکاری یکی از عوامل دیگر نا امنی در کشور بوده و در حال حاضر بیش از ۳۶% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی دارند و حدود ۴۰% جوانان واجد شرایط بیکاراند. دولت باید بخاطر رشد اقتصادی کشور بخصوص در عرصه زراعت و آبیاری برنامه های عاجل را روی دست گیرد و با استفاده از کمکهای بلاعوض جامعه جهانی در اعمار بند های بزرگ برق و کانال های ابیاری اقدام  و ازین طریق در رشد زراعت تولید انرژی برق و رشد صنعت زمینه کار یابی را برای جوانان مساعد سازد.

یازدهم – دولتها حکومت هایی که افغانستان را در راه تامین امنیت ، رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک مینمایند، دولت با در نظر داشت منافع ملی همکاری آنها را جلب نماید.

دوازدهم – ما در حالیکه صلح را نیاز حیاتی برای مردم افغانستان دانسته ، دولت  را مکلف  به تامین امنیت ودفاع از کشور میدانیم همچنان دولت باید از تمام امکانات بخاطر تامین صلح آبرومندانه در کشور استفاده نماید.

                                                              عبدالحی مالک

                                                  ریس حزب ملی ترقی مردم افغانستان

Leave a Reply