نامه سرګشاده به رییس جمهور ایالات متحده امریکا آقای ترامپ !

ـ به کانګرس ایالات متحده آمریکا !

ـ به اتحادیه ای اروپا در بروکسل !

 از  ارتکاب سومین اشتباه ، اجتناب ورزید!

سومین اشتباه  بزرګ ایالات متحده  امریکا در افغانستان میتواند خطری  برای تمام جهان  باشد!

نخست، در ۱۹۹۲، امریکا با همکاري پاکستان ومتحدین،  دولت مترقي و مبتني برقانون (سکولار و لاییک) داکترنجیب الله را سرنګون ساخته،  بجایش دولت جهادي، رباني ـ مسعود را جابجا نمود که به  تشکيل ملوک الطوايفی و جنګ داخلی ويرانګر و تباهکن منجر ګرديد .

سپس آمریکاو انګلیس بمدیریت پاکستان،  تحریک طالبان را ایجاد نموده و در رسیدن به قدرت به ایشان مساعدت نمود، در حالیکه همه  میدانستند که  طالبان همانند جهادیان افراطی وبرضد ارزشهای دموکراتیک  اند.

در نتیجه جنګهای فی مابين مجاهدين و طالبان هزاران انسان کشته و زخمی و مليونهای ديګر مجبور به ترک خانه و کاشانه  و مهاجرت  شدند.

دومین اشتباه  بزرګ امریکایی ها  در ۲۰۰۱ متعاقب  فاجعه ۱۱ سپتمبر،  مداخله  نظامی در افغانستان، بمنظور انتقام از القاعده  بود.

قوای امریکا و متحدین آن رژیم  طالبان را، که بن لادن را پناه داده بود ،  واژګون ساختند، و جلو اداره افغانستان را به سران معلوم الحال جهادی سپردند ،  که اکثرأ مشهور به غارت و غصب  جایداد های شخصی افغانها  و ملکيت عامه بودند.  این جهادیان، که در نتیجه کنفرانس  بن بدون در نظر داشت عملکرد سابقه آنها  بقدرت رسیدند، فساد اداری  را در تمام سطوح رائج ساخته و همه کمک های مالی جهانيان ، باالخاصه ايالات متحده امريکا را به غارت بردند.

. قابل یاد آوریست که مردم حق شناس افغانستان ، فداکاريهای جهانيان، در رأس ايالات متحده امريکا را در زمينه دولت سازی و خصوصا در مورد تشکيل قوای مسلح افغانستان و ترويج ارزشهای دموکراتيک صميمانه ارج میګذارد .

دولت افغانستان درين اواخر بمنظور استفاده مؤثر از کمک های جامعه جهانی ، عرضه بهتر خدمات به لايه های مختلف مردم ، تطبيق يکسان قانون ، مبارزه با مواد مخدر، اقدام عليه فساد اداری ، جلوګيری از سوء استفاده های چهره های جهادیبرکناري آنها  ازمقامهای دولتي و آغازپروژه های زیربنايي ګامهای متين و استوار برداشته است.

اکنون که اعتبار زائل شده مردم بر حکومت  دو باره شکل ميګيرد و مردم به همکاری دولت ميشتابند، پیشبرد مذاکرات صلح با طالبان  بدون آګاهي دولت افغانستان  اشتباه جبران ناپذير خواهد بود.

 ايجاد شرايط  مساعد برای مانور سياسی برای ګروه های مخالف دولت افغانستان و سر و صدای دولت موقت( معجونی از طالب و مجاهد دو نيروی افراطی ) بمثابه بديل دولت انتخابی فعلی، منتج به  فاجعه جدید،  با ابعاد وسيع و زيانهای جبران ناپذير جانی و مالی برای مردم افغان و خطر جدی به صلح حهانی خواهد بود! از نظر ما هر ګونه سازش با طالبان در غياب دولت افغانستان سومین اشتباه بزرګ و تاريخی شما پنداشته خواهد شد!

وضعيت کنونی مذاکرات با طالبان در غياب دولت افغانستان ، پیروزی تروريسم و حامی آن  پاکستان و تکرار تراژيدی سال۱۹۹۲ را در اذهان .زنده میسازد. چون آشکار است، که صلح با طالبان در غياب دولت افغانستان زير هر نام و عنوانی که باشد ، بمعنای آغاز مرحله جديد جنګ، بهدر رفتن خون شهدا ، نفی دستآوردهای ۱۷ ساله ، براندازی نظام دموکراتيک و عقبګرد به ګذشته خوفناک طالبی و جهادی است .

آقای ترامپ ! شما بهتر ميدانيد که دولت پاکستان،  همیشه  بازي دوګانه را  انجام داده، از وجود افراطیون اسلامي در افغانستان بهره  برده، از کشورهای  جهان بنام مبارزه با تروریزم پول دریافت میکند، در عین زمان در قلمرو خود باند های رادیکال و انتحاری را  تربيه نموده ، جهت کشتن و ويرانی به افغانستان و هند میفرستد.

اګر میخواهید  جهان فارغ از تروریسم داشته باشید:

ـ  بردولت پاکستان بمثابه حامي تروریسم اعمال فشار نمایید،

ــ  از دولت کنوني  افغاني  منحیث متحد شما در مبارزه با تروریسم و مواد مخدر حمایت کنید،

ـ مذاکرات صلح با طالبان را با ملکيت دولت افغانستان انجام دهید!

‎. با عرض حرمت.  روشنفکران افغان.  ۹/۰۱/۱۳۹۸ (۲۹/۰۳/۲۰۱۹).

 

 

Comments are closed.